Besluitenlijst 26 maart 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Datum: 26-03-2024
Tijd: 10:00 - 12:00
Locatie: Meppel B&W kamer
Voorzitter: R.T.A. Korteland

AG.1 Opening

AG.2 Concept openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van dinsdag 19 maart 2024

Besluit:
Akkoord conform voorstel.

AG.3 Bespreekstukken

AG.3.1

    NVL - CPO Boshoven koopovereenkomsten
In oktober 2023 hebben de gemeente Meppel en de vereniging CPO Boshoven een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bouw van 42 rijwoningen in het deelgebied Boshoven van Nieuwveense Landen. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met een model-koopovereenkomst voor de verkoop van bouwgrond aan de leden van de CPO-vereniging. In de koopovereenkomst worden afspraken vastgelegd over onder meer de leveringsdatum en staat waarin de bouwgrond zich op dat moment bevindt. De grond wordt in bouwrijpe staat geleverd, met uitzondering van de aanleg van hoofdstelsels voor nuts- en communicatievoorzieningen. Hierover zijn in de koopovereenkomst nadere afspraken gemaakt.

Besluit:
Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met de model-koopovereenkomst voor de leden van CPO-vereniging Boshoven, met de daarin opgenomen afwijking op de Algemene verkoopvoorwaarden voor grond gemeente Meppel;
2. Teammanager Ruimte Initiatief machtigen om de koopovereenkomsten namens de gemeente Meppel te ondertekenen.

AG.4 Hamerstukken

AG.4.1

    ENSIA Rapportage en te ondertekenen stukken
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemeente Meppel legt over het jaar 2023 verantwoording af over de stand van zaken op , op een aantal onderwerpen  van gemeentelijke uitvoerings-organisatie. Dit gaat op basis van de landelijke en voor gemeenten verplichte Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek. Daarnaast moet het college zich op diverse onderwerpen verantwoorden richting de gemeenteraad (horizontale verantwoording) en aan de verschillende toezichthouders (verticale verantwoording).

De ENSIA-verantwoording voor het jaar 2023 gaat over onderstaande onderdelen:

  • Implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) - Zelfevaluatie
  • Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) – Geauditeerde zelfevaluatie
  • Digitale Persoonsidentificatie (DigiD) – Geauditeerde zelfevaluatie
  • Basis Registratie Personen (BRP) - Zelfevaluatie
  • Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN) - Zelfevaluatie
  • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) - Zelfevaluatie op datakwaliteit
  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) - Zelfevaluatie op datakwaliteit
  • Basisregistratie Ondergrond (BRO) - Zelfevaluatie op datakwaliteit.

Besluit:
Akkoord conform voorstel.

1. Onderstaande rapportages als zelfevaluatie over 2023 vast te stellen, het betreft:
1.1 de Managementrapportage Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP)
1.2 de Managementrapportage Reisdocumenten.
1.3 de rapportage Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), grootschalige
topografie (BGT) en ondergrond (BRO).
2. Verklaren dat de onderzoek zelfevaluatie BRP 2023 is uitgevoerd, door het
Uittreksel BRP te ondertekenen
3. Verklaren dat de zelfevaluatie over DigiD en Suwinet is uitgevoerd, door de
Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet en bijbehorende bijlagen
te ondertekenen.
4. De Burgemeester verklaart dat het onderzoek zelfevaluatie reisdocumenten 2023
is uitgevoerd door het uittreksel Reisdocumenten te ondertekenen.
5. Kennis te nemen te nemen van de “Rapportage ENSIA 2023 voor het College”.
6. Te besluiten dat op de “Rapportage ENSIA 2023 voor het College” geheimhouding
wordt opgelegd op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet.
7. De gemeenteraad te informeren over de resultaten van de ENSIA in 2023, door de
“Rapportage ENSIA 2023 voor de Raad” met begeleidend memo naar de raad te
sturen.

AG.4.2    Subsidie Schoolpleinenrevolutie KC Anne Frank


KC Anne Frank heeft zich bij de provincie aangemeld voor een bijdrage voor het omvormen van het schoolplein tot een buitenlokaal. ‘Het Buitenlokaal’ geeft kinderen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en kunstzinnige omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde en creatieve ontwikkeling. KC Anne Frank heeft een bedrag van 20.000 euro toegekend gekregen. Die bedrag is als subsidie overgemaakt naar de gemeente Meppel. Het college heeft besloten dit bedrag onder voorwaarden als subsidie over te maken aan KC Anne Frank

Besluit:
Akkoord conform voorstel.

Onder voorwaarden een subsidie van € 20.000 verlenen aan KC Anne Frank voor het omzetten van het schoolplein naar een buitenlokaal.

AG.4.3 Subsidieaanvraag aanleg 2 padelbanen NTV De Tussenboerslanden

NTV De Tussenboerslanden heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de aanleg van 2 padelbanen. Het college wijst deze subsideaanvraag af.

Besluit:
Akkoord conform voorstel.

De subsidieaanvraag van NTV De Tussenboerslanden voor de organisatie van sportkennismakingsactiviteiten door de realisatie padelbanen in Nijeveen ten behoeve van inwoners af te wijzen.

AG.4.4 Subsidieaanvraag verbouwing kleedkamers DOS'46

DOS'46 vraagt subsidie voor de verbouwing van de kleedkamers. De gemeente Meppel heeft hiervoor geen subsidieregeling.

Besluit:
Akkoord conform voorstel.

De subsidieaanvraag van DOS ’46/VDK Groep voor een bijdrage aan de verbouw en uitbreiding van de kleedkamer af te wijzen.

AG.4.5 Verzoek Advies PrO overheveling licentie Greijdanus College / Landstede

Het college heeft besloten een brief te versturen aan Stichting Landstede en Greijdanus College met een positief advies over de voorgenomen bestuursoverdracht van de praktijkonderwijslicentie van Stichting Landstede naar Greijdanuscollege.

Besluit:
Akkoord conform voorstel. 

Positief advies uit te brengen over de voorgenomen bestuursoverdracht van de praktijkonderwijslicentie van Stichting Landstede naar Greijdanus College door middel van bijgevoegde brief.

AG.5 Sluiting