Besluitenlijst 4 juni 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van dinsdag 28 mei 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van dinsdag 28 mei 2024.

3. Bespreekstukken

3.1 Aanpassen Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen
Bij verzoeken om een verklaring van overgangsrecht is het nodig de gegevens uit de Basisregistratie Personen te betrekken. De bestaande regeling is verouderd en moet aangepast worden aan de wijzigingen in de organisatie en de uitvoering van nieuwe taken

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Meppel, zoals vastgesteld op 19 augustus 2014, gewijzigd vast te stellen.

3.2 Perspectiefnota 2025-2028
De perspectiefnota 2024-2027 beschrijft het geheel van plannen en activiteiten voor de komende jaren, op integrale wijze samengebracht en afgewogen tegen de beschikbare middelen. Deze perspectiefnota biedt een evenwicht tussen stevige, maar reële ambities en een degelijke financiële koers. Doorgegaan wordt met de voorgenomen plannen uit het collegeprogramma. Dat gebeurt zo efficiënt en effectief mogelijk. Er komen geen nieuwe plannen bij. Daarnaast wordt ingezet op het verder verbeteren van de financiële positie en het bezinnen op wat de gemeente moet, kan en wil.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Instemmen met de concept-perspectiefnota.
2. Opdracht geven om met voorstellen te komen om de begroting 2025 sluitend te krijgen.
3. Instemmen met het investeringsprogramma.
4. Instemmen met de voorgestelde wijze van communiceren.
5. De Raad voorstellen om perspectiefnota 2024-2027 vast te stellen en daarmee in te stemmen met:
    • De inhoudelijke keuzes en deze te gebruiken als basis voor volgende begrotingen;
    • Het investeringsprogramma voor de komende vier jaar;
    • Het structureel verder verbeteren van de financiële positie via een proces bestaande uit drie onderdelen: Zero Based Begroten (inzicht in de begroting), sparen voor later (vervangingsinvesteringen structureel opnemen in de begroting) en een takendiscussie (keuzes maken). De
      uitkomsten voorleggen bij de volgende perspectiefnota.

4. Hamerstukken

4.1 Beleidsregels regeling opvang ontheemden Oekraïne
Het college heeft de beleidsregels regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) vastgesteld. Deze regeling beschrijft onder andere onder welke voorwaarden Oekraïners buitengewone kosten vergoed kunnen krijgen. Door hun aparte status als ontheemden komen Oekraïners niet in aanmerking voor reguliere regelingen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De beleidsregels regeling opvang ontheemden Oekraïne vast te stellen.

4.2 Conceptverzoek Kolderveense Bovenboer 37 Nijeveen
Het college heeft besloten planologische principemedewerking te verlenen aan het verzoek tot het geheel beëindigen van het veehouderijbedrijf Kolderveense Bovenboer 37 te Nijeveen en ter plaatse twee vervolgfuncties/bouwvlakken toe te staan voor een kleinschalig akkerbouwbedrijf in gras- en voederwinning (met behoud van de bestaande bedrijfswoning en een kapschuur van 650 m2 en een mestsilo) en voor de realisatie van een familievakantiewoning met een oppervlakte van maximaal 1000 m2, na sloop van circa 5500 m2 agrarische bedrijfsbebouwing.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van twee vervolgfuncties, na beëindiging van de veehouderij (en sloop van circa 5500 m2 bedrijfsbebouwing):
    a. een agrarisch bouwvlak voor een kleinschalig akkerbouwbedrijf (gras- en voederwinning) met daarin opgenomen de huidige bedrijfswoning, een bestaande kapschuur van circa 650 m2 en een mestbassin en waarbij veehouderij juridisch wordt uitgesloten;
    b. een bouwvlak van maximaal 1000 m2 voor de functie verblijfsrecreatie, voor de realisatie van een "familievakantiehuis";
    2. De (adviseur van) initiatiefnemer door middel van bijgevoegde antwoordbrief op de hoogte te stellen van uw principebesluit.

4.3 Conceptverzoek Zuideinde 49 Meppel
Het college heeft besloten planologische principemedewerking te verlenen aan het verzoek tot het wijzigen van de bedrijfsfunctie van het pand/perceel Zuideinde 49 te Meppel in een woonfunctie. Concreet betekent dit dat na wijziging de huidige bedrijfswoning Zuideinde 49 Meppel als particuliere-/burgerwoning mag worden gebruikt. Voorwaarde voor medewerking is dat de oppervlakte aan bijgebouwen/overkappingen in overeenstemming wordt gebracht met de woonfunctie. Dit zal nader moeten worden uitgewerkt in de nog te voeren planologische procedure. Uitgangspunt voor deze nadere uitwerking is de planologische regeling voor de naastgelegen woonpercelen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In principe planologische medewerking te verlenen aan het verzoek, mits de oppervlakte aan bijgebouwen/bijbehorende bouwwerken meer in overeenstemming wordt gebracht met de woonfunctie, e.e.a. onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijbehorende antwoordbrief aan initiatiefnemer

4.4 NVL - Koop- en realisatieovereenkomst Parkwonen 3/4/5
De gemeente Meppel heeft in 2021 een intentieovereenkomst gesloten met VanWonen Projecten voor de bouw van woningen in het deelgebied Parkwonen 3/4/5 van Nieuwveense Landen. Door het vaststellen van het ontwikkelingsplan wordt invulling gegeven aan de afspraken uit de intentieovereenkomst.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Het ontwikkelingsplan voor het deelgebied Parkwonen 3/4/5 vast te stellen;
2. In te stemmen met de koop- en realisatieovereenkomst met VanWonen Projecten inzake de realisatie van 102 woningen in het deelgebied Parkwonen 3/4/5 van Nieuwveense Landen;
3. Wethouder Van Ulzen te mandateren om de onder 2 genoemde koop- en realisatieovereenkomst te ondertekenen.

4.5 Tarieventabel sportaccomodaties 2024-2025
Het college stelt tarieven voor het gebruik van de binnen- en buitensportaccommodaties voor de periode juli 2024 t/m juni 2025 vast.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De tarieven voor het gebruik van de binnen- en buitensportaccommodaties periode juli 2024 t/m juni 2025 vast te stellen.

4.6 Vaststelling Subsidie Merk Meppel 2023
Merk Meppel ontvangt jaarlijks een subsidie voor het organiseren van intern draagvlak voor citymarketing. In 2023 was dit een bedrag van € 49.500,-. Het jaar 2023 stond voornamelijk in het teken van de lobby voor een aanvullende subsidie ten behoeve van het promoten van Meppel buiten de gemeentegrenzen. Deze lobby is eind 2023 geslaagd. Verder is er geïnvesteerd in het opstarten van een campagne voor het bedrijfsleven onder de titel "ondernemen vanuit je hart". Dit is doorgevoerd bij het ondernemersgala en bij de Open-bedrijvendag. De hele maand oktober stond in het teken van het Festival van Geluk met zo'n 40 georganiseerde activiteiten. Ook is er gewerkt aan nieuwe uitingen (zie beeldverslag in bijlage). De verleende subsidie fungeert als een vliegwiel, gezien de op waarde gezette loskomende inzet van vrijwilligers en vanuit de stakeholders voor een bedrag van € 56.000,-.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De subsidie voor 2023 voor Merk Meppel vast te stellen op € 49.500,-

5. Sluiting