Wat doet de gemeente

Hier vindt u een overzicht van duurzame acties die de gemeente zelf doet om mee te helpen aan een duurzame samenleving.

Energie 

Op alle gebouwen die de gemeente Meppel beheert, zijn zonnepanelen geplaatst. Via onderstaande link krijgt u een indruk van wat die zonnepanelen opleveren aan stroom en met hoeveel de CO2 uitstoot wordt verminderd. De informatie die getoond wordt, is actueel.

Bekijk de zonnepanelen >

zonnepanelen

Mobiliteit 

Bij de manier waarop we onszelf vervoeren, houden we ook rekening met duurzaamheid.

 • Een deel van ons wagenpark is al elektrisch, bijvoorbeeld de auto’s van onze BOA’s.
 • Bij vervanging van ons wagenpark of machines onderzoeken we eerst de duurzame keuzes. Er komen steeds meer elektrische grote voertuigen op de markt die ook het zware werk kunnen doen. De afgelopen jaren was dit nog niet het geval. Als alternatief hebben we daarom voertuigen aangeschaft die op HVO rijden. Dit is een brandstof die de CO2-uitstoot met 90% verminderd. In 2022 hopen we een elektrische veegmachine aan te schaffen. In 2023 worden de vuilnisauto’s vervangen door elektrisch aangedreven voertuigen.
 • Onze transportbussen, veegauto’s en vrachtauto’s rijden op HVO.

electrische auto 1 (2)

Duurzaam inkopen  

Bij het inkopen van goederen, diensten en werken gunnen we een opdracht niet perse aan de partij die de laagste prijs biedt. We kijken naar de beste prijs-kwaliteit verhouding. Steeds vaker speelt duurzaamheid een belangrijke rol in onze keuzes. Een aantal voorbeelden:

 • Gemeente Meppel is Fair Trade gemeente. Dat betekent dat we zoeken naar producten die bijdragen aan een eerlijke handel en een duurzamere wereld. Zo schenken we op het stadhuis en de gemeentewerf bijvoorbeeld koffie en thee met een fair trade keurmerk.
 • In het stadhuis is 100% circulair tapijt gelegd.
 • Trapliften die in het kader van Wmo geleverd worden, worden grotendeels, volledig of op onderdelen hergebruikt. Waar hergebruik niet mogelijk is, is een groot deel van de materiaal inmiddels recyclebaar.
 • Bij opdrachten met grotere omvang streven we altijd naar een zo groot mogelijke SROI (Social Return on Investment). Bijvoorbeeld door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor werkzaamheden binnen deze opdrachten.
 • Gemeente Meppel werkt met ecologische bemesting.
 • Gemeente Meppel heeft een overeenkomst gesloten voor duurzamere kantoorartikelen. Dit levert een verduurzaming van ruim 30% op ten opzichte van ons huidige assortiment.
Afval en grondstoffen 

Ons afvalbeleid is erop gericht om afvalstromen zo goed mogelijk te scheiden, zodat materialen zoveel mogelijk hergebruikt kunnen worden. Dat geldt ook voor ons als gemeente:

 • In het stadhuis, de gemeentewerf en het Leerwerkcentrum worden GFT, PMD en papier gescheiden ingezameld. Deze gescheiden afvalstromen worden bij de verwerkers aangeboden voor recycling. Zo houden we een klein beetje restafval over.  
 • We gebruiken onze eigen mokken (gemeentewerf en LWC) of recyclebare kartonnen bekertjes (stadhuis).
 • We werken eraan om de meest duurzame buitendienst van Nederland te worden. Ook is de bedrijfskleding van de buitendienst 100% circulair.
Klimaat

Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat we vaker met extreme weersomstandigheden te maken krijgen, zoals grote hoeveelheden neerslag of extreme droogte. Het is belangrijk dat onze leefomgeving daarop wordt aangepast.

 • Gemeente Meppel werkt hieraan door het regenwater, waar het kan, niet met het vuile water te mengen, maar regen- en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren. Het liefst zorgen we ervoor dat het regenwater weer in de bodem terecht komt. In een aantal wijken hebben we ervoor gezorgd dat dit kan:
  • In Berggierslanden wordt het regenwater vertraagd afgevoerd naar het oppervlakte water (sloten).
  • In 't Meugien zijn alle openbare wegen aangepast met doorlatende bestrating voor de afvoer van het regenwater.
  • In de Schildersbuurt is een aantal wadi’s aangelegd waar het regen in de bodem zakt.
 • Samen met regionale partners hebben we klimaatstresstesten uitgevoerd. Deze testen maken inzichtelijk welke problemen kunnen ontstaan in een wijk of dorp. De uitkomsten zijn door iedereen te bekijken via de websites van Klimaatatlas Fluvius of Storymap Fluvius.

Bij nieuwe bestemmingsplannen en gebiedsontwikkelingen houden we rekening met het veranderende klimaat. We kijken altijd hoe we dit zo klimaatbestendig kunnen doen.

Beleidsmatig

Programma duurzaamheid

Vanuit ons programma duurzaamheid werken we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan energietransitie, klimaatadaptatie, grondstoffeninzameling, circulaire economie en de twee algemene thema’s biodiversiteit en gezond leefmilieu.

Regionale Energie Strategie

In de regionale energiestrategie onderzoeken we samen met maatschappelijke partners, netbeheerders voor gas, elektriciteit en warmte, het bedrijfsleven en inwoners hoe we welke oplossingen mogelijk zijn om onze energie duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld met zon en wind.

Warmtetransitievisie 

In de warmtetransitievisie onderzoeken we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hoe in 2040 alle woningen en gebouwen aardgasvrij kunnen zijn.

Lokale Adaptatiestrategie 

Op dit moment werken we aan een lokale adaptatiestrategie waarin met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners onderzoeken hoe we onze leefomgeving in kunnen richten passend bij het veranderende klimaat.

Inkoopbeleid

Ons inkoopbeleid wordt geactualiseerd. Duurzaamheid zal daarin worden opgenomen als één van de afwegingscriteria bij het gunnen van opdrachten.

Afval- en grondstoffen beleidsplan

Via ons afvalgrondstoffenbeleidsplan zetten we in het zo goed mogelijk scheiden van verschillende afvalstromen. U kunt het beleidsplan opvragen bij ons klantcontactcentrum via postbus@meppel.nl of telefoonnummer 14 0522.