Besluitenlijst 9 april 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van dinsdag 2 april 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1. Grondtransactie Bleekereiland
Om de herinrichting van het Bleekerseiland te kunnen realiseren koopt de gemeente een stuk grond van De Kinckhorst Stichting en verkoopt de gemeente een ander stuk grond aan De Kinckhorst Stichting. Het college gaat akkoord met de overeenkomst van koop en verkoop van grond Bleekerseiland zodat deze transactie uitgevoerd kan worden. 

De Kinckhorst Stichting en Gemeente Meppel hebben in principe instemming over de voorwaarden waaronder de grond overgedragen wordt.  Nieuw in de overeenkomst van koop en verkoop van gronden Bleekerseiland zijn de artikelen 13 en 14 over de toepassing van de Wet Bibob en het hieruit volgende kettingbeding. De Kinckhorst Stichting is hierover geïnformeerd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Te besluiten tot het aangaan van de overeenkomst van koop en verkoop van gronden Bleekerseiland zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit advies, voor de aankoop van een deel van het perceel, kadastraal bekend gemeente Meppel, sectie A, nummer 9238, groot ca. 42 m² (het Stichtingsperceel) en de verkoop van een deel van een gemeentelijk perceel kadastraal bekend gemeente Meppel, sectie A, nummer 9239, groot circa 320 m² (het Gemeenteperceel), zoals weergegeven op de aan- en verkoopkooptekening behorende bij onderhavige overeenkomst.

3.2. Herinrichtingsplan stadhuis en werf
De manier waarop de ambtelijke organisatie van Meppel werkt is de laatste jaren sterk gewijzigd (groei van medewerkers, andere werkwijze als gevolg van coronatijdperk, meer taken vanuit het rijk naar de gemeente, nieuwe ambities, andere eisen aan privacy, akoestiek en veiligheid etc.). Dit alles vraagt om aanpassing en herinrichting van stadhuis en werf. In 2022/2023 zijn de voorbereidingen voor herinrichting gestart en tijdens een tweetal fysieke bijeenkomsten heeft het college de raad geïnformeerd over de herinrichtingsplannen voor stadhuis en werf. Het financiële voorstel is verwerkt in de Perspectiefnota 2024-2027 (PPN). Tijdens de PPN en begrotingsbespreking in 2023 is het voorstel door de raad geamendeerd. Dit heeft geleid tot een herinrichtingsplan waarin de raadsuitgangspunten akoestiek, privacy en veiligheid centraal staan. Na vaststelling door de raad krijgt een inhoudelijk projectleider de opdracht strak te sturen op een kosten efficiënte en duurzame aanpak. Het gewijzigde herinrichtingsplan vraagt om een investering van € 6,3 miljoen.

Besluit: Gewijzigd besluit.

Akkoord te gaan met de volgende wijzigingen ten opzichte van het herinrichtingsconcept zoals gepresenteerd bij De Ronde op 17 mei 2023 en vervolgens verwerkt in de PPN 2024-2027.
a. De herinrichting van de raadzaal te laten vervallen;
b. De aanpassing van de klimaatregeling te laten vervallen;
c. De extra post onvoorzien terug te brengen naar 5%.

De raad voor te stellen:
1.    In te stemmen met het Herinrichtingsplan voor stadhuis & werf, zoals in dit voorstel beschreven, op basis van het door de raad aangenomen amendement nr. A5 d.d. 9 november 2023;
2.    De programmabegroting 2024 als volgt te wijzigen:
2a. Het benodigde investeringskrediet van € 6,3 miljoen beschikbaar te stellen conform bijgevoegde begrotingswijziging 2024 en overeenkomstig te wijzigen in de begroting 2024;
2b. De meerjarenbegroting 2025-2028 aan te passen door het opnemen van de kapitaallasten die voortkomen uit deze investering;
3.    Periodiek de raad op een door de raad gekozen wijze te informeren over de voortgang van het plan.

3.3. Instelling meldpunt op grond van de Wet goed verhuurderschap
Dit voorstel behelst het officieel instellen van een meldpunt goed verhuurderschap. Dat is verplicht op basis van de Wet goed verhuurderschap die 1 juli 2023 in werking is getreden.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met het instellen van het meldpunt goed verhuurderschap voor de gemeente Meppel.

4. Hamerstukken

4.1. Actualisatie archeologische beleidsadvieskaart
De gemeente Meppel beschikt sinds 2011 over een archeologische verwachtings- en beleidskaart . Deze diende om verschillende redenen geactualiseerd te worden, onder meer omdat sinds het verschijnen van de oude beleidskaart ruim 90 archeologische onderzoeken zijn uitgevoerd. Ook hebben amateurarcheologen nieuwe vindplaatsen ontdekt. Bovendien zijn er sindsdien vanuit de provincie Drenthe een paar grote provincie-dekkende inventarisaties uitgevoerd, gericht op Celtic fields, karrensporen en voordenlocaties. Al deze nieuwe bevindingen zijn in de nieuwe archeologische beleidsadvieskaart verwerkt. De actualisatie bouwt zoveel mogelijk voort op de oude archeologische beleidsadvieskaart. De oppervlaktevrijstelling van de historische bewoningslinten en historische boerderijplaatsen is aangescherpt van 500 m2 naar 50 m2 omdat bodemingrepen met een klein oppervlak al kan leiden tot aanzienlijke informatieverlies aangezien sprake is van historische erven met relatief kleine bebouwing en ook andere archeologische elementen met een beperkte omvang als water- en beerputten. Het onderhavige rapport geeft een toelichting op en verantwoording van de actualisatie en bevat een handreiking ten aanzien van het archeologische beleid.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De geactualiseerde beleidsadvieskaart vast te stellen;
2. De geactualiseerde beleidsadvieskaart als inbreng voor wijzigingen van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan en omgevingsvergunningen voor
    buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA's) te gebruiken;
3. De raad met bijgevoegde memo te informeren over de afhandeling van LTA actie nummer 40.

4.2. Beleidsregels leerlingenvervoer
Het college heeft de beleidsregels Bekostiging Leerlingenvervoer Meppel vastgesteld.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De beleidsregels Bekostiging Leerlingenvervoer Meppel vast te stellen.

4.3. Cultuurnota
Het college heeft ingestemd met de Cultuurnota Gemeente Meppel 2024 en verder ‘Jong geleerd, oud gedaan’ en adviseert de gemeenteraad om deze vast te stellen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met de Cultuurnota Gemeente Meppel 2024 en verder ‘Jong  geleerd, oud gedaan’.
2. De gemeenteraad voor te stellen om de Cultuurnota Gemeente Meppel 2024 en verder ‘Jong geleerd, oud gedaan’ vast te stellen.

5. Sluiting