Besluitenlijst 12 september

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders


1 Opening

2 Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 5 september 2023

Besluit:
Akkoord conform voorstel.

3 Bespreekstukken

3.1 Afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid t.b.v. afname en verwerking van textiel
Het college van B&W besluit af te wijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de inkoop van diensten voor de afname en verwerking van het textiel. Daarna kan één op één een overeenkomst gesloten worden met Sympany voor de afname en verwerking van het ingezamelde textiel.

Besluit:
Akkoord conform voorstel.

In afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Meppel, zonder aanbesteding een overeenkomst met Sympany aan te gaan voor de afname en verwerking van het door ons ingezamelde textiel.

3.2 Vragen ex. artikel 32 RvO VVD inzake veiligheid tijdens het nachtleven
Voorstel beantwoording vragen ex. artikel 32 RvO VVD inzake veiligheid tijden het nachtleven in Meppel.

Besluit:
Gewijzigd besluit.

Kennis nemen van de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 RvO over de veiligheid tijdens het nachtleven in Meppel.

4 Hamerstukken

4.1 Afwijken inkoopbeleid SlimWonen App
Het college van B&W besluit af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de aanschaf van de SlimWonen App als onderdeel van de besteding van de SPUK energiearmoede.

Besluit:
Akkoord conform voorstel.

Het college van B&W besluit af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de aanschaf van de SlimWonen App als onderdeel van de besteding van de SPUK energiearmoede.

4.2 Bestemmingsplan Eendrachtstraat 28
Samenvatting
Het college stemt in met het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel - Centrumschil, herziening Eendrachtstraat 28’ en start het vooroverleg met de overlegpartners. Ook wordt het plan voor inspraak ter inzage gelegd.

Met het nieuwe bestemmingsplan wordt, ter plaatse van het voormalige politiebureau, het ruimtelijk kader geboden voor de realisatie van een nieuw woongebouw met daarin 55 woningen in de sociale huursector. Het plangebied is gelegen in de centrumschil van Meppel, aan de rotonde van de Ceintuurbaan en de Eendrachtstraat.

Besluit:
Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Meppel - 
    Centrumschil, herziening Eendrachtstraat 28’;
2. Het voorontwerp op grond van de inspraakverordening en artikel 1.3.1 
    Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een periode van zes weken ter 
    inzage te leggen;
3. Het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te starten.

4.3 Flexteam warmtetransitie Meppel
Op 24 maart 2023 heeft het college besloten deel te nemen aan het Flexteam Warmtetransitie. Nu wordt het college gevraagd in te stemmen met de “Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Flexteam Warmtetransitie Drenthe” en via de provincie Drenthe de Specifieke Uitkering (SPUK) regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie' te benutten voor een gedeeltelijke dekking.

Besluit:
Akkoord conform voorstel.

1. De samenwerkingsovereenkomst Flexteam Warmtetransitie Drenthe aan 
    te gaan;
2. Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe te machtigen om namens 
    de gemeente Meppel de aanvraag te doen voor de ‘SPUK regionale 
   structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie’ voor de jaren 
   2023, 2024 en 2025 voor de regio Drenthe.

4.4 Wijzigingsverordening Fysieke Leefomgeving inzake enkele reparaties
Het college stelt de gemeenteraad voor om bepaalde artikelen en bijlagen van de Verordening fysieke leefomgeving Meppel 2022 (hierna: VFL) redactioneel te wijzigen. Recent is gebleken dat de (redactie van) enkele bepalingen niet of niet juist in onze verordening staan. Door wijziging van deze artikelen en bijlagen worden deze gebreken hersteld.

Besluit:
Akkoord conform voorstel.

De Raad voor te stellen de wijzigingsverordening fysieke leefomgeving Meppel 2022 vast te stellen.

5 Sluiting