Besluitenlijst 7 mei 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van dinsdag 23 april 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met de openbare besluitenlijst van dinsdag 23 april 2024.

3. Bespreekstukken

3.1 Beantwoording artikel 32 vragen van de CU en VVD inzake Vernieuwbouw Ogterop
Door de gemeenteraadsleden Stam (CU) en Van Scheijen (VVD) zijn vragen gesteld over vernieuwbouw van schouwburg Ogterop. Deze vragen in het kader van artikel 32 van het Reglement van Orde van de Raad zijn van een beantwoording voorzien en aan de gemeenteraad ter kennis gebracht.

Besluit: Akkoord na redactionele aanpassing.

Instemmen met de beantwoording en deze ter kennis brengen van de gemeenteraad.

4. Hamerstukken

4.1. Pilot stalking

Stalking (of belaging) is een vorm van huiselijk geweld. Stalking kan zeer ernstige vormen aannemen en het leven van een persoon en haar of zijn kinderen ernstig ontwrichten. Stalking leidt in enkele gevallen tot zware mishandeling en of dodelijk geweld. In VDG verband is geconstateerd dat het ketenwerkproces omtrent stalking in Drenthe nog niet optimaal verloopt. Daarom heeft een vertegenwoordiging van Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe, Veilig Thuis Drenthe, de Politie en de gemeente Emmen (als afvaardiging namens de Drentse gemeenten) een integrale pilot opgezet om het werkproces beter in te richten en te komen tot goede samenwerkingsafspraken waarbij duidelijkheid komt over ieders rollen, taken en verantwoordelijkheden. Het betreft een pilot welke gedragen wordt door iedere gemeente. Ook gemeente Meppel draagt financieel bij aan de kosten van de pilot. De behoefte aan deze pilot is in VDG verband besproken, gemeente Emmen heeft de verdere uitwerking verzorgd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met de incidentele financiering van € 2130,- aan het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe ten behoeve van de inzet van een pilotcoördinator voor de pilot stalking. Benadrukt wordt dat het een incidentele bijdrage betreft, en er geen commitment wordt afgegeven voor structurele financiering

5. Sluiting