Informatie transformatiegebied Noordpoort

Lees meer over het huidige beeld van het gebied, de gewenste veranderingen en de gezamenlijke aanpak

Actueel

Op 15 december 2022 is bekend geworden dat Meppel ruim €6 miljoen euro ontvangt voor de bouw van woningen.  Lees ook het bericht op www.volkshuisvestingnederland.nl

Beeld van het gebied

Het Transformatiegebied Noordpoort ligt tussen de Watertoren van Meppel en de historische en bruisende binnenstad. Dit gebied, met woonbuurten en bedrijventerreinen, kent kansen en knelpunten. Het gebied heeft een bijzondere ligging tussen de provinciale weg en de binnenstad. De Drentse Hoofdvaart loopt door het gebied en biedt als vaarweg unieke kansen langs het water. Kortom: een gebied met potentie! Maar het gebied kent ook opgaven. Het is een zwaar bedrijventerrein met daarbij horende hinder naar de omgeving, maar die ook deels zijn functie heeft verloren. De economische teruggang is zichtbaar in het gebied. Het gebied is stenig en heeft nauwelijks een openbare functie. Tot slot is de capaciteit van het verkeersknooppunt bij de Watertoren is een groeiend probleem. Hierdoor komt door de bereikbaarheid van de Meppeler havens, bedrijventerreinen en de binnenstad in het geding.

Verandering in het gebied

In de Structuurvisie Duurzaam Verbinden (2013) van de gemeente Meppel is de ambitie voor het Transformatiegebied Noordpoort beschreven. De gemeente heeft deze ambitie verder uitgewerkt in vertrekpunten voor de ontwikkelrichting. In de Vertrekpuntennotitie ontwikkeling Transformatiegebied (PDF, 7 MB) is dit beschreven. 

In het gebied willen we een nieuwe mix van functies mogelijk maken. Duurzame en onderscheidende nieuwe woningen zijn mogelijk, verspreid over het gebied. Ook nieuwe bedrijven kunnen zich vestigen, als zij duurzame werkgelegenheid bieden en bijdragen aan de leefbaarheid in het gebied. We zien in het gebied ook graag nieuwe toeristisch recreatieve functies, die zich onderscheiden en richten op een dagje uit en verblijf.

In het 3e kwartaal 2022 heeft de gemeente Meppel mobiliteitsgelden toegekend gekregen voor de versnelling van de woningbouw. Deze gelden zullen worden ingezet voor de realisatie van:

  • Noordelijke stadsentree
  • Fietstunnel watertoren
  • Fietsverbinding tussen Nieuwveenselanden – Noordpoort – Binnenstad

Lees meer over de voortgang op deze pagina>>

Daarnaast is er een aanvraag ingediend voor subsidie vanuit de Woningbouwimpuls. Naar verwachting zal eind 2022/begin 2023 bekend worden gemaakt of deze subsidie toegekend wordt voor het transformatiegebied Noordpoort.

We willen dat het gebied uitnodigend en aantrekkelijk wordt. Daarom vinden we de ruimtelijke kwaliteit van het gebied belangrijk. We hebben respect voor de geschiedenis van het gebied, de oude invalswegen, het water, panden en elementen. We willen meer ruimte voor groen, bomen en water, een openbare ruimte waarin je kunt ontspannen. Voor fietsen en wandelen in het gebied hebben we aandacht, ook voor de verbindingen naar buiten, zoals naar de parken in de omgeving.

Aanpak

Het verbeteren van het Transformatiegebied Noordpoort is een proces van jaren. De gemeente faciliteert de transformatie door nieuwe functies mogelijk te maken. Daarnaast maken wij de aanleg van een nieuwe weg mogelijk. Wij zijn ook verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het gebied en de openbare ruimte. Het daadwerkelijk transformeren van het gebied gebeurt samen met bewoners, bedrijven en organisaties. Hiertoe is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld op 28 juni 2020. Kijk hiervoor op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0119.TFGNoordpoort-BPC1).

Meer informatie

De gemeente Meppel wil samen met bewoners, bedrijven, overheden en organisaties werken aan een aantrekkelijk Transformatiegebied Noordpoort. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de procesmanager van het Transformatiegebied Noordpoort Frits Dijkstra, bereikbaar via telefoon 14 0522 of e-mail postbus@meppel.nl.

luchtfoto noordpoort