Besluitenlijst 21 mei 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van dinsdag 14 mei 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met de openbare besluitenlijst van dinsdag 14 mei 2024.

3. Bespreekstukken

4. Hamerstukken

4.1 Bezwaar tegen besluit dd 19-12-2023 plaatsen dakkapel Linthorst Homanstraat 39

Op 19 december 2023 is een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de Linthorst Homanstraat 39 te Meppel. Op 30 januari 2024 is door de heer H. Beekwilder (hierna: bezwaarde), wonende aan de Lithorst Homanstraat 39, een pro forma bezwaar ingediend tegen het besluit 19 december 2023. Op 29 februari 2024, ontvangen op 5 maart 2024 zijn de gronden van het bezwaarschrift door de heer H. Martens, werkzaam bij Univé Rechtshulp, namens de heer Beekwilder ingediend.

Het college besluit om het bezwaar tegen de omgevingsvergunning van 19 december 2023 voor het plaatsen van een dakkapel aan de Linthorst Homanstraat 39 te Meppel gegrond te verklaren en de omgevingsvergunning van 19 december 2023 te herroepen. De van rechtswege verleende vergunning wordt alsnog op wettelijk voorgeschreven wijze bekendgemaakt.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Het bezwaar van bezwaarde tegen het besluit van 19 december 2023 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Linthorst Homanstraat 39 te Meppel gegrond verklaren en het bestreden besluit te herroepen.
2. De van rechtswege verleende vergunning alsnog op wettelijk voorgeschreven wijze bekendmaken.
3. De gemaakte proceskosten van € 312,- te vergoeden.

4.2 Bezwaar tegen besluit vergunning dd 15-12-2020 lichtreclame Jumbo Marktstraat 16

Op 15 december 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van de handelsreclame aan de gevels van het pand aan de Marktstraat 16 te Meppel. Op 18 januari 2021 heeft het college een bezwaarschrift van de heer G.L. Meinsma en mevrouw M. van der Laan (hierna: bezwaarden) ontvangen dat is gericht tegen de omgevingsvergunning. De Commissie bezwaarschriften (hierna: commissie) heeft op 20 november 2023 advies uitgebracht over het bezwaarschrift. Het advies van de commissie is om het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De bezwaren van 18 januari 2021 tegen de omgevingsvergunning voor het vervangen van de handelsreclame aan de gevels van het pand aan de Marktstraat 16 te Meppel, conform advies van de Commissie bezwaarschriften d.d. 20 november 2023, gegrond te verklaren;
2. De omgevingsvergunning voor het vervangen van de handelsreclame d.d. 15 december 2020 te herroepen, de van rechtswege verleende vergunning te herroepen en een vervangende (nieuwe) omgevingsvergunning te verlenen.

4.3 De Ronde over Omgevingsprogramma Parkeren

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met het ingevulde format De Ronde 'Omgevingsprogramma Parkeren' en deze door te sturen naar de agendacommissie van de gemeenteraad.

4.4 Huisvesting 'Stichting CultuurKlik' in MFA De Plataan voor het jaar 2024

Het college biedt de mogelijkheid om de bestaande situatie met betrekking tot ‘Stichting CultuurKlik’ in MFA De Plataan te continueren. De ruimtes die ‘Stichting CultuurKlik’ op dit moment in gebruik heeft worden door middel van een huurovereenkomst voor de periode vanaf 1 januari 2024 tot 1 januari 2025 aan ‘Stichting CultuurKlik’ verhuurd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De huidige situatie omtrent de huisvesting van ‘Stichting CultuurKlik’ in MFA De Plataan te continueren, door een huurovereenkomst aan te gaan met ‘Stichting CultuurKlik’ voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

4.5 Implementatie nieuwe gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Drenthe

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe verzoekt uw college om onze raad te vragen toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling. Op de ontwerpregeling heeft onze raad geen zienswijze ingebracht. De ontwerpregeling wordt nu in ongewijzigde vorm voorgelegd voor toestemming (en instemming).

Besluit: .
1. De gemeenteraad te verzoeken om toestemming te verlenen voor het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor de Omgevingsdienst Drenthe per 1 juli 2024, en daarmee de vorige gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe in te trekken.
2. Na verkregen toestemming van de gemeenteraad de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Drenthe aan te gaan.

4.6 Implementatie Regels GR Recreatieschap

Met ingang van 1 juli 2022 zijn een aantal wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Het Recreatieschap valt als gemeenschappelijke regeling ook onder deze wet. De wijzigingen hebben tot doel de democratische legitimatie van de GR-en en de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden in relatie tot de GR te versterken. Met de informatie die is ontvangen van de “Griffierskring” en de VDG met daarin verwerkt de wensen van de Raden heeft het dagelijks bestuur de tekst in overeenstemming gebracht met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Tevens is de tekst geactualiseerd en aangepast in de formulering.

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap heeft alle deelnemende gemeenten in de GR in de brief d.d. 20-12-2023 de vernieuwde (concept) tekst ter zienswijze aangeboden. Afgelopen maanden hebben de raden de vernieuwde tekst besproken. Alle raden hebben besloten om geen zienswijze op de tekst in te dienen, zo ook de raad van Meppel (01191857955). In de vergadering van het Recreatieschap d.d. 11-04-2024 heeft het algemeen bestuur besloten om de voorliggende (ongewijzigde) tekst definitief vast te stellen. Om dit te formaliseren moeten de raden akkoord gaan met de implementatie. Met het voorliggende voorstel wordt dit geregeld.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De gemeenteraad te verzoeken om toestemming te verlenen voor het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap per 1 juli 2024 en daarmee de vorige gemeenschappelijke regeling, geldend vanaf 23 december 2020.
2. Na verkregen toestemming van de gemeenteraad de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Recreatieschap aan te gaan.

4.7 Jaarstukken 2023 GR GKB

De GKB dient haar jaarstukken 2023 in. Het college adviseert de raad om dit voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van de ingediende jaarstukken 2023 van de Gemeenschappelijke regeling GKB.
2. De raad voor te stellen de jaarstukken 2023 van de Gemeenschappelijke regeling GKB voor kennisgeving aan te nemen.

4.8 Jaarverantwoording handhaving en toezicht Kinderopvang 2023

Het college heeft de Jaarverantwoording Wet kinderopvang 2023 vastgesteld en informeert de raad hierover. De Jaarverantwoording is een verslag van de toezicht- en handhavingstaken bij kinderopvangvoorzieningen. De gemeente Meppel heeft haar taken in 2023 volgens de richtlijnen uitgevoerd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De jaarverantwoording Wet kinderopvang 2023 vast te stellen.
2. De raad te informeren via bijgevoegde memo.

4.9 Subsidie 2024 WMW Thuisprogramma's

Het college heeft besloten om Stichting Welzijn Mensenwerk een bedrag van € 54.000 toe te kennen voor de uitvoering van de thuisprogramma's voorschoolse educatie in 2024.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Stichting Welzijn Mensenwerk een subsidie van € 54.000 toe te kennen voor de uitvoering van de thuisprogramma's voorschoolse educatie in 2024.

4.10 Uitvoeringsafspraken RENDO – gemeente Meppel 2024

Gemeente Meppel en RENDO Holding zien een belangrijke rol weggelegd voor duurzame gassen in de energietransitie. Gemeente Meppel en RENDO Holding zijn er van overtuigd dat samenwerking bijdraagt aan het realiseren van die doelstelling. Gemeente Meppel en RENDO zijn daarom uitvoeringsafspraken duurzame gassen voor 2024 met elkaar aangegaan. Hiermee worden de intenties voor een succesvolle samenwerking onderstreept.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De Uitvoeringsafspraken duurzame gassen 2024 tussen Gemeente Meppel en RENDO aan te gaan.

4.11 Verzameladvies vaststelling NPO-subsidies 2022/2023

Het college stelt de subsidies vast die zijn verleend aan verschillende onderwijs- en jeugdpartners in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit programma had als doel het aanpakken van achterstanden bij leerlingen als gevolg van de coronapandemie. De activiteiten die met deze subsidies zijn ingezet, zijn inmiddels afgerond.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De verleende NPO-subsidies volgens bijlages vast te stellen.

4.12 Subsidie aanvraag huisvestingskosten Het Palet 2024 GGD

Sinds 2013 ontvangen Icare en de GGD subsidie ter compensatie van de huisvestingslasten van het Palet. Deze subsidie is bedoeld voor de gezamenlijke uitvoering van de opvoed- en opgroeiondersteuning interventieniveau 1 t/m 3 in gemeente Meppel. De huisvestingslasten van WMW maakt sinds 2016 onderdeel uit van de reguliere subsidie-afspraken. Icare en GGD dienen hiervoor jaarlijks een aanvraag in sinds 2013.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Een maximale subsidie te verlenen van € 13.167,05 voor de huisvestingslasten van het Palet in 2024 ter uitvoering van opvoed- en opgroeiondersteuning aan Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg;
2. Een maximale subsidie te verlenen van € 13.167,05 voor de huisvestingslasten van het Palet in 2024 ter uitvoering van opvoed- en opgroeiondersteuning aan de GGD

5. Sluiting