Besluitenlijst 28 mei 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van dinsdag 21 mei 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met de openbare besluitenlijst van dinsdag 21 mei 2024.

3. Bespreekstukken

3.1 IZA Snelle toets Uitbreiding Optimaal Leven (EPA) over alle 12 Drentse gemeenten
Binnen de geestelijke gezondheidzorg (GGZ) bestaat een groep patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Deze patiënten hebben vaak een chronische – of een langere periode een psychiatrische stoornis en ondervinden daardoor langdurige beperkingen. Ook hebben ze (vaak) meerdere zorgbehoeftes. Ze zijn daardoor vaker langdurig in zorg.[1]
Om de zorg voor deze patiënten goed te organiseren, is gecoördineerde zorg, hulp en begeleiding (op alle facetten van het leven, ook op het gebied van rondkomen, sociaal leven en dagbesteding) van (zorg)netwerken en professionals van belang. Daarnaast is het belangrijk om zorg, hulp en begeleiding in meerdere domeinen op elkaar af te stemmen.
In Drenthe wordt sinds 2018 binnen het programma Optimaal Leven in regionale ambulante teams integrale zorg, hulp en begeleiding geboden aan mensen met deze ernstige psychische aandoeningen. De zorg die de EPA-groep ontvangt, wordt bekostigd door gemeenten, Zorgkantoor Drenthe én zorgverzekeraars. In deze memo geven we een toelichting op de Optimaal Leven aanpak en vragen we u als gemeente om commitment voor de uitbreiding van de Optimaal Leven aanpak in heel Drenthe. Als u commitment geeft aan het regionaal beschikbaar stellen van de Optimaal Leven aanpak (=fase 1) dan betekent dit dat u als gemeente instemt om het plan verder uit te werken. Definitieve besluitvorming zal pas plaatsvinden als de (financiële) consequenties voor de gemeenten helder zijn (= fase 2).

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Het geven van commitment voor de uitbreiding van de Optimaal Leven aanpak in heel Drenthe en het meegeven van de bevindingen zoals is opgenomen in het format die opgestuurd moet worden.

4. Hamerstukken

4.1 Gewijzigde GR GGD Drenthe 2024
De wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Deze wijziging heeft als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kader stellende en controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. De raad van de gemeente Meppel heeft het college van BW toestemming verleend om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe aan te gaan.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De gemeenteraad te verzoeken om toestemming te verlenen voor het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe per 1 juli 2024 en daarmee de vorige gemeenschappelijke regeling, geldend vanaf 19 oktober 2020 in te trekken.
2. Na verkregen toestemming van de gemeenteraad de gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe aan te gaan.

4.2 Richtinggevend kader Iedereen een thuis
Kennis te nemen van het richtinggevend kader ‘Iedereen een thuis!’, convenant Regionaal Expertteam Drenthe, samenwerkingsafspraken tussen verwijzers en pleegzorgaanbieders en het zetten van een symbolische handtekening voor bovenstaande punten.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van het richtinggevend kader ‘Iedereen een thuis!’;
2. Kennis te nemen van het convenant Regionaal Expertteam Drenthe;
3. Kennis te nemen van de samenwerkingsafspraken tussen verwijzers en Pleegzorgaanbieders;
4. Het zetten van een symbolische handtekening voor bovenstaande punten

4.3 Verzameladvies Gemeenschappelijke Regelingen begroting 2025 en jaarstukken 2023,
De gemeente Meppel kan als deelnemer in zeven gemeenschappelijke regelingen zienswijzen indienen bij de besturen van deze gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van de begroting. Het jaarverslag ontvangen wij ter informatie. Het college stelt de raad voor om bij de gemeenschappelijke regelingen van het Recreatieschap Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en Publiek vervoer Groningen Drenthe geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen 2025. Voorgesteld wordt om bij de gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap Reestmond, de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) en de Regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) wel een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025. Bij de Veiligheidsregio Drenthe wordt voorgesteld om middels een brief een algemene kanttekening kenbaar te maken over de financiële toekomst. De zevende gemeenschappelijke regeling is de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Hier ontvangt u op een ander moment een voorstel voor.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van de ingediende concept jaarrekeningen 2023 van zes gemeenschappelijke regelingen.
2. Kennis te nemen van de ingediende ontwerpbegrotingen 2025 van zes gemeenschappelijke regelingen.
3. Kennis te nemen van de ingediende ontwerp begrotingswijzigingen 2024 van het Werkvoorzieningsschap Reestmond, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe en de Regionale uitvoeringsdienst Drenthe.
4. De raad voor te stellen:

A. Werkvoorzieningsschap Reestmond
1. De jaarstukken 2023 van Reestmond voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze op de wijzigingsbegroting 2024 van Reestmond in te dienen.
3. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarendoorrekening 2026-2028 van Reestmond in te dienen.
4. Alsook in de uitgaande brieven op te nemen dat de Gemeente Meppel door middel van deze brief een winstwaarschuwing afgeeft met betrekking tot de begrotingen met ingang van de jaarschijf 2026.

B. Recreatieschap Drenthe
1. De jaarstukken 2023 van het Recreatieschap Drenthe voor kennisgeving aan te nemen.
 2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van het Recreatieschap in te dienen.
 3. Alsook in de uitgaande brieven op te nemen dat de Gemeente Meppel door middel van deze brief een winstwaarschuwing afgeeft met betrekking tot de begrotingen met ingang van de jaarschijf 2026.

C. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
1. De jaarstukken 2023 van de GGD voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze op de wijzigingsbegroting 2024 van de GGD in te dienen.
3. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de GGD in te dienen.
4. Alsook in de uitgaande brieven op te nemen dat de Gemeente Meppel door middel van deze brief een winstwaarschuwing afgeeft met betrekking tot de begrotingen met ingang van de jaarschijf 2026.

D. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
1. De Jaarstukken 2023 van de RUD voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze op de wijzigingsbegroting 2024 van de RUD in te dienen.
3. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de RUD in te dienen.
4. Alsook in de uitgaande brieven op te nemen dat de Gemeente Meppel door middel van deze brief een winstwaarschuwing afgeeft met betrekking tot de begrotingen met ingang van de jaarschijf 2026.

E. Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
1. De jaarstukken 2023 van de VRD voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de VRD in te dienen.
3. Per brief een algemene kanttekening kenbaar te maken over de financiële toekomst van de VRD.
4. Alsook in de uitgaande brieven op te nemen dat de Gemeente Meppel door middel van deze brief een winstwaarschuwing afgeeft met betrekking tot de begrotingen met ingang van de jaarschijf 2026.

F. Publiek Vervoer Groningen Drenthe
1. De jaarstukken 2023 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van Publiek Vervoer in te dienen.
3. Alsook in de uitgaande brieven op te nemen dat de Gemeente Meppel door middel van deze brief een winstwaarschuwing afgeeft met betrekking tot de begrotingen met ingang van de jaarschijf 2026.

5. Sluiting