Besluitenlijst 9 januari 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 19 december 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1. Samenwerkingsagenda VDG 2023-2027
De Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) heeft een samenwerkingsagenda voor de komende jaren opgesteld. Eerder is een concept toegezonden, waarop gemeenten konden reageren. Meppel heeft dit gedaan. Op grond van de reacties is een definitieve samenwerkingsagenda opgesteld. Het college van B&W van Meppel kan met deze agenda instemmen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Instemmen met de Samenwerkingsagenda 2023-2027 en dit de VDG per brief meedelen.

4. Hamerstukken

4.1. Managementletter 2023
De accountant heeft zijn managementletter 2023 aangeboden aan het College en aan de Raad. Het college bedankt de accountant voor de complimenten en neemt de uitgebrachte adviezen over. Met een memo geeft het college duiding aan de raad over de managementletter.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De aanbevelingen zoals opgenomen in bijlage A en B van de managementletter 2023 over te nemen.
2. De Raad middels bijgevoegde memo te informeren

4.2 OAB subsidie VVE-coach in de vroegschool 2024-2026
Het college heeft aan Stichting Kindpunt subsidie verleend voor de inzet van VVE-coaching in de kleuterklassen in 2024, 2025 en 2026.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Een subsidie van € 40.000 per jaar plus indexatie aan Stichting Kindpunt te verlenen voor de inzet van de ‘VVE-coach’ in de vroegschoolse educatie in 2024, 2025 en 2026.

4.3 Verzameladvies verlening subsidie VVE coach 2023
Het college heeft aan kinderopvangorganisaties Doomijn, Partou, En Nu Jij, KOO Meppel en PlusKinderopvang subsidie verleend voor de inzet van de VE-coach in 2023.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De volgende subsidiebedragen te verlenen voor de inzet van de ‘VE-coach’ in de voorschoolse educatie in 2023:
a. €8.360 aan Doomijn
b. €4.840 aan Partou
c. €1.320 aan En Nu Jij
d. €3.080 aan KOO Meppel
e. €6.160 aan PlusKinderopvang

5. Sluiting