Besluitenlijst 23 januari 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 23 januari 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel na verwerking redactionele aanpassing: bij agendapunt 3.1. Warmteplan Koedijkslanden schrappen de zin "Er is dan ook slechts een zienswijze binnengekomen".

3. Bespreekstukken

3.1 Adviesnota wijziging privacy protocol
Het team ondermijning heeft een jaar volgens het privacy protocol binnengemeentelijke gegevensdeling gewerkt. Gebleken is dat een wijziging in het werkproces gewenst is. Deze wijziging betreft het samenvoegen van twee stappen om het werkproces efficiënter te maken, waarbij nog steeds rekening wordt gehouden met de rechten van betrokkenen en juridische afwegingen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Te besluiten dat de wijziging in het privacy protocol binnengemeentelijke gegevensdeling akkoord is.

4 .Hamerstukken

4.1 Instellingsbesluit Strategisch Informatieoverleg Meppel
Op 29 juni 2020 is het SIO bij de gemeente Meppel informeel van start gegaan. De formele instelling van het SIO moet nog worden gerealiseerd.
In het Instellingsbesluit staan onder andere de bevoegdheden, de samenstelling en de vergaderfrequentie beschreven.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Het Strategisch Informatieoverleg gemeente Meppel in te stellen.

4.2 Opdracht Perspectiefnota 2025-2028
De Perspectiefnota 2025-2028 wordt opgesteld. Overeenkomstig de nieuwe blauwdruk voor dit proces wordt gestart met het vaststellen van een opdracht, inclusief financieel en inhoudelijk kader.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Vaststellen van de opdracht 'Perspectiefnota 2025-2028'.

4.3 U&H-strategie Drenthe milieutaken
De Uitvoerings- en Handhavingsstrategie van Drenthe 2022-2026 (hierna: U&H-strategie) omvat de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze taken hebben de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe verplicht en facultatief overgedragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (hierna RUD Drenthe). De U&H-strategie is tot stand gekomen met inbreng van alle Drentse gemeenten, de provincie Drenthe én de RUD Drenthe. De U&H-strategie is opgesteld op basis van de huidige werkafspraken en beleid.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De Uitvoerings- en Handhavingsstrategie Drenthe voor de uitvoering van de milieutaken vast te stellen.
2. De gemeenteraad hiervan in kennis te stellen

4.4 WOZ-bezwaar
Het aantal bezwaren tegen de hoogte van de WOZ (-aanslagen) neemt enorm toe. Op landelijk niveau is het aantal bezwaarschriften in 2023 verdubbeld ten opzicht van het jaar daarvoor. De toename wordt voor de helft van de bezwaren veroorzaakt door 'no cure no pay' bureaus. Als gevolg van een tekort aan ambtelijke capaciteit kunnen niet alle bezwaarschriften tijdig worden afgehandeld. Daarnaast worden gemeenten op kosten gejaagd door extra inhuur van WOZ-medewerkers en procesvergoedingen aan deze bureaus.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Ledenbrief VNG WOZ-bezwaar en andere informatie met betrekking tot de  uitvoering van de WOZ voor kennisgeving aannemen
2. De gemeenteraad de ledenbrief VNG WOZ-bezwaar en de brief van de Waarderingskamer via het agendapunt ingekomen stukken ter kennisname aanbieden en (mondeling) informeren over de uitvoering van de WOZ in Meppel.

5. Sluiting