Besluitenlijst 5 maart 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 27 februari 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1. Afwijken van het inkoop en aanbestedingsbeleid

Het college besluit om voor de realisatie van een brug tussen Bleekerseiland en Stoombootkade af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de voorbereiding op te pakken in een bouwteam met het doel de brug te realiseren.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en 1 op 1 een bouwteamovereenkomst aan te gaan.

3.2. Evaluatie parkeerbeleid

Het college neemt kennis van de uitkomsten van het rapport ‘evaluatie parkeerbeleid gemeente Meppel'. De aanbevelingen zoals beschreven in het rapport vormen de basis voor het nieuw te ontwikkelen parkeerbeleid waarvoor bureau Mobicon is gecontracteerd. Het te ontwikkelen parkeerbeleidsplan wordt in 2024 opgesteld. Het college stuurt het evaluatierapport tezamen met de memo van het college ter informatie naar de Raad.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van de bevindingen en conclusies zoals opgenomen in het rapport ‘evaluatie parkeerbeleid gemeente Meppel'.
2. Het rapport als basis te gebruiken voor het nieuw op te stellen parkeerbeleidsplan 2024.
3. Het rapport met bijgaande memo ter kennisgeving aan te bieden de gemeenteraad.

3.3. Wijziging GR publiek vervoer

De wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Deze wijziging heeft als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Alle gemeenschappelijke regelingen moeten worden aangepast om aan de nieuwe wet te voldoen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De gemeenteraad te verzoeken om toestemming te verlenen voor het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorganisatie publiek vervoer Groningen Drenthe per 1 juli 2024 en daarmee de vorige gemeenschappelijke regeling, geldend vanaf 24 juli 2019 in te trekken.
2. De gemeenteraad te adviseren om geen zienswijze op te stellen.
3. Na verkregen toestemming van de gemeenteraad de gewijzigde gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorganisatie publiek vervoer Groningen Drenthe aan te gaan.

4. Hamerstukken

5. Sluiting