Jaarverslag gemeenteraad

Op deze pagina vindt u meer informatie en de visual van het jaarverslag gemeenteraad 2022/2023.

Samenstelling gemeenteraad

De raad bestaat uit 23 door de inwoners gekozen raadsleden. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 kent de raad 8 fracties (partijen), te weten: SteM (7 raadsleden), VVD (4 raadsleden), CDA (3 raadsleden), ChristenUnie (2 raadsleden), SP (2 raadsleden), PvdA (2 raadsleden), D66 (2 raadsleden) en GroenLinks (1 raadslid). De (gemeente-)raad besluit over het beleid en de voorzieningen van de gemeente. De raad heeft de burgemeester als voorzitter en een griffier als ondersteuner en adviseur.

Raadsinstrumenten van de gemeenteraad

Naast volksvertegenwoordiging heeft de raad een controlerende taak en dient het besluiten te nemen. Hierbij kan de raad gebruik maken van o.a. de volgende instrumenten:

  • Amendement. Het wijzigen van een voorstel op een onderdeel
  • Motie. Een oproep aan het college om iets wel of niet te doen.
  • Vragen stellen. Technische vragen aan de organisatie of politieke vragen aan het college.
  • Toezegging. In een vergadering een toezegging van het college vragen.

Het college van Burgemeester en Wethouders

Het college voert feitelijk de besluiten van de raad uit en wordt daarbij ondersteund door de medewerkers van het stadhuis en de gemeentewerf.

Besluiten 2022-2023

In de periode 2022/2023 zijn er onder andere besluiten door de raad genomen over de begroting, omgevingsvisie, bestemmingsplan terrein voormalig ziekenhuis, steunfonds verenigingen, reglement & verordening voor raad/commissie, rekenkameronderzoek burgerparticipatie, ontwerp Bleekerseiland, financieel actieplan, Meppel Energie, Interpellatiedebat, raad in de wijk en de perspectiefnota

Uw mogelijke rol

  • U kunt informatie delen met de raad;
  • U kunt inspreken in raadscommissie en raad;
  • U kunt de raad een voorstel voorleggen;
  • U kunt vergaderingen (digitaal) bijwonen;
  • U kunt informatie over de gemeenteraad opvragen via griffie@meppel.nl of via 140522.

Jaarverslag gemeenteraad 2022-2023

Download het jaarverslag als PDF

Toegankelijkheid

Heeft u moeite met het lezen van de digitale documenten op deze pagina? Het is mogelijk om het jaarverslag op papier te ontvangen. Stuur daarvoor een e-mail naar griffie@meppel.nl of bel met 14 0522.