Besluitenlijst 23 januari 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 16 januari 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3.  Bespreekstukken

3.1 Warmteplan Koedijkslanden

Op basis van een uitgebreide participatie is het Warmteplan Koedijkslanden tot stand gekomen. Het college stelt vast dat het Warmteplan goed wordt ontvangen in de wijk. Inwoners reageren constructief op het handelingsperspectief dat het Warmteplan biedt. Men is positief over de wijze waarop de inbreng uit de wijk is verwerkt in het Warmteplan. Wel is er zowel in het Warmteplan als in de media aandacht voor de energie-labels bij de woningen van Woonconcept. Het college van burgemeester en wethouders hebben de zienswijzennota en het Warmteplan vast gesteld.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De zienswijzennota Warmteplan Koedijkslanden vast te stellen;
2. Het omgevingsprogramma Warmteplan (Wijkuitvoeringsplan) Koedijkslanden vast te stellen.

4. Hamerstukken

4.1. Artikel 32 vragen CU kostenstijging school NvL
Op 9 januari heeft de fractie van de ChristenUnie artikel 32 vragen gesteld n.a.v. het memo over de kostenstijging voor de school Nieuwveense Landen. Bijgevoegd de voorgestelde beantwoording.

Besluit: Akkoord conform voorstel na verwerking van redactionele aanvulling antwoord 3C.

In te stemmen met de beantwoording van de artikel 32 vragen van de ChristenUnie over de kostenstijging van de school in Nieuwveense Landen.

4.2 De Ronde: Omgevingsvisie

De gemeenteraad zal in 2024 voor het eerst de omgevingsvisie van de gemeente Meppel ter besluitvorming aangeboden krijgen. De omgevingsvisie is de integrale langetermijnvisie van de gemeente voor de gehele fysieke leefomgeving en heeft betrekking op het hele grondgebied. De raad wordt in stappen meegenomen in aanloop naar de besluitvorming van de eerste omgevingsvisie in 2024 in de gemeenteraad. Op 23 november 2023 leerde de raad in De Ronde het instrument omgevingsvisie doorgronden. De volgende De Ronde op 1 februari 2024 is hier een vervolg op. De gemeenteraad bespreekt in De Ronde het concept toekomstbeeld van de gemeente Meppel in voorbereiding op de ontwerp omgevingsvisie.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met het ingevulde format De Ronde "Omgevingsvisie, concept toekomstbeeld gemeente Meppel" en deze door te sturen naar de agendacommissie van de gemeenteraad.

4.3 Mandaatregister wijzigingen 1 -2024

Het college, de burgemeester en de heffingsambtenaar stellen het nieuwe mandaatregister vast. Het mandaatregister is uitgebreid en aangepast om aan te sluiten bij de gewenste werkwijze en nieuwe wetgeving.
Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, deze is toegevoegd aan het register. Daarnaast is het register geactualiseerd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Het mandaatregister 2023-1 in te trekken en mandaatregister 2024-1 vast te stellen.

4.4 OAB subsidie VVE thuisprogramma's 2023

Het college heeft aan Stichting Welzijn Mensenwerk een subsidie verleend voor de inzet van VVE-thuisprogramma’s in 2023.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Aan Stichting Welzijn Mensenwerk een subsidie van €54.000 te verlenen voor de uitvoering van VVE-thuisprogramma's in 2023.

4.5 Subsidie aanvraag 2024 Buurtkamer Noorderboog

Toekennen subsidie 2024 voor de Buurtkamer onder de voorwaarde dat er in 2024 samen met Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen (SWON) een plan wordt opgesteld voor één subsidiestroom voor dag invulling en activiteiten in Nijeveen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Toekennen subsidie 2024 voor de Buurtkamer onder de voorwaarde dat er in 2024 samen met Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen (SWON) een plan wordt opgesteld voor één subsidiestroom voor daginvulling en activiteiten in Nijeveen.

4.6 Subsidie aanvraag 2024 SWON

Toekennen subsidie Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen (SWON) 2024 onder de voorwaarde dat er in  2024 samen met de Noorderboog (Buurtkamer) een plan opgesteld gaat worden voor één subsidiestroom voor dag invulling en activiteiten in Nijeveen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Toekennen subsidie Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen (SWON) 2024 onder de voorwaarde dat er in 2024 samen met de Noorderboog (Buurtkamer) een plan opgesteld gaat worden voor één subsidiestroom voor daginvulling en activiteiten in Nijeveen.

4.7. Verhoging krediet Steenwijkerstraatweg

In 2022 is een raming gemaakt voor de kosten van de afwaardering van de Steenwijkerstraatweg. Door een uitbreiding van de werkzaamheden en nadere uitwerking van de opdracht, prijsontwikkelingen en wijzigingen in de fasering van het project zijn de geraamde kosten met € 130.000 gestegen. Om het project verder uit te kunnen voeren is een verhoging van het krediet noodzakelijk. Ter dekking van deze aanvullende kosten wordt een beroep gedaan op de subsidie Veilig en bereikbaar Drenthe.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1.1. In te stemmen met de uitbreiding van de werkzaamheden voor Steenwijkerstraatweg om daarmee te kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden voor de reeds toegekende spv-subsidie.
2.1 De raad voor te stellen de programmabegroting 2024 als volgt te wijzigen:
      * Het krediet voor de afwaardering Steenwijkerstraatweg te verhogen met € 130.000 om de werkzaamheden conform de spv- subsidievoorwaarden te kunnen afronden.
    * Ter dekking van deze investering een begrote subsidie inkomst te autoriseren van € 130.000.

4.8 Verkoop Jan van den Boschkade 3

Het college van burgemeester en wethouders besluit dat de locatie J. van den Boschkade 3 in aanmerking komt om af te stoten. De college stelt nadere criteria op voor herontwikkeling en verkoop. De locatie wordt niet langer actief verhuurd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Locatie J. van den Boschkade 3 aan te merken als af te stoten object;
2. Voor eventuele verkoop eerst nadere criteria op te stellen voor gewenste herontwikkeling;
3. Locatie J. van den Boschkade 3 niet langer actief verhuren.

4.9 Voetgangersoversteek Paradijssluis

Voorstel voor de realisatie van een voetgangersverbinding over de Paradijssluis en het stroomkanaal van de Steenwijkerstraatweg naar het Jaagpad Dit plan is samen met het Recreatieschap Drenthe en de provincie Drenthe is ontwikkeld. Provincie Drenthe stelt hiervoor een subsidie beschikbaar van € 75.000. Daarnaast is een subsidie van € 10.000 aangevraagd van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1.1 Akkoord te gaan met de realisatie van een voetgangersverbinding (fiets aan de hand) vanaf de Steenwijkerstraatweg over de sluis naar het Jaagpad.

2.1 De raad voor te stellen programmabegroting 2024 als volgt te wijzigen:
•    Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet ad € 130.000 voor de realisatie van de voetgangersoversteek Paradijssluis.
•    Ter dekking van deze investering een begrote subsidie inkomst te autoriseren van € 85.000 van de Provincie Drenthe/Recreatieschap en Waterschap DOD. De netto investering voor de gemeente Meppel komt daarmee uit op € 45.000.

3.1 Akkoord te gaan met de schenking van de brug over het stroomkanaal, als onderdeel van het aan te leggen voetpad, door Interstage bv.

4.10 Wijziging gemeenschappelijke regeling VRD

Als gevolg van aanpassingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen wijzigt de VRD haar gemeenschappelijke regeling. Het AB VRD heeft hier op 6 december mee ingestemd. De raad is eerder dit jaar gevraagd om input voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Deze input is door de VRD grotendeels verwerkt. De raad dient nu in de gelegenheid gesteld te worden om een zienswijze te geven op de wijzigingen. Doordat de wensen van de raad grotendeels zijn opgenomen, is de kans op een zienswijze naar verwachting niet groot.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

5. Sluiting