Noord IV

De gemeente Meppel maakt een omgevingsprogramma en toekomstvisie voor Noord IV. In dit gebied, tussen de A32 en de Arendsweg, zoeken we ruimte voor bedrijven en onderzoeken we de mogelijkheid voor windenergie. We kijken daarnaast naar kansen voor recreatie, wonen, natuur, landschap en een goede toekomst voor de landbouw in het gebied. Ook water speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling, gezien de ligging rondom de Oude Vaart.

Nieuwsbrief

Regelmatig versturen wij een digitale nieuwsbrief met actuele informatie over Noord IV. Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen? Meld u aan>>

Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) ter inzage

Vanaf 24 maart gedurende vier weken ligt de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de milieueffectrapportage van het Omgevingsprogramma Noord IV ter inzage. De NRD beschrijft de onderzoeksopzet voor de milieueffectrapportage. In de NRD staat welke onderwerpen worden onderzocht, hoe ze worden onderzocht (scenario’s en diepgang) en hoe de resultaten worden beoordeeld. Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u een vooroverlegreactie indienen of een zienswijze. 

Op 27 maart vond een informatiebijeenkomst over het milieuonderzoek plaats. Download de presentatie (PDF).

Voorgeschiedenis

Gemeente Meppel heeft in de zomer van 2020 voorkeursrecht gevestigd op de agrarische gronden in Noord IV. Dat heeft de gemeente gedaan omdat zij regie wil houden op ontwikkelingen die mogelijk een rol gaan spelen in het gebied. De gemeenteraad heeft op 17 juni 2021 een plan van aanpak vastgesteld voor de ontwikkeling van Noord III en IV. Onderdeel van dit plan van aanpak is het maken van een omgevingsprogramma en toekomstvisie voor Noord IV. U vindt het plan op www.gemeenteraadmeppel.nl.

Participatiebijeenkomsten

Inmiddels is begonnen met het maken van een omgevingsprogramma. De gemeente vindt het belangrijk om rekening te houden met het huidige gebruik, de waardering en de kwaliteiten van het gebied. Daarom is in november 2022 een aantal participatiebijeenkomsten georganiseerd om input op te halen.

Op 1 november 2022 vond de eerste gebiedsbijeenkomst plaats, waarin met deelnemers is verkend wat de kwaliteiten en kernwaarden zijn van Noord IV. In twee themasessies, op 7 en 14 november, is dieper ingegaan op thema’s als duurzame energie (wind), toekomstbestendige landbouw en de mogelijke realisatie van andersoortige bedrijvigheid. Ook is stilgestaan bij kansen voor natuur, landschap, wonen, recreëren en leefbaarheid.

Haalbaarheidsonderzoek themapark

Op 9 december 2022 werd bekend dat de provincie Drenthe en gemeente Meppel een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijke komst van een themapark in het zuidelijke deel van Noord IV. Het gaat om een themapark van 60ha met een zeer natuurlijke inrichting en minimale bebouwing. Het park richt zich op shows en voorstelling over de cultuurhistorie van Drenthe en Nederland. Als het themapark er komt, gaat het om een alternatieve invulling van het beoogde bedrijventerrein. De eventuele plannen voor een themapark worden onderdeel van het omgevingsprogramma Noord IV. Naar verwachting is medio 2023 meer duidelijkheid over de haalbaarheid van dit initiatief.

Op de website www.gemeenteraadmeppel.nl is de memo van het college aan de raad te lezen.

Terugkoppelbijeenkomst

Op 13 december 2022 is teruggekoppeld hoe de inbreng vanuit de participatiesessies is verwerkt in drie scenario’s op hoofdlijnen. Tijdens deze bijeenkomst konden deelnemers aangeven wat zij positieve en minder positieve kenmerken vonden van deze scenario’s. Deze inbreng wordt meegenomen in de nadere uitwerking van deze drie scenario’s. Ook is tijdens deze bijeenkomst toegelicht hoe de eventuele plannen voor een themapark geïntegreerd kunnen worden in het lopende gebiedsproces.

In het voorlopige participatieverslag kunt u teruglezen wat er tijdens de bijeenkomsten in november is besproken en hoe dit is verwerkt in de drie scenario’s.  Let op! Het gaat om een voorlopig participatieverslag. De opbrengst van de bijeenkomst van 13 december is hierin nog niet verwerkt. Het verslag wordt de komende tijd verder aangevuld.

Vervolg

De komende weken wordt de inbreng van 13 december verwerkt. Mede op basis van deze inbreng worden de drie scenario’s verder uitgewerkt. Ook wordt bekeken hoe het themapark in de scenario’s kan worden meegenomen. Begin 2023 wordt een startnotitie (NRD) voor het proces van de Milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Daarin wordt beschreven welke onderzoeken nodig zijn om de milieueffecten van de scenario’s in kaart te brengen. 

Op basis van de resultaten wordt een voorkeursscenario samengesteld. Dit alles leidt uiteindelijk tot een ontwerp omgevingsprogramma (zomer 2023). Ook in 2023 zullen we een aantal bijeenkomsten organiseren voor de betrokkenen. Zowel bij de startnotitie als het ontwerp omgevingsprogramma de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Toegankelijkheid

Heeft u moeite met het lezen van de digitale documenten op deze pagina? Het is mogelijk om de documenten op papier te ontvangen. Stuur daarvoor een e-mail naar postbus@meppel.nl of bel met 14 0522.

Gebiedsontwikkeling Noord IV