Besluitenlijst 14 mei 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van dinsdag 7 mei 2024.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met de openbare besluitenlijst van dinsdag 7 mei 2024.

3. Bespreekstukken

3.1 Bestuursrapportage 2024
De bestuursrapportage 2024 geeft een beeld van de ontwikkeling van de exploitatie, de investeringen en de beleidsrealisatie per programma. We stellen de begroting 2024 bij naar een voordelig saldo van € 2.152.000 (was € 165.000 positief).

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1.In te stemmen met de bestuursrapportage 2024;
2.De raad voor te stellen:
a.De financiële afwijkingen per programma vast te stellen en de begroting 2024 daarop te wijzigen conform de tabel zoals opgenomen in de bijlage van de bestuursrapportage;
b.De gewijzigde investeringskredieten te autoriseren zoals opgenomen in de bijlage van de bestuursrapportage.

3.2 Collegestandpunt governance en inrichting jeugdhulp nav brief ABO jeugd
Het ABO jeugd Drenthe vraagt het college om een standpunt m.b.t. te nemen stappen t.a.v. de governace en inrichting jeugdhulp.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met de te nemen stappen in de Jeugdhulpregio Drenthe behorende bij het wetsvoorstel ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ die bij de Kamer voor het komende zomerreces ingediend zal worden.
2. De gemeenteraad met een memo te informeren over het collegestandpunt.

3.3 Subsidie 2024 Biblionet
Het college verleent Stichting Biblionet Drenthe een subsidie van maximaal € 534.797 voor de activiteiten van het lokale bibliotheekwerk in de gemeente Meppel in 2024. Daarnaast verleent het college twee incidentele subsidies aan Biblionet voor het verbeteren en doorontwikkelen van de bibliotheekvestigingen in Meppel en Nijeveen in 2024 en 2025. Te weten: € 175.459,20 (collectie) € 131.219,20 (formatie).

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Aan Stichting Biblionet Drenthe subsidie te verlenen van maximaal € 534.797 voor de activiteiten van het lokale bibliotheekwerk in 2024.
2. Een eenmalige subsidie van maximaal € 175.459,20 te verlenen aan Biblionet Drenthe voor tegemoetkoming nieuwe bibliotheekvestgingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bibliotheekvoorzieningen in 2024 en 2025, in het bijzonder voor de collectie.
3. Een eenmalige subsidie van maximaal € 131.219,20 te verlenen aan Biblionet Drenthe voor tegemoetkoming nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bibliotheekvoorzieningen in 2024 en 2025, in het bijzonder voor de formatie.
4. Een eenmalige subsidie van maximaal € 107.205 te verlenen aan Biblionet Drenthe voor de spreiding en toegankelijkheid van de bibliotheekvoorzieningen in lijn met de subsidie die de provincie Drenthe aan de gemeente Meppel heeft verleend met dit doel.
5. Een eenmalige subsidie van maximaal € 33.000 te verlenen aan Biblionet Drenthe voor IDO in de lijn met de subsidie die het rijk aan de gemeente Meppel heeft verleend met dit doel.
6. Het aangevraagde compensatiebedrag ad € 27.258 op basis van de rijksregeling ‘Compensatie van hoge kosten van publieke en maatschappelijke voorzieningen’ af te wijzen.

3.4 Zero Based Budgetting
In de huidige collegeperiode moet ZBB uitgevoerd worden. Middels een plan van aanpak wordt uitvoering gegeven aan de bestuurlijke opdracht ZBB:
1. geeft inzicht in de begroting en levert voorstellen op om de huidige begroting op te schonen;
2. geeft inpunt voor de totstandkoming van de Perspectiefnota 2026 en het nieuwe coalitieakkoord 2026-2029;
3. stelt de gemeente in staat om zich voor te bereiden op toekomstige terugval van inkomsten uit het Gemeentefonds.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De gemeenteraad voor te stellen de benodigde middelen, in totaal maximaal € 200.000, beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van Zero Based Budgetting (ZBB) middels vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging 2024.
2. De Auditcommissie te informeren over het plan van aanpak ZBB van de gegunde partij.
3. De opdrachtgeversrol te beleggen bij de directeur Bedrijfsvoering; het opdrachtnemersrol bij de teammanager Financiën & Belastingen

4. Hamerstukken

4.1 FG toezicht 2024
De FG heeft als onafhankelijk toezichthouder op de privacywetgeving een jaarplan opgesteld waarin elke toezichtacties zijn benoemd. De toezichtacties zijn gekozen op basis van landelijke ontwikkelingen en signalen binnen de eigen organisatie.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Het college neemt kennis van het toezichtplan FG 2024.

4.2 Jaarstukken 2023
Het college van B&W biedt de jaarstukken 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Het totale resultaat over 2023 bedraagt € 10.749.000 positief.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De jaarstukken 2023 ter vaststelling aan te bieden aan de raad en het overzicht van baten en lasten op taakvelden vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2023 (bijlage 2);
3. De bevestiging bij jaarrekening 2023 (bijlage 4) vast te stellen;
4. De raad voor te stellen:
4.1 De jaarstukken 2023 vast te stellen;
4.2 Vooruitlopend op het voorstel resultaatbestemming onder beslispunt 4.3 een bestemmingsreserve Opvang vluchtelingen in te stellen;
4.3 Het resultaat van de jaarrekening 2023 ad € 10.749.000 als volgt te bestemmen:
a. € 577.000 aan lasten en € 25.000 aan baten toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling in lijn met de memo budgetoverheveling van december 2023;
b. € 1.300.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Opvang vluchtelingen;
c. Het nog resterende resultaat ad € 8.897.000 toe te voegen aan de algemene bufferreserve.
4.4. In 2024 de toegevoegde bedragen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling (4.3a) te onttrekken en de begroting 2024 daarop te wijzigen.
4.5. In afwijking op en onder voorbehoud van het voorgenomen besluit van de raad voor de realisatie de taalschool de middelen voor de taalschool te onttrekken uit de gevormde bestemmingsreserve Opvang vluchtelingen.

4.3 Wijziging GR VRD
De wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Deze wijziging heeft als doel om meer betrokkenheid van gemeenteraden bij hun gemeenschappelijke regelingen te organiseren om goed hun kader stellende en controlerende rol te kunnen uitoefenen. De raad van de gemeente Meppel heeft geen zienswijze ingediend op de voorgestelde gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (GR VRD) en wordt nu gevraagd toestemming te verlenen aan het college van B&W om de gewijzigde GR VRD aan te gaan.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De gemeenteraad te verzoeken om toestemming te verlenen voor het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (GR VRD) per 1 juli 2024 en daarmee de vorige gemeenschappelijke regeling, geldend vanaf 1 januari 2022 in te trekken.
2. Na verkregen toestemming van de gemeenteraad de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (GR VRD) aan te gaan.

5. Sluiting