Besluitenlijst 9 mei 2023

Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders

1 Opening

2 Concept openbare besluitenlijst B&W van 2 mei 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel

3 Bespreekstukken

3.1 Provinciale Regietafel asiel & vluchtelingen Drenthe (PRT)

De asiel- en vluchtelingenketen in Nederland staat onder druk en de effecten hiervan komen dagelijks tot ons. Binnen deze keten zijn er diverse organisaties actief die met een eigenstandige rol, taak en bevoegdheid werken aan de opgaven die zich in deze keten voordoen. Om op provinciaal niveau tot een goede en efficiënte invulling van deze taken te komen is het wenselijk om elkaar met regelmaat te zien en te spreken. Dit gesprek wordt in Drenthe gevoerd aan de provinciale regietafel (PRT).

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. Instemmen met de opdracht, inrichting en ondersteuning van de
    Provinciale Regietafel asiel & vluchtelingen Drenthe;
2. Kennisnemen van het vervolgproces om te komen tot een evenredige
    verdeling van de asiel- en vluchtelingenopgaven in Drenthe;
3. De provincie middels bijgaande brief antwoorden.

4 Hamerstukken

4.1 Bezwaarschrift tegen besluit omgevingsvergunning 13-04-2022 Zuideinde 28 Meppel

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. Conform het advies van de Commissie bezwaarschriften d.d. 22 september 2022:
    a. de bezwaren van CTII Projecten B.V., Tonny Gerritsen Beheer B.V., de   
        heer Antonius Hendricus Wilhelmina Gerritsen, ACTIVE RESIDENTIAL
        40 B.V. en ZENZO-LITHOS B.V. niet-ontvankelijk te verklaren;
    b. het bezwaar van LITHOS PROJECTEN B.V. ongegrond te verklaren;
    c. de gevraagde kostenvergoeding ex artikel 7:15 van de Algemene wet
        bestuursrecht af te wijzen;

2. In afwijking van het advies van de Commissie bezwaarschriften d.d. 22 september 2022 het bestreden besluit, onder aanvullende motivering, in stand te laten.

4.2 Meerjarenperspectief grondexploitaties 2023

Het College informeert de Raad over de lopende grondexploitaties met het aanbieden van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2023 (MPG 2023). Significante wijzigingen in het voorliggende MPG 2023 ten opzichte van vorig jaar bestaan uit een nadelig effect als gevolg van kostenstijgingen en minimale grondprijsaanpassingen. De grondexploitatie voor bedrijventerrein Noord II is per 31 december 2022 afgesloten.

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2023 (bijlage 1) ter
    goedkeuring en vaststelling voor te leggen aan de Raad;

2. Bij de behandeling van de begroting 2024 een investeringskrediet
    beschikbaar te stellen van € 106.000 voor de afronding van het
    woonrijpmaken van Noord II;

3. De Raad voor te stellen: de nog te realiseren kosten en opbrengsten voor
    het jaar 2023 (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023) te
    autoriseren en de begroting 2023 hiervoor te wijzigen.

4.3 Planschadeverzoek Hesselingen 2 te Meppel

Er is een aanvraag tot tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ingediend bij de gemeente Meppel. De gemeente Meppel heeft een onafhankelijk adviesbureau verzocht om advies uit te brengen over de aanvraag. Het adviesbureau heeft het college van Meppel geadviseerd om geen planschade toe te kennen. Het college heeft besloten dit advies over te nemen.

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. In te stemmen met het door een onafhankelijk adviesbureau uitgebracht
    advies betreffende planschade;
2. De aanvraag voor tegemoetkoming in geleden planschade af te wijzen;
3. Het in artikel 6.4 lid 4 Wro bepaalde en betaalde drempelbedrag van
    €300,- voor de in behandeling nemen van de aanvraag niet te
    restitueren.

4.4 Procesvoorstel GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord)

In navolging van het collegebesluit van 11 april over het proces IZA ontvangt u hierbij het voorstel voor het regionale proces rond het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Rol gemeenten en verzekeraar
In beide akkoorden is er een regisserende rol voor de gemeenten en zorgverzekeraar/ zorgkantoor als systeempartijen
Tijdens het PHO G&W van 1 december 2022 is er een procesvoorstel rond IZA en GALA gepresenteerd. Uitkomst van de presentatie was dat de themagroep Goede Bereikbare Zorg, als regiegroep binnen het Drents Zorglandschap, de opdracht heeft gekregen om het proces als kerngroep voor te bereiden en te regisseren voor Drenthe.
In de kerngroep zijn de bestuurlijk trekkers (Assen, Emmen en Midden-Drenthe ) van de themagroepen Drents Zorglandschap vertegenwoordigd, onze regio coördinator en Zilveren Kruis namens de verzekeraars.

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. Akkoord te gaan met het voorstel voor regionale procesbegeleiders
    preventie ketens. (als gemeenten de verantwoordelijkheid te nemen voor
    de procesbegeleiding voor Kansrijke start, overgewicht kinderen en de
    GLI voor volwassenen);
2. De financiering voor deze procesbegeleiders van de 5 preventieketens te
    verdelen over de Drentse gemeenten en Zilveren Kruis en een bijdrage te
    vragen van maximaal € 5.086,83;
3. Als uitgangspunt vast te stellen om de lokale GALA plannen per
    gemeente onderling af te stemmen om ze aan te laten sluiten bij het
    regiobeeld en het regioplan IZA Drenthe.

4.5 Vervolg omgevingsvisie en participatie 2023

Het college informeert de gemeenteraad over het proces van de omgevingsvisie tot nu toe, het vervolgproces van het opstellen van de omgevingsvisie en de participatie. Het college neemt kennis van de procesaanpak van de participatie in de 1e helft van 2023.

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegd raadsmemo over het
    proces tot nu toe, het vervolgproces van het opstellen van de omgevingsvisie en de participatie;
2. Kennis te nemen van de procesaanpak van de participatie omgevingsvisie
    in deze fase (zie bijlage).

5 Sluiting