Uittreksels & verklaringen

Afschrift, verklaringen & waarmerken.

 • Verklaring van inkomen en vermogen

  Wanneer u als burger in aanmerking wilt komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, heeft u hiervoor een verklaring van inkomen en vermogen nodig.

 • Handtekening, legalisatie

  Wanneer u moet bewijzen dat de handtekening op een document echt van u is, kunt u uw handtekening bij de gemeente laten legaliseren.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  Met het gewaarmerkte afschrift verklaart de gemeente dat het afschrift gelijk aan het origineel is.

 • Afschrift Burgerlijke stand

  Soms heeft u een afschrift uit de burgerlijke stand nodig. Dit is een schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis, zoals een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt bij de gemeente een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen.

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn is een verklaring van de gemeente dat u als inwoner in leven bent. Het bewijs heet ook wel Attestatie de Vita.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Wanneer u geen officiële bron-documenten kunt leveren, kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte af leggen.

 • Verwijderen of overschrijven van gegevens in Basisregistratie Personen

  U kunt de gemeente verzoeken de gegevens uit de basisadministratie van de gemeente over te schrijven of te verwijderen.

 • Verklaring omtrent gedrag

  Uit een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor uw (nieuwe) baan. Uw werkgever kan in verband met het verrichten van werkzaamheden vragen om een VOG. Voor sommige functies is dit zelfs verplicht. De levertijd is maximaal 4 weken.

 • Zoeken in het archief

  Opvragen informatie uit het gemeentearchief.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen

  Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) is een verklaring van de gemeente dat u ingeschreven staat in de administratie van de gemeente. U kunt dit uittreksel krijgen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

 • Voordracht Koninklijke Onderscheiding

  Wanneer u vindt dat een persoon, bedrijf of vereniging een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u dit doorgeven aan de gemeente waar de persoon woont of waar het bedrijf of de vereniging gevestigd is.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  In de gemeentelijke Basisregistratie Personen zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woont. Deze gegevens geeft de gemeente vaak automatisch door aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens beperkt aan derden te verstrekken.