Besluitenlijst 27 februari 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 13 februari 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1. Handelsmissie Haikou

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. De gemeenteraad in kennis te stellen van de handelsmissie naar Haikou met bijgevoegde memo.
 2. De Gemeenteraad aan te bieden om hen bij te praten op het informatieplein op donderdag 14 maart 2024.

3.2. Verzameladvies subsidieaanvragen armoede en schulden 2024

Het college verleent voor 2024 subsidies aan diverse organisaties en instellingen waarbij de subsidie ten goede komt aan de preventie en bestrijding van armoede

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Subsidies voor het jaar 2024 te verlenen aan Stichting Kindsupport Meppel, Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe, Stichting Leergeld Meppel, Stichting Schuldhulpmaatje Meppel en Humanitas Zuidwest Drenthe, conform bijlage.

3.3. Verlening subsidie Speel-O-Theek de Boemerang

Het verlenen van subsidie 2024 aan Speel-O-Theek de Boemerang t.b.v. huisvestingskosten in CCM de Plataan.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

4. Hamerstukken

4.1. Informatiebijeenkomst gemeenteraad - De Ronde - GKB

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met het ingevulde format agendapunt De Ronde aangaande de GKB en deze, inclusief de bijbehorende documenten, door te sturen naar de agendacommissie van de gemeenteraad.

4.2. Kaderbrieven GR-en 2025 Publiek Vervoer en Reestmond

De gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Meppel aan deelneemt, moeten jaarlijks een kaderbrief naar de gemeente sturen met daarin de inhoudelijke en financiële kaders voor de begroting van het volgende jaar. De gemeente krijgt de mogelijkheid om op deze brieven te reageren. Er is voorgesteld om een zienswijze mee te gegeven aan de gemeenschappelijke regeling Reestmond voor het beleid van 2025-2028. Waarbij Reestmond wordt gevraagd om in haar beleid aan te geven hoe ze verder kan bijdragen aan de opdracht van de gemeenten om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Er wordt geen zienswijze meegegeven aan de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. Op de kaderbrief van Reestmond een zienswijze in te dienen, waarbij Reestmond wordt gevraagd om in haar beleid van 2025-2028 aan te geven hoe ze verder kan bijdragen aan de opdracht van de gemeenten om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt.
 2. Op de kaderbrief van Publiek Vervoer Groningen Drenthe geen zienswijze in te dienen.
 3. Aan de raad voor te stellen een zienswijze af te geven over de Kaderbrief 2025 van Reestmond en geen zienswijze af te geven op de kaderbrief van het Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

4.3. Privacybeleid gemeente Meppel

Het huidige privacy beleid is vastgesteld in 2020. Dit document is geëvalueerd en aangescherpt. Het document beschrijft hoe we in Meppel omgaan met persoonsgegevens. Met verwerkingen zoals die zijn beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Daarnaast heeft de gemeente als werkgever van Buitengewoon opsporing ambtenaren (Boa’s) ook te maken met het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens onder de Wet politiegegevens (Wpg). Dit is meegenomen in het herziene privacy beleid.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. Het herziene privacy beleid vast te stellen
 2. De raad hierover te informeren middels Memo Raad privacy beleid

4.4 Procedure Hotspotmonitor

Het vaststellen van de procedure voor het opstellen van een Hotspotmonitor. Het beschrijft de te volgen procedure om tot een afgewogen beslissing voor het aanwijzen van een hotspot te komen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. De procedure Hotspotmonitor 2023 vast te stellen
 2. Het vaststellen van de Hotspotmonitor vanaf 2024 te mandateren aan de gemeentearchivaris/gemeentesecretaris

4.5 Procedure klacht behandelen gemeente Meppel

De procedure klacht behandelen is geactualiseerd. De laatste actualisatie was in 2014. De procedure heeft twee vormen van klachtbehandeling: informeel en formeel. Hiermee wordt aangesloten bij de Koers om zoveel mogelijk inwonergericht met klachten van inwoners om te gaan.

Bij de informele behandeling heeft de klachtencoördinator een regisserende en adviserende rol om te bepalen wie in de organisatie bij de informele behandeling betrokken dient/dienen te worden. Bij formele klachten schrijft de klachtencoördinator een advies over de beoordeling van de klacht. Ten slotte houdt de klachtencoördinator een overzicht bij van alle klachten. Dit overzicht gebruikt de klachtencoördinator om het jaarverslag op te stellen en leerpunten mee te nemen naar de organisatie.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Aan het college:

 1. De procedure klacht behandelen gemeente Meppel vast te stellen voor zover het de bevoegdheid van het college betreft.
 2. De raad voor te stellen de procedure klacht behandelen gemeente Meppel vast te stellen voor zover het de bevoegdheid van de gemeenteraad betreft.

4.6 Procesmemo Beleidsuitvoeringsnota Cultuur

Het college heeft ingestemd met het voorgestelde proces om tot een ‘Beleidsuitvoeringsnota Cultuur’ te komen. Het college heeft dit proces in de vorm van een memo ter kennisgeving aan de gemeenteraad gestuurd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. In te stemmen met bijgevoegde procesbrief.
 2. Bijgevoegde procesbrief ter kennisgeving aan de gemeenteraad te sturen.

4.7 Ruimtelijk-Economische Bouwsteen 2040 van de Regio Zwolle

In opdracht van de Regio Zwolle en de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland is een Ruimtelijk Economische Bouwsteen 2040 opgesteld. Deze bouwsteen gaat over grootschalige werk- en innovatielocaties in de Regio Zwolle. In de REB zijn een aantal zoekgebieden aangewezen voor grootschalige ontwikkelingen, zoals de havengebieden in relatie tot de transitie naar een circulaire economie en gebieden langs de A6 en A28 voor grootschalige en bovenregionale bedrijventerreinen. Daarnaast wordt geadviseerd om te investeren in een meerjarige innovatie en innovatie-omgevingen in de Regio Zwolle.
Het college wordt voorgesteld kennis te nemen van deze bouwsteen en het proces voor de verdere uitwerking.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. Kennis te nemen van de Ruimtelijk-Economische Bouwsteen Regio Zwolle 2040
 2. Kennis te nemen van het opzetten en aangaan van de dialoog over de ruimte voor grootschalige economie en innovatieomgevingen in Regio Zwolle met de aanbevelingen van de Bouwsteen als vertrekpunt.
 3. De Stuurgroep REB te informeren over de opmerkingen en aandachtspunten vanuit de gemeente Meppel.

4.8. Schiphorsterweg 5 en 7 herziening bestemmingsplan

Het college stelt de gemeenteraad voor om de reactienota zienswijze en het bestemmingsplan 'Meppel – Buitengebied, herziening Schiphorsterweg 5-7' gewijzigd vast te stellen.
Het college heeft ook een besluit hogere grenswaarden genomen ten behoeve van het voorgenoemde bestemmingsplan.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Hogere grenswaarden voor geluid vast te stellen ten behoeve van bestemmingsplan 'Meppel – Buitengebied, herziening Schiphorsterweg 5-7';

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen bestemmingsplan 'Meppel – Buitengebied, herziening Schiphorsterweg 5-7'
 2. Het bestemmingsplan 'Meppel – Buitengebied, herziening Schiphorsterweg 5-7 gewijzigd vast te stellen;
 3. In afwijking van artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten anderszins verzekerd is.

4.9. Verkenning mogelijkheden verharding ijsbaan

Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover het verzoek van het bestuur van de vereniging Meppeler IJsclub die een onderzoek wil uitvoeren naar de haalbaarheid van het aanbrengen van een verharding op het ijsbaanterrein.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Geen expliciete uitspraak te doen over de wenselijkheid van het doen van onderzoek naar het aanbrengen van verharding in het ijsbaanterrein.

Het bestuur van Meppeler IJsclub te informeren via bijgevoegde brief.

AG.4.10

Verlening subsidie Stichting Drents Poppenspeltheater

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Het verlenen van de subsidie aan Stichting Drents Poppenspeltheater voor Puppet International 2024.

4.11 Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Meppel

De verordening voor de behandeling van bezwaarschriften is geactualiseerd. Met de actualisatie is het mogelijk om categorieën van bezwaarschriften aan te wijzen waarbij het horen ambtelijk plaatsvindt in plaats van door de Commissie Bezwaarschriften. Ook is het vanaf nu mogelijk om een audio opname als verslag te gebruiken bij de hoorzitting van de commissie. Ten slotte wordt het mogelijk gemaakt om commissieleden voor een termijn van vier jaar te benoemen met de mogelijkheid om een keer herbenoemd te worden voor een termijn van vier jaar.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De gemeenteraad voor te stellen om de verordening voor de behandeling van bezwaarschriften vast te stellen.
2. Te bepalen dat, als de verordening in werking treedt, de volgende zaken in aanmerking komen voor de methode ambtelijk horen: alle bezwaarschriften die voortkomen uit besluiten waarbij slechts 1 of enkele gezamenlijk belanghebbenden zijn betrokken en waarbij geen derde-belanghebbenden bezwaar hebben ingesteld.

4.12 Zienswijze op Nota Reikwijdte en Detailniveau Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel

Als onderdeel van de energietransitie neemt de behoefte toe aan een landelijk netwerk van hogedrukwaterstofleidingen. Dit wordt gerealiseerd door Hynetwork Services BV (HNS), dit is een 100% dochter van de NV Nederlandse Gasunie. Een aantal bedrijven in Meppel (en de omliggende regio) zijn in gesprek met Rendo (als regionale netbeheerder) om een regionale aansluiting op dit landelijke netwerk te realiseren. Het is daarom in ons belang reeds in deze fase van voorbereiding van dit landelijke netwerk, aandacht te vragen voor de mogelijkheden tot een dergelijke aansluiting.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Instemmen met de zienswijze ten aanzien van Nota Reikwijdte en Detailniveau voor het Waterstofnetwerk Drenthe en Overijssel.

5. Sluiting