Onderwijs & opvang

Informatie over het onderwijs en opvangmogelijkheden in de gemeente Meppel.

 • Basisonderwijs

  25 april 2016

  Informatie voor als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat.

 • Dagopvang

  01 mei 2014
 • Hoger beroepsonderwijs

  25 april 2016

  In Meppel zijn ook mogelijkheden voor hoger beroepsonderwijs.

 • Kinderopvang

  14 februari 2017

  Er zijn verschillende vormen van kinderopvang mogelijk.

 • Leerlingenvervoer

  Wanneer uw kind een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt en niet lopend of op de fiets naar school kan, kunt u bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de kosten van het vervoer.

 • Leerplicht

  De leerplichtwet houdt in dat kinderen verplicht zijn om naar school te gaan van hun 5e tot en met het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna geldt de kwalificatieplicht, die tot de 18e verjaardag duurt.

 • Logopedie

  05 september 2017

  De gemeente Meppel biedt de mogelijkheid tot logopedische screening van leerlingen in het basisonderwijs.

 • Middelbaar beroepsonderwijs

  25 april 2016

  In Meppel is aanbod voor middelbaar beroepsonderwijs.

 • Passend onderwijs

  18 april 2016

  Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Met de invoering van deze wet krijgen de schoolbesturen in het regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden. Uitgangspunt bij passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet.

 • Peuteropvang

  25 april 2016

  Vanaf de start van het schooljaar 2014-2015 wordt het educatieve aanbod voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar van 5 uur per week (vroeger peuterspeelzaal) door verschillende kindcentra worden aangeboden.

 • Register kinderopvang

  14 februari 2017

  In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK) zijn alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

 • RMC: Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten

  De jongere wordt gemeld bij het RMC (onderdeel van Bureau Recht op Leren) wanneer hij/zij de school verlaat of dreigt te verlaten zonder startkwalificatie en jonger is dan 23 jaar.

 • Speciaal onderwijs

  25 april 2016

  Meppel kent 2 scholen voor speciaal onderwijs.

 • Voortgezet onderwijs

  25 april 2016

  Het voortgezet onderwijs kent open dagen in het voorjaar. De basisscholen in de regio krijgen hiervoor uitnodigingen. De data voor de open dagen worden in de plaatselijke dagbladen gepubliceerd.