Leerplicht

Wat is leerplicht?

De leerplichtwet houdt in dat kinderen verplicht zijn om naar school te gaan van hun 5e tot en met het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Daarna geldt de kwalificatieplicht, die tot de 18e verjaardag duurt. Tijdens de kwalificatieplicht moeten jongeren onderwijs volgen, tenzij ze een startkwalificatie hebben gehaald. Een startkwalificatie is een havo, vwo of mbo (vanaf niveau2) diploma.

Rol en taak leerplichtambtenaren

Een leerplichtambtenaar houdt toezicht op de leerplichtwet. Zo onderzoekt de leerplichtambtenaar of leerplichtige jongeren staan ingeschreven op school en/of ze de school met regelmaat bezoeken. Scholen zijn verplicht om bij vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim de leerplichtambtenaar in te schakelen. Deze onderzoekt dan of het verzuim geoorloofd of ongeoorloofd is.

Ouder(s) en/of jongeren kunnen ook contact opnemen met de  leerplichtambtenaar als er vragen zijn over een school en/of opleiding, extra verlof, vrijstellingen etc. De leerplichtambtenaar kan de jongere en/of zijn ouders adviseren, begeleiden en eventueel doorverwijzen. Als ouders en/of de jongeren zich niet houden aan de regels van de leerplichtwet kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel de leerplichtambtenaren in Meppel, telefoonnummer 14 0522.