Bestemmingsplannen

In Nederland leven we met elkaar op een relatief klein grondgebied. Daarom zijn er afspraken nodig tussen overheid en burgers over hoe we met de ruimte omgaan. Hoe we de ruimte in Meppel willen gebruiken, is vastgelegd in bestemmingsplannen. Wilt u weten waar gebouwd mag worden? Bent u benieuwd welke grond bedoeld is voor wegen en groen? Deze informatie vindt u in onze gemeentelijke plannen. In deze rubriek meer informatie en lopende procedures.

 • Informatie bestemmingsplannen

  Meer informatie over de onderdelen in een bestemmingsplan, het voorbereidingsbesluit en waar de bestemmingsplannen in te zien zijn.

 • Voorbereidingsbesluit Industrieweg 2 e.o. Meppel

  Burgemeester & Wethouders maken op grond van artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 15 november heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de locatie Industrieweg 2 e.o. Meppel, zoals weergegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0119.Zwikker2018-VBC1, en te verklaren dat voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

 • Mededeling voorbereidingsbesluit Locatie voormalig ziekenhuis Meppel 2020

  30 april 2020

  Burgemeester en Wethouders van Meppel doen mededeling van het feit dat zij op 30 april 2020 op grond van artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend hebben gemaakt dat de gemeenteraad op 29 april 2020 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de locatie Hoogeveenseweg 38 te Meppel, zoals weergegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0119.vmziekenhuis2020-VBC1, en te verklaren dat voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

 • Ontwerpbestemmingsplan Meppel Buitengebied herziening Dorpsstraat 102

  05 juni 2020

  Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 05-06-2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Dorpsstraat 102’.

 • Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan Nijeveen – Raadhuislaan en Het Weeme

  10 juni 2020

  In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor een woningbouwplan aan de Raadhuislaan en Het Weeme in Nijeveen. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd conform de gemeentelijke inspraakverordening.

 • Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan Meppel – Zuideinde 31 en Catharinastraat 28

  05 juni 2020

  In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor de percelen Zuideinde 31 en Catharinastraat 28 te Meppel. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd conform de gemeentelijke inspraakverordening.

 • Vooraankondiging en ter visie legging Chw ontwerp bestemmingsplan ‘Meppel - Nieuwveense Landen 2020’

  12 juni 2020

  In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor het plangebied van nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen.

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure Matenweg 7 (verleend)

  14 juni 2020

  Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
  Locatie: Matenweg 7 te Nijeveen