Besluitenlijst 2 april 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1.  Opening

2. Concept openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van dinsdag 26 maart 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

4. Hamerstukken

4.1.  NVL – Small villa’s koop-/realisatieovereenkomst,
De gemeente Meppel heeft in 2022 een intentieovereenkomst met Hesp Projectontwikkeling B.V. gesloten voor de ontwikkeling van het plan ‘Small Villa’s’ in het deelgebied Boshoven van het plan Nieuwveense Landen. Met het vaststellen van het ontwikkelingsplan en het ondertekenen van de onderhavige koop- en realisatieovereenkomst kan de benodigde grond binnen het plangebied worden overgedragen aan Hesp Projectontwikkeling B.V. en wordt verder uitvoering gegeven aan de ontwikkeling van het plan ‘Small Villa’s’ in het deelgebied Boshoven.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Het ontwikkelingsplan voor het plangebied Small Villa’s in het deelgebied Boshoven vast te stellen;
2. In te stemmen met de koop- en realisatieovereenkomst met Hesp Projectontwikkeling B.V. inzake de verkoop van gronden binnen het plangebied voor de realisatie van 28 bouwkavels ten behoeve van 28 Small Villa’s in het deelgebied Boshoven van het plan Nieuwveense Landen;
3. Wethouder Van Ulzen te mandateren om de onder 2 genoemde koop- en realisatieovereenkomst te ondertekenen.

4.2. NVL - Rotij gronden tbv hwa en infra,
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten percelen grond ter grootte van ca. 22.855 m², gelegen binnen het bestemmingsplan Meppel, Nieuwveense Landen, aan te kopen. De percelen grond zijn nodig voor de aanleg van de hoofdwaterstructuur en leisurezone 5. Een en ander zoals vastgelegd in het Chw Bestemmingsplan Meppel-Nieuwveense Landen 2020, (17-12-2020).

Besluit:  Akkoord conform voorstel.

Een koopovereenkomst te sluiten met Roosdom Tijhuis Gebiedsontwikkeling BV voor de aankoop van de (gedeeltelijke) percelen (agrarische) grond, kadastraal bekend (zie bijlage 2a en 2b):
* Meppel, sectie I, nummer 1475 (ged.), ter grootte van circa 6.034 m²
* Meppel, sectie I, nummer 1415 (ged.), ter grootte van circa 1.992 m²
* Meppel, sectie I, nummer 1418 (ged.), ter grootte van circa 1.201 m²
* Meppel, sectie I, nummer 1421 (ged.), ter grootte van circa 13.628 m²
gezamenlijk groot circa 22.855 m².

4.3. Proces en participatie beleidsopgaven Mobiliteit
Dit jaar worden een Omgevingsprogramma parkeren, een Verkeersstructuurplan auto en fiets en een Actieplan elektrisch laden opgesteld. In het kader van de omgevingswet is het zaak de verschillende stappen binnen deze plannen op de juiste wijze bestuurlijk vast te leggen. Uitgangspunt is dat visie-uitspraken landen in de omgevingsvisie en dat deze daarmee vastgesteld worden door de gemeenteraad. De meer praktische (programmatische) uitwerking krijgt een plek in de omgevingsprogramma’s, die vastgesteld worden door het college. Het procesvoorstel geeft tevens zicht hoe de participatie wordt vormgegeven, wanneer welke stakeholders worden betrokken en op welk niveau van de participatieladder.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met het 'Procesvoorstel bestuurlijke vaststelling en participatie' bettreffende diverse beleidsopgaven Mobiliteit.

4.4 Procesmemo Uitvoeringsplan armoede en schulden
De raad wordt geïnformeerd over het proces rondom de totstandkoming van het uitvoeringsplan armoede en schulden, in vervolg op het reeds vastgestelde beleidsplan armoede en schulden 2024-2027.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De raad te informeren middels een procesmemo over de totstandkoming van het uitvoeringsplan armoede en schulden.

4.5 Uitgangspunten berap 2024 en technische richtlijnen PPN 2025-2028
In deze interne notitie worden de financieel (technische) uitgangspunten voor de perspectiefnota 2025-2028 uitgewerkt.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met de technische uitgangspunten voor de PPN zoals verwoord in de bijgevoegde notitie.

4.6. Vaststelling 2022 en voorschot 2024 Ondernemersfonds
Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Meppel dient elk jaar een subsidie aanvraag in met daarbij een verantwoording over de uitgaven van het voorgaande subsidiejaar. Hierbij is vastgelegd dat op basis van de geheven opslag op OZB een eindafrekening over het voorafgaande jaar (2022) plaatsvindt van het totaalbedrag. De vaststelling over 2022 vindt verlaat plaats gezien er een bestuurswijziging is geweest bij de Stichting Ondernemersfonds Meppel en de nieuwe penningmeester moest worden ingewerkt. De stichting ontvangt tevens een voorschot van € 200.000,- over de heffingsopslag voor 2024 conform de uitvoeringsovereenkomst 2022-2026.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De opbrengst voor het ondernemersfonds voor 2022 lager vast te stellen op € 221.334,48.
2. Een bedrag van € 200.000,- als voorschot toe te kennen voor 2024.

4.7  Vaststelling BIZ 2023
Conform de subsidieuitvoeringsovereenkomst 2024-2027 voor de BIZ (Bedrijfsinvesteringszone) MHV dient er jaarlijks achteraf een vaststelling van het toegekende subsidiebedrag door het college plaats te vinden. Over 2023 is er een subsidie toegekend van € 149.363,30. Het vast te stellen bedrag valt hoger uit op € 165.912,25. De vaststelling vindt plaats na aanlevering van een jaarverslag en een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten. Hieraan is voldaan. De toekenning van voorschotten is gemandateerd aan de teammanager Economie en Regio. Hierom is de bevoorschotting over 2024 niet meegenomen in dit collegevoorstel. Beide besluiten worden in de bijgevoegde beschikkingen verwerkt.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De subsidie BIZ Centrum voor 2023 vast te stellen op € 165.912,25.

4.8.  Wijzigingsbesluit Financiële Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie
Na evaluatie van het eerste jaar van de financiële stimuleringsregeling klimaatadaptatie luidt de conclusie dat de juridische borging van de regel versterkt moet worden. Om misbruik van de regeling te voorkomen komt er een betere controle op collectieve aanvragen. Verder zijn er enkele wijzigingen aan de voorwaarden voor maatregelen, die een subsidieaanvraag eenvoudiger moeten maken.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De subsidieregeling voor de financiële stimuleringsregeling klimaatadaptatiegemeente Meppel, die in Fluvius-verband ontwikkeld is, te wijzigen volgens bijgevoegde wijzigingsbesluit (bijlage 1).
2. De gewijzigde regeling vast te stellen per 1 april.
3. Een subsidieplafond vast te stellen van €23.044 voor 2024

5. Sluiting