Noord IV

De gemeente Meppel maakt een omgevingsprogramma en toekomstvisie voor Noord IV. In dit gebied, tussen de A32 en de Arendsweg, zoeken we ruimte voor bedrijven en onderzoeken we de mogelijkheid voor windenergie. We kijken daarnaast naar kansen voor recreatie, wonen, natuur, landschap en een goede toekomst voor de landbouw in het gebied. Ook water speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling, gezien de ligging rondom de Oude Vaart.

Nieuwsbrief

Regelmatig versturen wij een digitale nieuwsbrief met actuele informatie over Noord IV. Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen? Meld u aan>>

Ontwerp Omgevingsprogramma en Milieueffectrapport ter inzage

Op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 2.1.1 Besluit ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 5 juli 2023 gedurende zes weken de ontwerp-structuurvisie ‘Omgevingsprogramma Noord IV’ voor een ieder ter inzage ligt..

Als het aan de gemeente Meppel ligt, blijft Noord IV een uniek buitengebied waar het fijn wonen en boeren is. Waar toekomstbestendige landbouw samengaat met ontwikkeling van natuur en water. En waar de komende jaren mogelijk een themapark verrijst met grote meerwaarde voor Meppel en de regio. Dat staat in het ontwerp omgevingsprogramma Noord IV. Daarin stellen B&W dat de komst van het themapark de voorkeur heeft boven de aanleg van een bedrijventerrein.

Meer informatie over het ontwerp en hoe u uw zienswijze kenbaar kunt maken leest u op de volgende pagina

Op deze pagina vindt u het persbericht wat hierover verschenen is..

Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) ter inzage

De Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de milieueffectrapportage van het Omgevingsprogramma Noord IV heeft ter inzage gelegen. De NRD beschrijft de onderzoeksopzet voor de milieueffectrapportage. In de NRD staat welke onderwerpen worden onderzocht, hoe ze worden onderzocht (scenario’s en diepgang) en hoe de resultaten worden beoordeeld.

Op 27 maart vond een informatiebijeenkomst over het milieuonderzoek plaats. Download de presentatie (PDF).

Voorgeschiedenis

Gemeente Meppel heeft in het najaar van 2020 voorkeursrecht gevestigd op de agrarische gronden in Noord IV. Dat heeft de gemeente gedaan omdat zij regie wil houden op ontwikkelingen die mogelijk een rol gaan spelen in het gebied. De gemeenteraad heeft op 17 juni 2021 een plan van aanpak vastgesteld voor de ontwikkeling van Noord III en IV. Onderdeel van dit plan van aanpak is het maken van een omgevingsprogramma en toekomstvisie voor Noord IV. U vindt het plan op www.gemeenteraadmeppel.nl.

Participatiebijeenkomsten

Inmiddels ligt er een ontwerp omgevingsprogramma. De gemeente vindt het belangrijk om rekening te houden met het huidige gebruik, de waardering en de kwaliteiten van het gebied. Daarom zijn in 2022 en 2023 een aantal participatiebijeenkomsten georganiseerd om input op te halen.

Haalbaarheidsonderzoek themapark

Op 9 december 2022 werd bekend dat de provincie Drenthe en gemeente Meppel een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijke komst van een themapark in het zuidelijke deel van Noord IV. Het gaat om een themapark van 60ha met een natuurlijke inrichting en minimale bebouwing. Het park richt zich op shows en voorstellingen over de cultuurhistorie van Drenthe en Nederland. Als het themapark er komt, gaat het om een alternatieve invulling van het beoogde bedrijventerrein. De eventuele plannen voor een themapark worden onderdeel van het omgevingsprogramma Noord IV. Op de website www.gemeenteraadmeppel.nl is de memo van het college aan de raad te lezen.

Vervolg

Op basis van de resultaten van de participatie is een voorkeursscenario samengesteld. Dit alles heeft geleidt tot een ontwerp omgevingsprogramma (zomer 2023). Op 5 juli wordt het ontwerp omgevingsprogramma ter inzage gelegd. In september zal het omgevingsprogramma worden vastgesteld door de raad.

Toegankelijkheid

Heeft u moeite met het lezen van de digitale documenten op deze pagina? Het is mogelijk om de documenten op papier te ontvangen. Stuur daarvoor een e-mail naar postbus@meppel.nl of bel met 14 0522.

Gebiedsontwikkeling Noord IV