Besluitenlijst 16 januari 2024

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 9 januari 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1 Artikel 32 vragen ChristenUnie over subsidie Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen,
Het college beantwoordt artikel 32 vragen CU inzake Stichting Welzijn Mensen Ouderen Nijeveen.

Besluit: Akkoord conform voorstel na verwerking redactionele aanpassing, mandaat aan portefeuillehouder.

Beantwoording artikel 32 vragen van de CU over de subsidie van Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen (SWON).

3.2 Drentse Aanpak Ondermijning
In het begin van 2023 zijn de Drentse gemeenten, provincies, waterschappen en de RUD bijeengekomen, om samen met het RIEC te werken aan het formuleren van ambities in de aanpak tegen ondermijning. Dit heeft de basis gelegd voor de totstandkoming van de Drentse Aanpak ondermijning. Deze verklaring kent 28 ambities, waarbij ondertekende partijen de intentie uitspreken deze ambities te implementeren en/of te voeren.

Door samen te werken aan een basisniveau voor een weerbare overheid in de gehele provincie Drenthe, wordt ondermijning tegengegaan en daarmee de kans op het ‘waterbedeffect’ teruggedrongen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Inhoudelijk akkoord te gaan met de Drentse Aanpak Ondermijning.

3.3 Focus collegeprogramma met verdieping
Het collegeprogramma heeft in de perspectiefnota 2024-2027 een vertaling gekregen in vijf prioritaire thema’s. Deze is bij de begroting 2023 financieel vertaald. Dit is uitgewerkt per thema in concrete ambities, doelen en resultaten. Het totaal noemen we de ‘focus van het collegeprogramma’. De focus is met elke portefeuillehouder besproken. De voortgang van de focus zal de organisatie elk kwartaal met het college bespreken. Daardoor weten college en organisatie beter waaraan ze gezamenlijk werken en wat ze aan elkaar hebben. Dit moet de effectiviteit van het werk verhogen en daarmee bijdragen aan een betere balans tussen ambities en middelen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Instemmen met de focus collegeprogramma en vaststellen ervan inclusief de formats als bijlagen.

3.4 GKB - vorm, inrichting en dienstverlening / Ontwikkelingen toekomst GR GKB
Het college informeert de raad met bijgaande informatiebrief aangaande de GKB en stuurt deze toe aan de raad. In de brief wordt uitleg gegeven wat de stand van zaken is en wat nodig is om te komen tot een definitief besluit rondom de toekomst van de GKB. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over het verloop van het proces en de planning.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De raad te informeren met bijgaande brief over de huidige gemeenschappelijke regeling GKB.

3.5 Jaarkalender P&C cyclus 2024
In deze kalender beschrijven we welke Planning & Control (P&C) documenten in 2024 worden opgesteld. Verder bevat deze jaarkalender een aantal maatregelen en acties uit het verbeterplan P&C naar aanleiding van de evaluatie.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van de in 2024 in gang te zetten acties uit de verbeteragenda P&C;
2. Kennis te nemen van de planning van de Planning & Control documenten voor 2024;
3. De bestuurlijke besluitvorming van de financiële tussenrapportage 2024 gelijk op te laten lopen met die van de programmabegroting 2025-2028;
4. De jaarkalender 2024 aanbieden aan de agendacommissie van de raad.

3.6 Steenwijkerstraat 81 Watertoren
Voor de watertoren aan de Steenwijkerstraatweg 81 is een omgevingsvergunning aangevraagd bij het college. Het college heeft besloten om een anterieure overeenkomst en een planschadeverhaalovereenkomst aan te gaan met initiatiefnemers van het plan. Daarnaast heeft het college besloten om de raad voor te stellen om voor dit plan een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De vvgb van de gemeenteraad is nodig om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1.    In te stemmen met de anterieure exploitatieovereenkomst (vml.) Watertoren e.o.;
2.    In te stemmen met de planschadeverhaalovereenkomst (vml.) Watertoren e.o.;
3.    In te stemmen met het addendum op de Koopovereenkomst voor percelen grond rondom de Watertoren d.d. 05-02-2021;
4.    De gemeenteraad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor de omgevingsvergunning voor het plan aan de Steenwijkerstraatweg 81;
5.    In te stemmen met het ter inzage leggen van het conceptbesluit hogere grenswaarde wegverkeerlawaai tegelijk met de omgevingsvergunning;
6.    Af te wijken van de parkeernormen Gemeente Meppel.

3.7 Wijkagenda’s leidend rond thematieken leefbaarheid, veiligheid en sociale basis in een wijk
Wijkagenda’s leidend rond thematieken leefbaarheid, veiligheid en sociale basis in een wijk binnen het wijk- en dorpsgericht werken.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Commitment te geven op de visie dat wijkagenda's leidend zijn rondom thematieken zoals leefbaarheid, veiligheid en sociale basis in een wijk vanuit het wijk- en dorpsgericht werken.

3.8 Reactie initiatiefvoorstel Jongerenraad
Het college heeft het initiatiefvoorstel voor een Jongerenraad in de gemeente Meppel gelezen en besproken. Doormiddel van een memo worden een aantal vragen en adviespunten teruggegeven.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Bijgevoegde memo als antwoord aan de gemeenteraad te versturen.

4. Hamerstukken

4.1. Gemeentefonds decembercirculaire 2023
De decembercirculaire 2023 informeert in hoofdzaak over de gemeentefondsuitkering voor het lopende jaar (=2023) op basis van de Najaarsnota van het rijk.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van bijgaande memo aan de gemeenteraad over de hoofdpunten uit de circulaire en de financiële gevolgen voor Meppel;
2. De (financiële) uitkomsten over 2023 mee te nemen in de jaarstukken 2023;
3. De raad via bijgevoegde memo te informeren.

4.2 Jaarstukken 2022 Stichting Promes
Het college heeft kennis genomen van de Jaarstukken 2022 van Stichting Promes en heeft deze ter informatie aan de gemeenteraad gestuurd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van Stichting Promes
2. De Jaarstukken 2022 van Stichting Promes ter informatie aan de gemeenteraad te sturen met bijgevoegde memo.

4.3 Jaarverslag 2022 Stichting VOMEO
Het college heeft kennis genomen van het Jaarverslag 2022 van Stichting VOMEO en heeft dit ter informatie aan de gemeenteraad gestuurd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2022 van Stichting VOMEO
2. Het Jaarverslag 2022 van Stichting VOMEO ter informatie aan de gemeenteraad te sturen met bijgevoegde memo.

4.4 Machtiging Zwolle leerroutes inburgering 2022-2025
In 2021 en 2022 zijn er regionaal afspraken gemaakt over gezamenlijke inkoop van inburgeringstrajecten. Dit heeft geleid tot het afsluiten van overeenkomsten van leer- en onderwijsroutes met meerdere aanbieders. Gemeente Zwolle heeft tijdens dit traject als penvoerder gefungeerd. Om regionaal uitvoering te kunnen geven aan het contractmanagement van de regionale contracten moet de gemeente Zwolle worden gemachtigd als tekeningsbevoegde.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Het afdelingshoofd van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Zwolle volmacht en machtiging te verlenen voor het verrichten van (rechts)handelingen overeenkomstig bijgevoegd (concept) besluit.

4.5 Samenwerkingsconvenant Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) 2024
In de regio Assen hebben de gemeenten zich de afgelopen jaren inhoudelijk en processueel voorbereid op de landelijke doordecentralisatie. Nu de landelijke doordecentralisatie is uitgesteld verzoeken de deelnemende gemeenten om in te stemmen met het verlengen van het huidige samenwerkingsconvenant voor het jaar 2024 en dat gemeenten de indicatiestelling voor BW en Thuiswonen+ zelf uit te voeren.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met de verlenging van het (gewijzigd) convenant beschermd wonen en maatschappelijke opvang
2. In te stemmen met het zelf stellen van indicaties voor beschermd wonen door Gemeente Meppel
3. Aanspraak te maken op een tegemoetkoming voor de personele uitvoeringskosten zoals bedoeld in art. 8 lid 9 in het convenant.

4.6 Subsidieaanvraag 2023 Verslavingszorg Noord Nederland en verantwoording 2021
In het Drentse overleg van portefeuillehouders is afgesproken dat alle gemeenten een bijdrage leveren aan de financiering van de ambulante verslavingszorg in Drenthe. Jaarlijks dient VNN daartoe een subsidieverzoek in. De bijdrage wordt ingezet voor preventie activiteiten voor jongeren en hun ouders. Daarnaast ondersteunen zij scholen in preventiebeleid. De problematiek rondom middelengebruik en jeugd vraagt om blijvende aandacht. Met goede voorlichting worden de risico’s van middelengebruik (alcohol en drugs) en problematisch schermgebruik (bijvoorbeeld gamen) in een vroeg stadium onder de aandacht gebracht.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Aan VNN voor 2023 een subsidie toekennen van maximaal € 7.923,- ter financiering van de ambulante verslavingszorg in Drenthe.

4.7 Uitkomst risicoanalyse LEA/VVE en handhaving kinderopvang 2022
Het college heeft kennis genomen van twee brieven van de Inspectie van het Onderwijs: ‘Uitkomst risicoanalyse onderwijsachterstandenbeleid (LEA/vve)’ en ‘Gemeentelijke verantwoording toezicht en handhaving kinderopvang’. Uit beide brieven blijkt dat de Inspectie geen risico’s ziet in de taakuitvoering door de gemeente Meppel. Het college heeft deze brieven ter informatie aan de gemeenteraad gestuurd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van de brief ‘Uitkomst risicoanalyse onderwijsachterstandenbeleid (LEA/vve)’
2. Kennis te nemen van de brief ‘Gemeentelijke verantwoording toezicht en handhaving kinderopvang’
3. Beide brieven zoals benoemd bij punt 1 en 2 ter kennisgeving aan de gemeenteraad te sturen met bijgevoegde memo.

5. Sluiting