Besluitenlijst 13 februari 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 6 februari 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1 Beantwoorden brief van een aantal bewoners van Danninge Erve Zuid II.

Besluit: Na verwerking redactionele aanpassingen in brief akkoord

1. Akkoord gaan met de antwoordbrief (1667771/1828712) als reactie op de brief van een aantal bewoners van Danninge Erve Zuid II d.d. 7 juli 2023.
2. De gemeenteraad te informeren door een kopie van de antwoordbrief te versturen.

3.2 Informatienota kabinetsbesluit toekenning Regio Deal Regio Zwolle vijfde tranche

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De informatienota kabinetsbesluit toekenning Regio Deal Regio Zwolle vijfde tranche voor kennisgeving aan te nemen
2. De informatienota plus de bijbehorende bijlagen te versturen aan de gemeenteraad

3.3 Subsidieaanvragen Kunstcollectief Blink 2023 en 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1.    Aan Kunstcollectief Blink een subsidiebedrag ad € 44.293,00 verlenen voor 2023.
2.    De verleende subsidie voor 2023 vaststellen.
3.    Aan Kunstcollectief Blink voorlopig een subsidiebedrag ad € 94.625,00 verlenen voor 2024.
4.    Te bepalen dat de subsidieontvanger een egalisatiereserve mag vormen.

3.4 Verlengen bestuursovereenkomst COA boot Zomerdijk

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De bestuursovereenkomst met het COA voor een boot aan de Zomerdijk ten behoeve van de opvang van asielzoekers met 2 jaar verlengen.
2. De Raad middels een memo op de hoogte stellen van de stand van zaken met betrekking tot de opvang van vluchtelingen.

3.5 Bestuurlijk wederhoor rekenkameronderzoek Meppel CO2-neutraal

Besluit: Akkoord conform voorstel

In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van het rekenkameronderzoek.

4.  Hamerstukken

4.1 M&O Beleid gemeente Meppel

Besluit:Akkoord conform voorstel.

5 Sluiting