Besluitenlijst 19 maart 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van dinsdag 12 maart 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1 Subsidie Sport Drenthe 2024
Sinds 2010 ontvangt gemeente Meppel een rijkssubsidieregeling, de Brede Regeling Combinatiefuncties, voor inzet van buurtsportcoaches en de cultuurcoach. De regeling is sindsdien als werkgeverschap weggezet bij SportDrenthe in de vorm van team Meppel Actief. Per 9 januari 2023 is de Brede Regeling Combinatiefuncties toegevoegd aan het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en is voor de gemeente Meppel voor dit jaar €173.098,- beschikbaar gesteld.

De Brede Regeling Combinatiefuncties heeft als doel gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport, cultuur- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud. In het verlengde hiervan doet de gemeente Meppel mee aan een pilot ‘gecombineerde leefstijl interventies en de Buurtsportcoach Plus’. Hiervoor wordt geld beschikbaar gesteld van €15.000,-, wat wordt doorgezet naar Sportdrenthe om invulling te geven aan de voortgang van de werkzaamheden in het kader van de ‘Brede Regeling combinatiefuncties’.

Het college verleent aan SportDrenthe voor 2024 een subsidie van totaal € 206.005,80 voor de coördinatie en de inzet van de buurtsportcoaches, activiteitenbudget en huisvesting kosten, en de Buurtsportcoach Plus.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Een subsidie te verlenen van €173.098,- voor de inzet van de buurtsportcoaches, aan SportDrenthe voor 2024.
2. Een subsidie te verlenen van €17.907,80 voor de onkosten van huisvesting en uitvoering van activiteiten, aan SportDrenthe voor 2024.
3. Een subsidie te verlenen van € 15.000,- voor de inzet van de Buurtsportcoach Plus, aan SportDrenthe voor 2024.

3.2 Voorbereidingskrediet Transformatiegebied Noordpoort
Het college vraagt de raad een voorbereidingskrediet van € 400.000 beschikbaar te stellen voor het Transformatiegebied Noordpoort. Deze middelen worden gebruikt voor de verdere planvorming in het transformatiegebied. Met de planvorming wordt nadere invulling gegeven aan de voorwaarden van de ontvangen subsidiegelden (Woniningbouwimpuls en mobiliteitsgelden).

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De raad voor te stellen een voorbereidingskrediet van € 400.000 beschikbaar te stellen voor de bredere planvorming in het Transformatiegebied Noordpoort.

3.3 Informatiebijeenkomst gemeenteraad - De Ronde - GKB
De raad wordt geïnformeerd middels een memo over de juridische verschillen tussen een stichting en een gemeenschappelijke regeling en wat de rol van de raad is bij een stichting.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De raad te informeren middels bijgevoegde memo over de juridische verschillen tussen een stichting en een gemeenschappelijke regeling en wat de rol van de raad is bij een stichting.

3.4 Art. 32 vragen VVD inbraakgolf binnenstad
Beantwoording vragen ex. art 32 VVD inbraakgolf binnenstad.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Kennis te nemen van de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 RvO over de inbraakgolf in de binnenstad van Meppel.

4. Hamerstukken

4.1 Gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe
De wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Deze wijziging heeft als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kader stellende en controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. De raad van de gemeente Meppel verleent het college van BW toestemming om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe aan te gaan.

Besluit: Gewijzigd besluit

De gemeenteraad te adviseren geen zienswijze op te stellen.

4.2 Jaarverantwoording OAB/LEA 2023
Het college heeft de Jaarverantwoording Onderwijsachterstanden/Lokale Educatieve Agenda 2023 vastgesteld. De Jaarverantwoording is een verslag aan de Inspectie van het Onderwijs over de taken die de gemeente heeft op het gebied van onderwijsachterstandenbestrijding, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De ingevulde Jaarverantwoording OAB/LEA 2023 vast te stellen.

4.3 Nieuwe Wmo-hulpmiddelenleverancier
De gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld hebben sinds 1 januari 2018 een gezamenlijk contract met Meyra voor de levering van Wmo hulpmiddelen. Op 31 maart 2024 loopt de huidige raamovereenkomst af. Deze raamovereenkomst kan niet meer worden verlengd. Gezamenlijk is een nieuwe aanbesteding voor Wmo hulpmiddelen voorbereid. SCC ONS, de inkooporganisatie van de gemeente Westerveld, ondersteunt de gemeenten in het proces. De hulpmiddelenleverancier Medipoint is als beste naar voren gekomen. Meyra is de huidige leverancier en heeft ruim 15 jaar de gemeente Meppel bediend. Geen enkele leverancier die zich heeft ingeschreven in de aanbesteding heeft gebruik gemaakt van de bezwaarsprocedure. Medipoint zal per 1 april 2024 hulpmiddelen leveren die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 worden verstrekt. De huidige cliënten behouden hun hulpmiddel en zullen na 1 april 2024 te maken krijgen met Medipoint.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Informeren en kennis nemen van nieuwe Wmo-hulpmiddelenleverancier Medipoint per 1 april 2024.
2. Informerende memo over nieuwe Wmo-hulpmiddelenleverancier sturen naar de gemeenteraad.

4.4 Samenwerkingsovereenkomst Gebiedspromotie Zuidwest-Drenthe
GPZWD heeft in de afgelopen 4 jaar een cumulatieve subsidie van de gemeente Meppel ontvangen van zo’n € 20.000,- per jaar. Er werden telkens losse facturen verstuurd voor losstaande producten en projecten ten behoeve van het toeristisch vermarkten van Zuidwest-Drenthe. Dit geld werd aangevuld met een LEADER subsidie tot een bedrag van zo'n € 40.000,-. Van dit geld heeft GPZWD verschillende campagnes gefinancierd en succesvolle producten ontwikkeld. Doordat de LEADER subsidie eind 2023 wegvalt en het gezamenlijk optrekken goed heeft uitgepakt (immers toerist heeft groter bereik dan een enkele gemeente; kennisdeling van regio wordt bevorderd; samen kan je meer) willen we het gezamenlijk optrekken graag voortzetten. Om dit te bewerkstelligen heeft GPZWD om een aanvullende subsidiegevraagd zodat de activiteiten zoals omschreven in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. De ene gemeente gaat meer betalen dan de andere. De gemeente Meppel is hierin de kleinste contribuant. GPZWD wenst een aanvulling tot het oorspronkelijke bedrag van € 40.000,-. Dit komt neer op een verdubbeling van het huidige subsidiebedrag.

Na een bestuurlijk overleg met de verantwoordelijk wethouders is de wens uitgesproken om de samenwerking in 2024 vorm te gaan geven. Dit wordt bekrachtigd door een samenwerkingsovereenkomst. Na het aanloopjaar 2024 kan er in 2025 daadwerkelijk van start worden gaan met een nieuwe stichting waarin alle betrokken gemeenten vertegenwoordigd zijn door lokale recreatieondernemers.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De samenwerking op het gebied van regionale marketing van Zuidwest-Drenthe als toeristische bestemming met de gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Westerveld te formaliseren;
2. Hiervoor wethouder Van Ulzen te mandateren om bijgevoegde intentieovereenkomst (bijlage 1) met gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Westerveld te ondertekenen;
3. Een subsidie van € 20.000,- te verstrekken aan stichting Gebiedspromotie Zuidwest-Drenthe voor de werkzaamheden van 2024;
4. In het proces van de PPN financieel af te wegen of de gemeente Meppel extra kan bijdragen aan de samenwerking vanaf 2025.

4.5 Vernieuwing indeling begroting
De beleidsbegroting van een gemeente is ingedeeld in programma's en paragrafen. Hiervoor wordt een nieuwe indeling voorgesteld. De nieuwe programma-indeling geeft de beleidsmatige samenhang tussen de verschillende onderwerpen beter weer. Verder wordt voorgesteld om de paragrafen 'Duurzaamheid' en 'Wijk- en dorpsgericht werken' aan de begroting toe te voegen en de huidige paragrafen 'Subsidies' en 'Schouwburg Ogterop' te laten vervallen. De nieuwe programma's en paragrafen zullen met ingang van begroting 2025-2028 worden toegepast.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De raad voor te stellen om:

1. De nieuwe programma-indeling van de begroting vast te stellen, zoals uitgewerkt in Bijlage II van Notitie vernieuwing indeling begroting (1883635).
2. De paragrafen vast te stellen, zoals uitgewerkt in Bijlage III van Notitie vernieuwing indeling begroting (1883635).
3. De nieuwe programma-indeling en de paragrafen met ingang van begroting 2025-2028 toe te passen.

4.6 Vooruitblik 2024 op De Werkende Keten
In De Werkende Keten heeft Meppel drie partners die (gedeeltelijk) eigendom zijn van de gemeente. Namelijk de MensA, het Leer Werk Centrum en Reestmond. Voor Reestmond is de voorjaarsnota een doorkijk naar de komende periode en zijn twee wethouders ook bestuursleden van de organisatie. Om het college ook op de hoogte te houden van de werkzaamheden bij de MensA en het Leer Werk Centrum is er een memo opgesteld met daarin de activiteiten die we in 2024 uitvoeren.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van de memo een vooruitblik 2024 op De Werkende Keten.
2. Met ingang van 1 april 2024 te stoppen met de registratie van de bezoekers van de MensA.

5. Sluiting