Jaarverslag gemeenteraad

Op deze pagina vindt u meer informatie en de visual van het jaarverslag gemeenteraad 2021/2022.

Samenstelling gemeenteraad

De raad bestaat uit 23 door de inwoners gekozen raadsleden. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 kent de raad 8 fracties (partijen), te weten: SteM (7 raadsleden), VVD (4 raadsleden), CDA (3 raadsleden), ChristenUnie (2 raadsleden), SP (2 raadsleden), PvdA (2 raadsleden), D66 (2 raadsleden) en GroenLinks (1 raadslid). De (gemeente-)raad besluit over het beleid en de voorzieningen van de gemeente. De raad heeft de burgemeester als voorzitter en een griffier als ondersteuner en adviseur.

Raadsinstrumenten van de gemeenteraad

Naast volksvertegenwoordiging heeft de raad een controlerende taak en dient het besluiten te nemen. Hierbij kan de raad gebruik maken van o.a. de volgende instrumenten:

  • Amendement. Het wijzigen van een voorstel op een onderdeel
  • Motie. Een oproep aan het college om iets wel of niet te doen.
  • Vragen stellen. Technische vragen aan de organisatie of politieke vragen aan het college.
  • Toezegging. In een vergadering een toezegging van het college vragen.

Het college van Burgemeester en Wethouders

Het college voert feitelijk de besluiten van de raad uit en wordt daarbij ondersteund door de medewerkers van het stadhuis en de gemeentewerf.

Besluiten 2021/2022

In de periode 2021/2022 zijn er o.a. besluiten door de raad genomen over gebiedsvisie stationsgebied, tijdelijke noodopvang vluchtelingen en opvang Oekraïners, burgerinitiatieven pumptrackbaan en skatepark, integraal beleid rondom sekswerk, verordening fysieke leefomgeving, programmabegroting 2022, transitievisie warmte, bestemmingsplannen Prins Hendrikkade en Zuideinde 28, herbenoeming burgemeester, benoeming nieuwe gemeenteraad en wethouders, bestemmingsplan Mulo locatie, interpellatiedebat problematiek Nieuwveense Landen en Meppel Energie, motie vreemd stikstofplannen, motie vreemd Samenlevingsschool Nieuwveense Landen.

Uw mogelijke rol

  • U kunt informatie delen met de raad;
  • U kunt inspreken in raadscommissie en raad;
  • U kunt de raad een voorstel voorleggen;
  • U kunt vergaderingen (digitaal) bijwonen;
  • U kunt informatie over de gemeenteraad opvragen via griffie@meppel.nl of via 140522.

Visueel jaarverslag gemeenteraad 2021-2022