Besluitenlijst 4 april 2023

Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 28 maart 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel

3. Bespreekstukken

3.1 Mandaatregister 2023

De tekst van het mandaatbesluit wordt iets verduidelijkt. Het bijbehorende mandaatregister waarin de precieze mandaten worden benoemd is uitgebreid en aangepast om aan te sluiten bij de gewenste werkwijze en nieuwe wetgeving.

Besluit: Akkoord conform voorstel
1. Het wijzigingsbesluit “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meppel 2020" vast te stellen;
2. Het mandaatregister behorend bij het mandaatbesluit te vervangen door een nieuwe versie.

3.2 Textielinzameling Meppel

Gemeente Meppel gaat per 1 januari 2024 de inzameling en het transport van het textiel zelf uitvoeren. Textielinzameling bij hoogbouw wordt beter gefaciliteerd, onder andere door zakken voor textiel beschikbaar te stellen voor hoogbouwlocaties. Er worden extra textielcontainers aangeschaft voor uitbreidingslocaties en hoogbouwlocaties. Ook worden afsluitbare afzetcontainers aangeschaft voor het transport van textiel. Voor de sortering en verwerking van het ingezamelde textiel zal de gemeente een overeenkomst opstellen met een marktpartij. Het doel is meer textiel in te zamelen en de dienstverlening te verbeteren. Ook letten we op de kwaliteit van het ingezamelde textiel. Het inzamelbeleid (ondergrondse en bovengrondse containers voor textiel) veranderd niet.

Besluit: Akkoord conform voorstel
1. Vanaf 1 januari 2024 de textielinzameling in de gemeente Meppel zelf uit te voeren;
2. De textielinzameling bij hoogbouw beter te faciliteren.
3. Extra ondergrondse textielcontainers voor uitbreidingslocaties en hoogbouwlocaties aan te schaffen en afsluitbare afzetcontainers voor het transport aan te schaffen;
4. De raad te vragen een krediet beschikbaar te stellen van € 73.500 voor de aanschaf van de containers en dit mee te nemen in de bestuursrapportage van 2023;
5. Een overeenkomst aan te gaan met een marktpartij voor de afname van het ingezamelde textiel vanaf 1 januari 2024, met instandhouding van het circulaire uitgangspunt.

4. Hamerstukken

4.1 ENSIA verantwoording 2022

Met deze verklaring geeft, het college van burgemeester en wethouders, aan in welke mate Gemeente Meppel voldoet aan de informatiebeveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet.

Besluit: Akkoord conform voorstel
1. De collegeverklaring over DigiD en Suwinet voor het jaar 2022, vast te stellen en namens de gemeente te ondertekenen door de Burgemeester en gemeentesecretaris(bijlage 1 t/m 6);
2. Het memo verbeterpunten DigiD 2022, aan de raad toe te sturen ter informatie (bijlage 8);
3. Het verbeterplan voor DigiD 2022 vast te stellen (bijlage 7).

4.2 Infographic visie, missie en leidende principes

Het college neemt kennis van de infographic visie, missie en leidende principes sociaal domein. Deze infographic is opgesteld vanuit het programma Sociaal domein op Koers. Hiermee is samenhang aangebracht in al het onderliggende en reeds eerder vastgestelde beleid en de kaders op diverse deelgebieden.

Besluit: Akkoord conform voorstel
Kennis te nemen van de infographic over de visie, missie en leidende principes Sociaal domein.

5. Sluiting