Besluitenlijst 23 april 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van dinsdag 16 april 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 16 april 2024

3. Bespreekstukken

3.1 Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2024

Het college informeert de raad over de lopende grondexploitaties met het aanbieden van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2024 (MPG 2024). Significante wijzigingen in het voorliggende MPG 2024 ten opzichte van vorig jaar bestaan uit positieve effecten als gevolg van lagere kostenstijgingen, hogere opbrengstenstijgingen en grondprijsaanpassingen. De grondexploitatie Het Vledder is per 31 december 2023 afgesloten.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2024 (bijlage 1) ter goedkeuring en vaststelling voor te leggen aan de raad.
2. De raad voor te stellen: De looptijd van de grondexploitatie Noord III/IV te verlengen tot en met 2036.
3. De raad voor te stellen: De grondexploitatie Het Vledder af te sluiten per 31 december 2023.
4. De raad voor te stellen: De nog te realiseren kosten en opbrengsten voor het jaar 2024 (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024) te autoriseren en de begroting 2024 hiervoor te wijzigen.

3.2 Principeverzoek Julianastraat 18

Het college heeft besloten planologische principemedewerking te verlenen aan het verzoek tot het realiseren van woningbouw op het perceel Julianastraat 18, waarbij de mogelijkheid tot het voeren van een bedrijf komt te vervallen en hiervoor in de plaats een woongebouw ten behoeve van 10 appartementen wordt gerealiseerd. Het plangebied is gelegen op korte afstand van het station, en aan de noordzijde grenst het perceel aan de vrije school de Toermalijn.

Het verzoek is in strijd met het tijdelijke deel van het omgevingsplan Meppel die de bouw van woningen op dit perceel niet toelaat. Het initiatief voorziet wel in een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en is in overeenstemming met het gemeentelijk beleid.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In principe planologische medewerking te verlenen aan het verzoek, mits initiatiefnemer voldoet aan de randvoorwaarden uit de antwoordbrief.

3.3. Subsidie Boekstart in de kinderopvang 2023

Het college heeft Biblionet Drenthe een subsidie verleend van € 10.240 voor de uitvoering van Boekstart in de kinderopvang.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Biblionet Drenthe een subsidie te verlenen van € 10.240 voor de uitvoering van Boekstart in de kinderopvang in 2023.

3.4 Bestuurlijke samenwerking VOMEO en Promes

Het college heeft kennis genomen van een brief van Stichting VOMEO en Stichting Promes over een verkenning van een mogelijke bestuurlijke fusie tussen beide stichting. Het college heeft deze brief ter informatie aan de gemeenteraad gestuurd met een begeleidende memo.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van de brief van Stichting VOMEO en Stichting Promes over de bestuurlijke samenwerking tussen beide partijen.
2. Bijgaande brief van Stichting VOMEO en Stichting Promes samen met de bijgevoegde memo ter informatie aan de gemeenteraad te sturen

3.5. Memo verslag werkbezoek China 11 t/m 18 april

Van 11 tot en met 18 april heeft een delegatie bestaande uit burgemeester, wethouder en ambtelijke ondersteuning alsmede een aantal ondernemers een bezoek gebracht aan de Chinese stad Haikou. Om de gemeenteraad te informeren over de activiteiten en uitkomsten tijdens deze reis, verstuurt het college deze memo.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De bijgevoegde memo ter informatie aan de raad te sturen.

4. Hamerstukken

4.1. Intentieverklaring deelname (nieuwe) stichting GKB

Op 20 december 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe (GKB), in lijn met het eerder voorgenomen besluit van het Dagelijks Bestuur, het voorgenomen besluit genomen om de organisatie van de GKB te gaan verzelfstandigen in de vorm van een stichting en de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2025 te ontmantelen. Daarbij is tevens besloten dat alle gemeenten die de GKB diensten willen laten uitvoeren in principe ook onderdeel moeten worden van de stichting.

Om duidelijkheid te krijgen welke gemeenten voornemens zijn om deel te nemen aan de stichting en diensten te zullen afnemen na 1 januari 2025, is aan gemeenten met een dienstverleningsovereenkomst met de GKB gevraagd om een intentieverklaring af te geven. Het Algemeen Bestuur van de GKB hecht er waarde aan dat ook de GR gemeenten een intentieverklaring afgeven.

Op 24 april is er weer een AB vergadering en het idee is dan om een definitief voorgenomen besluit te nemen en vervolgens het proces verder te brengen. De insteek is dat de intentieverklaring van het college er voor die datum ligt.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De intentieverklaring van de GKB te ondertekenen.
2. Kenbaar te maken dat het college zich via lidmaatschap in de Raad van Toezicht laat vertegenwoordigen.

4.2 Subsidie Cultuurklik 2024

Het college verleent aan Stichting CultuurKlik een structurele subsidie voor 2024 van € 116.421, voor de huisvestingskosten van 2023 een incidentele subsidie ad € 8975,56 en een incidentele subsidie voor de huisvestingskosten ad € 11.819,57. En het college wijst de incidentele subsidie ad € 30.972,00 voor projecten sociaal domein (voorlopig) af.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Aan Stichting CultuurKlik een subsidie voor 2024 van € 116.421 te verlenen.
2. Aan Stichting CultuurKlik voor het ruimtegebruik in de Plataan van 2023 een subsidie van € 8975,56 te verlenen en deze meteen vast te stellen.
3. Aan Stichting CultuurKlik voor ruimtegebruik in de Plataan van 2024 een subsidie van € 11.819,57 te verlenen.
4. De incidentele subsidie ad € 30.972,00 voor projecten sociaal domein (voorlopig) af te wijzen.
5. Te bepalen dat de subsidieontvanger een egalisatiereserve mag vormen.

5. Sluiting