Informatie gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt in een gemeente op hoofdlijnen hoe zaken (beleidsmatig) in de gemeente aangepakt moeten worden, wat het mag kosten en controleert ook de uitvoering.

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  1. De grote lijnen vaststellen voor het beleid van de gemeente, ook wel de kaderstellende rol van de gemeenteraad genoemd. De leden van de gemeenteraad stellen de kaders vast van wat we in Meppel willen bereiken en geven aan hoeveel geld daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Hoe de gemeente dit gaat doen, is meer de uitvoerende taak van het college van B&W.
  2. Controleren of het college van B&W zijn taken goed uitvoert. Dit wordt de controlerende rol van de gemeenteraad genoemd.
  3. De inwoners van de gemeente vertegenwoordigen, de volksvertegenwoordigende rol.

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Meppel bestaat uit 23 raadsleden. In de gemeenteraad zijn 8 politieke partijen vertegenwoordigd. De inwoners bepalen bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de raad. Elke vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U kunt voor actuele informatie over de zetelverdeling kijken op www.gemeenteraadmeppel.nl.

Vergaderingen

Raadsvergadering

Elke maand, met uitzondering van juli en augustus, komt de gemeenteraad bijeen in de raadsvergadering. In deze vergadering worden besluiten genomen.

Raadscommissie

De raadscommissie bestaat uit raadsleden en duo-raadsleden. Duo-raadsleden zijn wel lid van de raadscommissie, maar zitten niet in de gemeenteraad. Zij zijn vaak gespecialiseerd in een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld financiën of zorg. De raadscommissie wordt voorgezeten door een raadslid. De burgemeester en de wethouders worden in de raadscommissie uitgenodigd om informatie te geven of verantwoording af te leggen over de gemaakte keuzes. In de raadscommissie bereiden de raadsleden en duo-raadsleden de raadsvergadering voor. Tijdens de commissie is er gelegenheid om vragen te stellen aan het college, dit om bijvoorbeeld meer duidelijkheid te krijgen of nog aanvullende informatie te ontvangen. Tevens kunnen de leden van de raadscommissie elkaar vragen stellen. Tijdens de raadsvergadering volgt de besluitvorming.

De Ronde

De ronde vindt iedere eerste donderdag van de maand plaats. Op verschillende manieren kunnen er diverse onderwerpen besproken worden door en met de raad, college van B&W en de samenleving tijdens deze Rondes. De raad kan bijvoorbeeld gevraagd worden om reacties over een bepaald thema, of bijgepraat worden door middel van een informatieronde of een rondetafelgesprek. Maar ook kunnen de raadsleden op werkbezoek gaan tijdens De Ronde. Tot slot is het mogelijk dat de raadsleden een masterclass volgen tijdens De Ronde, waarmee ze verdieping krijgen over een bepaald thema. Maar ook de samenleving kan in gesprek gaan met de raad tijdens De Ronde.

Vergaderingen bijwonen

De raadsvergadering, de raadscommissie en De Ronde zijn openbare vergaderingen. U bent van harte welkom om deze vergaderingen te volgen vanaf de publieke tribune. In verband met corona kan het zijn dat de publieke tribune tijdelijk niet toegankelijk is. De vergaderingen worden gehouden in de raadszaal van het stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel. Het is mogelijk om deze vergaderingen thuis te volgen via het internet. De vergaderingen worden in beeld en geluid uitgezonden via gemeenteraadmeppel.nl. U kunt de vorige vergaderingen ook terugkijken. Hier vindt u tevens de agenda’s van de vergaderingen, de besluitenlijsten en de achterliggende vergaderstukken. De vergaderingen van de raad zijn ook live mee te luisteren via RTV Meppel via de ether 93,0 MHz of via rtvmeppel.nl.

Contact met de raad: uw mening telt!

Om de gemeente Meppel goed te kunnen besturen, is regelmatig contact nodig tussen de inwoners en de gemeenteraad. Er zijn verschillende manieren waarop de inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties mee kunnen praten over wat er in de gemeente speelt.

Contact opnemen met raadslid

Voor een bepaald onderwerp of een probleem kunt u zich richten tot één of meerdere raadsleden. U kunt een brief of e-mail sturen. Op gemeenteraadmeppel.nl vindt u contactgegevens van de (duo-) raadsleden. Wilt u een brief of e-mail sturen aan alle (duo-) raadsleden, maak dan gebruik van griffie@meppel.nl.

Burgerinitiatief

U kunt zelf een voorstel / plan opstellen, om dit vervolgens aan de gemeenteraad aan te bieden. Dat wordt een burgerinitiatief genoemd. Het is wel belangrijk dat u hiervoor een voldoende ondersteund en uitgewerkt voorstel hebt waarover de raad kan besluiten. Wilt u meer informatie over het burgerinitiatief, neem dan contact op met de raadsgriffie via griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522.

Spreekrecht

U kunt uw mening geven over een onderwerp in de raadscommissie. Bij de vergadering van de raadscommissie kunt u ook gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan. Als u wilt inspreken dan moet u zich wel voorafgaand aan de vergadering melden bij de raadsgriffie. U moet zich uiterlijk vóór 12:00 uur op de dag van de vergadering melden. Dit kan via griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522.

20230719 Visual Contact Gemeenteraad Meppel def (002)