Besluitenlijst 7 november 2023

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 31 oktober 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1 Collegevoorstel ondertekenen aanbiedingsbrief startbouwimpuls Groene Pleinen

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De aanbiedingsbrief startbouwimpuls vast te stellen;
2. De aanbiedingsbrief als aanvulling op de aanvraag van 12 oktober j.l. aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties toe te sturen.

3.2 Visie op Promotie en Profilering van Meppel

Besluit: Akkoord conform voorstel na aanpassing raadsvoorstel en visie.

De gemeenteraad voor te stellen om de Visie op Promotie en Profilering van Meppel (bijlage 1) vast te stellen.

4 Hamerstukken

4.1 Afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid t.b.v. postbezorging

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. In afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, zonder meervoudige onderhandse aanbesteding, opnieuw een overeenkomst met de postbezorger ‘Cycloon’ aan te gaan;
2. Het nieuwe contract enkelvoudig onderhands af te sluiten voor maximaal 4 jaar, waarvan 2 jaar vast en met verlenging opties van 2 maal 1 jaar.

4.2 Beleidskader en uitgifteprotocol onroerende zaken

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met het uitgifteprotocol onroerende zaken;
2. In te stemmen met het beleidskader uitgifte onroerende zaken;
3. Het beleidskader uitgifte onroerende zaken als addendum op de Nota Grondbeleid ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

4.3 Collegevoorstel ondertekenen aanbiedingsbrief Startbouwimpuls Centrumplan Möppelt

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Vaststellen aanbiedingsbrief startbouwimpuls;
2. De aanbiedingsbrief als aanvulling op de aanvraag van 12 oktober j.l. aaN Hhet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties toe te sturen.

4.4 Collegevoorstel ondertekenen aanbiedingsbrief Startbouwimpuls Eendrachtstraat

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De aanbiedingsbrief startbouwimpuls vast te stellen;
2. De aanbiedingsbrief als aanvulling op de aanvraag van 12 oktober j.l. aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties toe te sturen.

4.5 Overijsselse Ombudsman stopt per 1 januari 2024

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De gemeenteraad met een memo te informeren dat de gemeente Meppel zich per 1 januari 2024 aansluit bij de Nationale Ombudsman;
2. De Nationale Ombudsman te informeren dat de gemeente Meppel vanaf 1 januari 2024 van zijn diensten gebruik wil maken.

4.6 Reactie op brief inwoner compensatie blokverwarming

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De reactie op brief inwoner vast te stellen;
2. De reactie op brief inwoner te verzenden;
3. De Raad op de hoogte te stellen door hen een afschrift te sturen.

4.7 Vaststelling BIZ 2021

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De BIZ bijdrage voor 2021 lager vast te stellen op € 176.265,97.

4.8 Verlenging recht van opstal Hesselterweg 82 Bikers Club Meppel

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Het recht van opstal voor de Bikers Club Meppel in Noorderpark te verlengen met 5 jaar.

5. Sluiting