Besluitenlijst 4 juli 2023

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 27 juni 2023

Besluit: Akkoord.

3. Bespreekstukken

3.1. Format voor informatieavond met gemeenteraad over het Gezond en Actief Leven Akkoord

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met het ingevulde format en deze door te sturen naar de agendacommissie van de gemeenteraad.

3.4. Subsidie Centrummanager

De MHV heeft voor de periode juli 2023 t/m juni 2024 een subsidie aangevraagd voor het centrummanagement. Het college heeft eind 2022 uitgesproken dat de subsidie voor centrummanagement op een andere manier dient te worden ingericht. Sinds 2015 draagt de gemeente Meppel met een subsidie bij aan het centrummanagement van de Meppeler Handelsvereniging (MHV). In de afgelopen jaren heeft de centrummanager veel betekend in het tot stand komen en onderhouden van relaties tussen ondernemers, het begeleiden van evenementen, de belangenbehartiging van ondernemers richting de gemeente en het uitdragen van het gemeentelijk beleid in de binnenstad van Meppel. Ook tijdens Corona heeft de centrummanager zijn rol gepakt. In 2023 is tevens een belangrijke rol voor de centrummanager weggelegd in het proces tot het komen van de verlenging van de bedrijfsinvesteringzone (BIZ) in het centrum. In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat we de kwartiermaker binnenstad continueren. Dit doen we door de inzet van onze eigen medewerkers te vergroten en te koppelen aan de centrummanager.

Besluit: Gewijzigd besluit.

De subsidieaanvraag van € 15.000,- voor het centrummanagement voor de periode juli 2023 t/m juni 2024 toe te kennen.

3.5. Subsidieaanvraag Meppel Event Desk

Binnen het College Uitvoeringsprogramma is in 2023 een bedrag van € 50.000 beschikbaar voor de ondersteuning van evenementen. Op 13 april 2023 is de subsidie ‘Evenementen ondersteunen‘ opengesteld door publicatie in het Gemeenteblad. Partijen die voldoen aan de gestelde criteria kunnen aanspraak maken op deze subsidie. Stichting Meppel Event Desk is de enige organisatie die gereageerd heeft op de publicatie en heeft een aanvraag ingediend. Stichting Meppel Event Desk voldoet aan de gestelde voorwaarden..

Besluit: Akkoord comfort voorstel.

Een subsidie van € 50.000,- te verlenen aan Stichting Meppel Event Desk voor de ondersteuning van evenementen in 2023.

4. Hamerstukken

4.1. Regionale samenwerking Hartveilig Drenthe

Het college van B&W heeft in 2019 samen met de andere Drentse gemeenten de ambitie uitgesproken om te komen tot een goed dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners (BHV) en dit te behouden. Een goed dekkend netwerk van AED’s en BHV wil zeggen dat in Nederland binnen 6 minuten een AED bij een slachtoffer kan zijn. Reanimatie en inzet van een AED binnen 6 minuten vergroten de kans op overleving. Een goed dekkend netwerk van AED’s en BHV gaat over gemeentegrenzen heen. Door als Drentse gemeenten samen te werken aan de Hartveiligheid en de uitvoerende taken te beleggen bij regionale partners met specialistische kennis, wordt met betrekkelijk bescheiden inzet van middelen maximaal resultaat gehaald.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. In te stemmen om de regionale samenwerking op het thema Hartveilig Drenthe voort te zetten voor de periode 2024 t/m 2027;
 2. In te stemmen met het voorstel om de samenwerking met de stichting Hartveilig Drenthe te continueren;
 3. De totale gemeentelijke bijdrage van 0,085 cent per inwoner per jaar voor de periode 2024 t/m 2027 te continueren en per jaar een indexatie van 2,5 procent toe te passen op het totale bedrag;
 4. De bijdrage van 0,06 cent per inwoner per jaar aan HartslagNu te continueren voor de periode 2024 t/m 2027;
 5. In te stemmen met het voorstel om en regionale coördinator Hartveilig Drenthe in te zetten;
 6. Voor deze regionale coördinator een bijdrage van 0,025 cent per inwoner per jaar beschikbaar te stellen voor de periode 2024 t/m 2027;
 7. In te stemmen met het voorstel om de provincie Drenthe opnieuw te vragen een bijdrage beschikbaar te stellen voor een grotere regionale publiekscampagne.

4.2. Regenbooggemeente Meppel

Bij de behandeling van de gemeentelijke begroting voor 2023 zijn in november 2022 een motie en amendement aangenomen over Meppel als Regenbooggemeente. Het college informeert de gemeenteraad over welke stappen er sindsdien zijn gezet.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De gemeenteraad met bijgaande memo te informeren over de toekomst van Meppel als Regenbooggemeente

4.3. SPUK NEAS

De gemeente Meppel doet waar mogelijk een aanspraak op de subsidiemogelijkheden van de rijksoverheid voor een tegemoetkoming in de energiekosten. De SPUK NEAS geeft aan de gemeente de mogelijkheid voor amateursportverenigingen een tegemoetkoming in de energiekosten aan te vragen. Deze tegemoetkoming wordt als subsidie aan de verenigingen verstrekt onder verrekening van de eerder dit jaar verstrekte subsidies uit het steunfonds.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. De beschikbare specifieke uitkering van de rijksoverheid (SPUK NEAS) voor tegemoetkoming in de energiekosten van amateursportverenigingen aan te vragen.
 2. Deze uitkering als subsidie te verstrekken aan de betreffende sportverenigingen en deze subsidie direct vast te stellen.
 3. De in 2023 aan deze verenigingen verstrekte subsidies vanuit het steunfonds van de gemeente Meppel terug te vorderen conform de subsidieregeling steunfonds door deze in mindering te brengen op de subsidie tot maximaal het door het steunfonds verleende bedrag.
 4. Het verlenen van subsidie op basis van de SPUK NEAS onder terugvordering van subsidies uit het steunfonds te mandateren aan de manager Opgroeien
 5. De raad bij de jaarrekening een besluit laten nemen over de teruggevorderde subsidies vanuit het steunfonds.

4.4. Vaststelling BIZ 2022

Conform de subsidieuitvoeringsovereenkomst 2019-2023 voor de BIZ (Bedrijfsinvesteringszone) MHV dient er jaarlijks achteraf een vaststelling van het toegekende subsidiebedrag door het college plaats te vinden. Over 2022 is een voorschot toegekend van € 165.464,10. De vaststelling vindt plaats na aanlevering van een jaarverslag en een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten. Hieraan is voldaan. Door verschillende faillissementen is er een bedrag aan opgelegde BIZ-gelden oninbaar gebleken. Hierdoor moet de toegekende subsidie voor de BIZ over 2022 € 2.100,80 lager worden vastgesteld. Dit bedrag wordt verrekend in de toekenning van het voorschot over 2023. De toekenning van voorschotten is gemandateerd aan de teammanager Economie en Regio. Beide besluiten worden in de bijgevoegde beschikking verwerkt.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De toegekende subsidie voor de BIZ over 2022 lager vast te stellen op € 163.363,30.

4.5. Verlenging bestedingstermijn subsidie SWMW in het kader van NP Onderijwijs

Aan Stichting Welzijn Mensenwerk is eerder voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 in het kader van het NP Onderwijs een subsidie verleend van € 500.000. Het college van B&W heeft besloten de bestedingstermijn te verlengen met het schooljaar 2023-2024.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Akkoord te gaan met het verlengen van de bestedingstermijn in de beschikking aan Stichting Welzijn MensenWerk m.b.t. de subsidie in het kader van het NP Onderwijs met het schooljaar 2023-2024.

4.6. Deel-besluit woo-verzoek werkgroep MeppelEnergie

Het college besluit om de gevraagde documenten die vallen binnen het verzoek in delen te verstrekken. Het college heeft dit besloten omdat verzoeker op deze manier alvast de beschikking krijgt over een deel van de gevraagde documentatie. De resterende stukken ontvangt verzoeker op een later moment via het college.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. Bijgevoegde documenten op grond van de Wet open overheid openbaar te maken;
 2. Bijgevoegd deelbesluit naar verzoeker te versturen.

5. Sluiting