Besluiten B&W 10 mei 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Voorontwerp bestemmingsplan Meppel - Blankensteinweg 53

Besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan 'Meppel – Blankensteinweg 53;
  2. Met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst te sluiten (op grond van artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening);
  3. Het voorontwerp op grond van de inspraakverordening en artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
  4. Het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te starten.

Samenvatting:

Het college stemt in met het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel – Blankensteinweg 53' en start het vooroverleg met de overlegpartners. Ook wordt het plan voor inspraak ter inzage gelegd. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt het mogelijk om de bedrijfswoning, behorende bij de voormalige manege, te gebruiken als reguliere woning. Daarnaast wordt een overeenkomst gesloten op grond waarvan planschade die eventueel optreedt voor rekening van de initiatiefnemer komt en niet voor rekening van de gemeente.
     
2. Vaststelling subsidie onderzoek BIZ VECM en gedeeltelijke terugvordering lening

Besluit:

  1. De subsidie à € 17.500,- voor de BIZ VECM vast te stellen;
  2. Het restant van de lening à € 12.418,34 in één termijn terug te vorderen.

Samenvatting:

De VECM heeft in 2020 een subsidie gekregen voor het onderzoeken van een BIZ VECM binnenstad. Het doel van deze BIZ was om de belangen van de vastgoedeigenaren in de binnenstad te behartigen. Om de BIZ te onderzoeken, heeft VECM gebruik gemaakt van de expertise van ‘Ik Onderneem!’. De inzet heeft niet geleid tot een positief resultaat. De respons lag met 57% en boven de kiesdrempel. Naast dit criterium moest minimaal twee-derde van de stemmers vóór invoering zijn van de BIZ. Die steun onder de toekomstige bijdrageplichtigen ontbrak. 59% van de stemmers had voor gestemd, 41% tegen. De kosten die hiervoor zijn gemaakt bedroegen € 2.581,66 meer dan gesubsidieerde bedrag à € 17.500,-. Er is tevens een lening versterkt à € 15.000,- die volgens de beschikking 1400104 in 5 jaar na het starten van de BIZ dient te worden terugbetaald. Aangezien de BIZ niet van de grond is gekomen en het grootste deel van de lening nog op de rekening van de VECM staat, is het advies om het nog aanwezige bedrag in één termijn terug te vorderen. Hiermee komt de gemeente VECM tegemoet.