Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 'Noord IV'

Burgemeester & wethouders maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten - Wvg - bekend dat de raad op 1 oktober heeft besloten om op basis van het bepaalde in artikel 5 Wvg percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

De betreffende percelen zijn gelegen binnen het gebied Noord IV, ten noordoosten van de kern van Meppel. Meer specifiek is dit gebied gelegen te Meppel in de oksel van de A32 en de N371 tot aan de Arendsweg en de grens met de gemeente Westerveld.

De locatie is aangeduid als toekomstig gebied bestemd voor bedrijventerrein, energielandschap, recreatie, natuur en water met bijbehorende voorzieningen, alle niet-agrarisch en nader uit te werken. Deze percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekeningen met nummers TK-30432945-02a en TK-30432945-02b en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 11, 12 en 15 mei 2020.

Ter inzage

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van 5 oktober 2020 voor een ieder kosteloos ter inzage op het Stadhuis, Grote Oever 26 7941 BJ Meppel. In verband met het coronavirus dient u voor inzage van de stukken vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer F. Dijkstra onder telefoonnummer 14 0522 voor het maken van een afspraak. De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze percelen ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving. Het raadsbesluit is bekend gemaakt in de Staatscourant van 2 oktober 2020, te raadplegen via officielebekendmakingen.nl Het voorkeursrecht geldt voor een termijn van ten hoogste drie jaren, tenzij voor die periode een opvolgende planologische maatregel is vastgesteld.

Met het raadsbesluit is de aanwijzing, waartoe burgemeester & wethouders op grond van artikel 6 Wvg op 7 juli 2020 hebben besloten, binnen de wettelijke termijn van drie maanden bestendigd. Nadat het raadsbesluit in werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerechtigden van de in het besluit begrepen percelen, wanneer zij hun percelen dan wel de daarop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Meppel te koop aanbieden.

Bezwaar

Het raadsbesluit wordt aangemerkt als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zodat tegen dit besluit tot aanwijzing van gemelde percelen tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, ingevolge de Awb het  indienen van een bezwaarschrift mogelijk is. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 5 oktober 2020, een bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Meppel, postbus  501 7940 AM Meppel.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, postbus 150 9700 AD Groningen. Let u erop dat de rechtbank voor uw verzoek om een voorlopige voorziening kosten in rekening brengt. Indien belanghebbenden bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit van burgemeester & wethouders als bedoeld in artikel 6 Wvg, hoeven zij niet opnieuw een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaar tegen het besluit van burgemeester & wethouders van 7 juli 2020 wordt thans, op grond van artikel 6, lid 3 van de Wvg, geacht te zijn gericht tegen het raadsbesluit.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Dijkstra via telefoon 14 0522.