Besluitenlijst 6 februari 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 30 januari 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1. Artikel 32 vragen - Lord Nelson en waardestellend onderzoek

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Het college stemt in met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 over Lord Nelson en waardestellend onderzoek van Sterk Meppel en ChristenUnie.

3.2 Lokale Adaptatie Strategie en Uitvoeringsagenda

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De Lokale Adaptatie Strategie ten behoeve van de omgevingsvisie ter vaststelling aan de raad voor te leggen.
2. De Lokale Uitvoeringsagenda 2023-2028 vast te stellen.

Toelichting: Middelen zijn er wel, maar moeten nog gevoteerd worden

4. Hamerstukken

4.1 Grondprijzennota 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De Grondprijzennota 2024 vast te stellen.
2. De Grondprijzennota 2024 voor kennisgeving aan de gemeenteraad te verzenden.

4.2 Plan van aanpak tweede ronde voor de ontwikkeling van het pMIEK 2.0 Drenthe

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Het Plan van aanpak tweede ronde (bijlage 1) voor de ontwikkeling van het pMIEK 2.0 Drenthe ter kennisgeving aan te nemen;
2. De Provincie Drenthe met bijgevoegde brief (bijlage 3) te informeren over het besluit als bedoeld in beslisregel 1.

4.3 Stadsbouwmeester Noordpoort

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Te starten met de wervingsprocedure voor een nieuwe adviseur beeldkwaliteit (stadsbouwmeester) voor Noordpoort conform profiel en criteria zoals in de uitvraag vermeld;
2. De gemeenteraad middels bijgevoegd memo op de hoogte te stellen.

4.4 Subsidie verstrekking netwerk OCO

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Aan netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning gemeente Meppel (Cliënt & Co, Stichting MEE Samen, Thuis in Cliëntondersteuning en Zorggroep Noorderboog) voor 2024 een subsidie te verlenen van in totaal € 230.460 ten behoeve van inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning.

4.5 Uitgangspuntennotitie en parameteradvies

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met de uitgangspunten ten behoeve van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties.

4.6 Wijziging tekst gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van de gewijzigde tekst gemeenschappelijke regeling Drenthe;
2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe.

5. Sluiting