Gewijzigde Vaststelling bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Schiphorsterweg 5-7’

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat:
- de gemeenteraad op 28 maart 2024 het bestemmingsplan ‘‘Meppel – Buitengebied, herziening Schiphorsterweg 5-7’’ gewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.
- overeenkomstig artikel 110c, eerste lid van de Wet geluidhinder en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, ook bekend dat het besluit Hogere waarden met de daarbij behorende stukken voor het bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Schiphorsterweg 5-7’, met ingang van 23 april 2024 ter inzage ligt.

Het plan

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Schiphorsterweg 5-7’ wordt het ruimtelijk kader geboden voor de uitvoering van een Ruimte voor Ruimteproject, waarbij circa 1375m2 aan agrarische bebouwing wordt gesloopt, één compensatiewoning wordt gebouwd en twee bestaande woningen een reguliere woonbestemming krijgen. Onderdeel van het plan is ook de uitvoering van een landschappelijk inrichtingsplan.
De toelichting op het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Dit betreft de paragraaf archeologie waarin extra motivering is opgenomen waarom een nader archeologisch onderzoek niet nodig is. 

Het plangebied

Globaal wordt het plangebied begrensd door de A28 in het noorden, een bossingel aan de oostkant, de Schiphorsterweg in het zuiden en agrarische grond aan de westkant. Het erf van Schiphorsterweg 5-7 is het plangebied.

Hogere waarden

Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de nieuw te bouwen woningen in het plangebied bedraagt echter maximaal 58 decibel. Het is daarom nodig om voor dit plan een hogere geluidsbelasting toe te staan van maximaal 53 decibel. Hierover heeft het college een besluit genomen dat gelijktijdig met het bestemmingsplan ter inzage gelegd wordt. 

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit Hogere waarden liggen met ingang van 24 april 2024 gedurende zes weken (tot en met 4 juni 2024) voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.
Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119. Schiphorsterwg5en7-BPC1

Beroep bestemmingsplan 

Gedurende de periode van ter visie legging kan een direct belanghebbende schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Schiphorsterweg 5-7’ . Als u beroep wilt instellen, stuurt u een gemotiveerd beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u vooraf een zienswijze hebt ingediend, mag u ook nieuwe beroepsgronden inbrengen in uw beroepschrift. 
Als u geen direct belanghebbende bent, kunt alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  1. als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad respectievelijk het college te wenden; of
  2. als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Beroep Hogere waarden

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.