Voornemen verlenen omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure)

Het college maakt bekend dat zij voornemens is de volgende omgevingsvergunning te verlenen:
Locatie: Matenweg 7 te NIJEVEEN
Betreft: Bouwen stal en melksilo buiten het bouwvlak

Inzage

Het ontwerp besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 april 2020 gedurende zes weken ter inzage. Als u stukken wilt inzien dan sturen wij u de gevraagde informatie digitaal toe. U kunt hierover een mail sturen aan postbus@meppel.nl. Geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden, dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Zienswijzen kunt u ook mondeling kenbaar maken door het maken van een afspraak met het loket Bouwen& Wonen via telefoon 14 0522. Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerp besluit en belanghebbende is.