Besluitenlijst 12 maart 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1.  Opening

2. Concept openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van dinsdag 5 maart 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1. Artikel 32 vragen VVD over schade aan Vleddertunnel

Het college beantwoordt de door de VVD gestelde artikel 32 vragen van de VVD over schade aan Vleddertunnel.

Besluit: Akkoord conform voorstel na redactionele aanpassing.

In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de artikel 32 vragen van de VVD over schade aan Vleddertunnel.

3.2. PdF Evaluatie

Het college heeft besloten de raad te informeren over het besluit van Puy du Fou om niet naar Meppel te komen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met het versturen van de memo “Besluit Puy du Fou” aan de raad (bijlage 1).

3.3. Procesnota 'Op weg naar een duurzame oplossing'

Het college heeft besloten de Procesnota ‘Op weg naar een duurzame oplossing’ vast te stellen. Daarnaast heeft het college op basis van deze procesnota besloten een gespecialiseerd juridisch adviesbureau in te schakelen om verzoeken van eigenaren te beoordelen. Ook heeft het college besloten om een onderzoek zoals genoemd in de procesnota uit te voeren naar de mogelijkheden om de functie 'wonen' op de panden te leggen. Met de uitkomsten van het onderzoek wordt duidelijkheid gecreëerd over een duurzame oplossing. Verder heeft het college besloten de procesnota aan de gemeenteraad ter kennisname te sturen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De Procesnota ‘Op weg naar een duurzame oplossing’ vast te stellen;
2. Bijgevoegde brief en de procesnota naar de eigenaren te versturen
3. De Procesnota ‘Op weg naar een duurzame oplossing’ ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen
4. Een gespecialiseerd juridisch bureau in te schakelen om verzoeken van eigenaren te beoordelen conform procesnota;
5. Het onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de functie ‘wonen’ op de betreffende panden te kunnen leggen.

3.4. Subsidie Drukkerijmuseum 2024

Het college verleent subsidie aan het Drukkerijmuseum Meppel voor 2024.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Aan het Drukkerijmuseum een subsidie van € 27.517,10 toekennen.

3.5. Subsidie Stedelijk Museum 2024

Het college verleent subsidie aan het Stedelijk Museum voor 2024.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Aan het Stedelijk Museum een subsidie te verlenen van € 28.451,27 voor de exploitatiekosten in 2024.

3.6. Aanvullende subsidie 2023 en 2024 Stichting Welzijn Mensenwerk

Naar aanleiding van diverse bestuurlijke en ambtelijke overleggen in december 2023 en januari 2024, ligt er een claim van Stichting Welzijn Mensenwerk over de jaren 2023 en 2024 ten behoeve van de inflatie en stijgende CAO kosten. Daarbij wordt er extra subsidie verleend over het jaar 2023.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Aan Stichting Welzijn Mensenwerk een aanvullende subsidie te verlenen voor het jaar 2023 van € 21.977,- ten behoeve van de CAO stijging conform bijlage;
2. Aan Stichting Welzijn Mensenwerk een aanvullende subsidie te verlenen voor het jaar 2024 van € 79.058,- ten behoeve van de CAO stijging conform bijlage.
3. Aan Stichting Welzijn Mensenwerk een bedrag van € 81.406,- terug te vorderen ten aanzien van het stoppen van de activiteiten in De Schalle vanaf 1 januari 2024.
4. Middels de raadsmemo de raad te informeren over het proces van besluitvorming over de aanvullende subsidie op de basissubsidie 2023 en 2024.

4, Hamerstukken

4.1. Bestemmingsplan Zegelhorstweg 4

Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Zegelhorstweg 4' ongewijzigd vast te stellen.
Het gaat om een voormalig agrarisch perceel waarbij de agrarische activiteiten reeds zijn beëindigd. De agrarische bestemming wordt gewijzigd naar en woonbestemming en de voormalige toegestane nevenactiviteit (webshop) wordt planologisch geborgd als bedrijf-aan-huis. Tevens worden de voormalig agrarische opstallen gesloopt en hiervoor in de plaats wordt één woning gerealiseerd, conform de provinciale ‘Ruimte-voor-ruimte’-regeling. Daarnaast wordt voorgesteld geen exploitatieplan op te stellen, gezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De raad voor te stellen:

1. Het bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Zegelhorstweg 4' met planidentificatie NL.IMR0.0119.Zegelhorstweg4-BPC1, ongewijzigd vast te stellen;
2. Voor dit project af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

4.2. Eigendomssituatie molen De Sterrenberg

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om Molen De Sterrenberg in Nijeveen in eigendom te behouden en afspraken over het gebruik met de molenaars vast te leggen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Molen De Sterrenberg aan te merken als overig bezit.
2. Afspraken over inzet en verantwoordelijkheid van molenaars en gemeente vast te leggen in een gebruiksovereenkomst.

4.3. Hotspotmonitor 2023
Het vaststellen van een lijst met hotspots voor 2023 voor de gemeente Meppel. Een hotspot is een lokale of regionale gebeurtenis die heeft geleid tot uitzonderlijk veel maatschappelijke aandacht en tot opvallende of intensieve interactie tussen overheden, tussen overheid en samenleving en tussen burgers, bedrijven en instellingen onderling.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De Hotspotmonitor 2023 vast te stellen.

4.4. Nieuwe achtervangovereenkomst WSW/Gemeente

Het college heeft op 29 juni 2021 besloten om de nieuwe achtervangsovereenkomst Gemeente - WSW aan te gaan per 1 augustus 2021. Toentertijd is aangegeven dat WSW nog met een aantal wijzigingen zou komen. Deze zijn nu doorgevoerd in AO-nieuw. Het college wordt gevraagd om de nieuwe achtervangsovereenkomst te tekenen en terug te sturen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangsovereenkomst tussen de gemeente en het WSW met ingang van 1 mei 2024.
2. De gemeenteraad met een memo te informeren over de nieuwe achtervangsovereenkomst met het WSW.

4.5 NVL - Beeldkwaliteitplan Centrumwonen 5, Nieuwveense Landen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het 'Ontwerpbeeldkwaliteitsplan Centrumwonen 5 Nieuwveense Landen' vast te stellen en het plan voor een periode van zes weken ter inzage te leggen. In deze periode kan eenieder een reactie geven op de voorgenomen plannen.
Het deelgebied Centrumwonen 5 is gelegen tussen de Meppelerweg en de Nijeveense Grift en ten noorden van de nieuwe ontsluitingsweg van Nieuwveense Landen (Guldenmiddenweg). Het beeldkwaliteitsplan bevat een stedenbouwkundig plan en vormt het toetsingskader voor de nieuw op te richten bebouwing binnen het deelgebied.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Voor Centrumwonen 5, wat onderdeel uitmaakt van het deelgebied Centrumwonen van het Chw-bestemmingsplan 'Meppel - Nieuwveense landen 2020' zoals dat sinds 1 januari 2024 onderdeel uitmaakt van het tijdelijk deel van het omgevingsplan Meppel, het 'Ontwerpbeeldkwaliteitsplan Centrumwonen 5 Nieuwveense landen' vast te stellen;
2. Het in beslisregel 1 bedoelde ontwerpbeeldkwaliteitsplan voor zes weken ter inzage te leggen.

4.6. Subsidie uitvoeringsovereenkomst 2024-2025 en toekenning Subsidie Merk Meppel 2024

Op 7 november heeft u ingestemd met de Visie op Promotie en Profilering (hierna: de visie) van Meppel en hiermee deze visie voorgelegd aan de gemeenteraad (1830022). De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 21 december 2023 besloten om de visie vast te stellen en het gereserveerde budget voor Merk Meppel voor het jaar 2023 over te hevelen naar 2024 en dit budget vrij te geven (1831492). De raad heeft tevens steun uitgesproken voor het aangaan van een subsidieuitvoeringsovereenkomst met Merk Meppel van twee jaar. Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan dit besluit.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Akkoord te gaan met de subsidie uitvoeringsovereenkomst voor 2024 en 2025.(bijlage 1);
2. Merk Meppel een subsidie van € 216.500,- toe te kennen voor 2024.

4.7. Uitvoeringsovereenkomst GKB 2024

Jaarlijks sluit de gemeente Meppel een uitvoeringsovereenkomst met de GKB over de diensten die wij verwachten af te nemen in dat jaar.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De uitvoeringsoverkomst Gemeente Meppel - GKB 2024 aan te gaan.

4.8. Vaststelling GOAB subsidie biblionet

Het college van B&W heeft in 2022 GOAB subsidies verleend aan verschillende instellingen. De subsidies zijn verleend voor de bekostiging van activiteiten in het kader van bestrijden van onderwijsachterstanden. De verleende subsidies zijn in 2023 vastgesteld. Biblionet heeft uitstel aangevraagd tot januari 2024. In dit advies stelt het college de verleende subsidie aan biblionet vast.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De verleende subsidie ad € 20.599,- aan biblionet conform de ingediende verantwoording vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met het verzoek van biblionet om het overgebleven subsidiebedrag €1.400,- niet terug te vorderen om de verder uitrol van het programma te bekostigen.

4.9. Verordening Adviesraad Sociaal Domein Meppel 2024

De Verordening Adviesraad Sociaal Domein en het Huishoudelijk Reglement zijn geactualiseerd en worden ter kennisneming aan het college voorgelegd. De vaststelling van het Huishoudelijk Reglement is een aangelegenheid van de Adviesraad Sociaal Domein zelf. De verordening zal door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van de geactualiseerde Verordening Adviesraad Sociaal Domein Meppel 2024 en het Huishoudelijke Reglement.
2. De Verordening Adviesraad Sociaal Domein Meppel 2024 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

5. Sluiting