Besluitenlijst 7 maart 2023

Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 21 februari 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1 Bestemmingsplan Meppel - Randweg LTS

Het college heeft ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel – Randweg LTS’. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om het monumentale voormalige LTS gebouw te verbouwen tot appartementen en ruimte voor enkele kantoren. De niet-monumentale praktijklokalen zijn reeds gesloopt. Op deze plaats maakt het bestemmingsplan de bouw van een hofje met woningen mogelijk.

Daarnaast gaat de gemeente een anterieure overeenkomst aan met de ontwikkelaar waarin onder meer het kostenverhaal is geregeld. Na het aangaan van deze overeenkomst wordt het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.

Het (ontwerp) beeldkwaliteitsplan wordt het nieuwe toetsingskader waar de uiteindelijke vergunningaanvragen aan getoetst moeten worden. Dit beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de geldende welstandsnota.

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid maakt het mogelijk om een overschrijding toe te staan van de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder.

Besluit: Akkoord conform voorstel.
 

 1. De anterieure exploitatieovereenkomst “Randweg 1” met RdB Real Estate Randweg 1 B.V. en RdB Projectontwikkeling Randweg 1 B.V.aan te gaan;
 2. In te stemmen met de reactienota inspraak en overleg bestemmingsplan ‘Meppel – Randweg LTS’;
 3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Randweg LTS’;
 4. Op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht het ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Randweg LTS' na ondertekening van de anterieure overeenkomst voor zes weken ter inzage te leggen.
 5. In te stemmen met het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan “Locatie praktijklokalen Voormalige Technische School Meppel”;
 6. Het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan “Locatie praktijklokalen Voormalige Technische School Meppel” zes weken ter inzage te leggen;
 7. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid zes weken ter inzage te leggen;
 8. In te stemmen met de planschadeverhaalovereenkomst.

3.2 Bestemmingsplan Urzo-locatie

Het college heeft ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan “Meppel – Binnenstad, herziening Kruisstraat 6 e.o.”. Het bestemmingsplan maakt de transformatie van het gebied naar een combinatie van wonen en commerciële functies mogelijk. Het plangebied ligt in het centrumgebied van Meppel, tussen de Kruisstraat, de Touwstraat, het Slotplantsoen en de Noteboomstraat. Daarnaast gaat de gemeente een anterieure overeenkomst aan met de ontwikkelaar waarin onder meer het kostenverhaal is geregeld. Na het aangaan van deze overeenkomst wordt het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.
Het (ontwerp) beeldkwaliteitsplan wordt het nieuwe toetsingskader waar de uiteindelijke vergunningaanvragen aan getoetst moeten worden. Dit beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de geldende welstandsnota.

Besluit:Akkoord conform voorstel.

1. De anterieure exploitatieovereenkomst “URZO-locatie Kruisstraat 6 e.o.” met Bemog Projektontwikkeling B.V. en Mateboer Projectontwikkeling B.V. aan te gaan;
2. In te stemmen met de ruil van gedeelten van de percelen sectie A nummers 9505 en 9530 conform de ruilovereenkomst t.b.v. grond nabij URZO-locatie Kruisstraat 6 e.o.;
3. In te stemmen met de reactienota inspraak en overleg bestemmingsplan ‘Meppel – Binnenstad, herziening Kruisstraat 6 e.o.;
4. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel - Binnenstad, herziening Kruisstraat 6 e.o.’;
5. Op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht het ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel - Binnenstad, herziening Kruisstraat 6 e.o.' na ondertekening van de anterieure overeenkomst voor zes weken ter inzage te leggen.
6. In te stemmen met het ontwerp van het “Beeldkwaliteitplan URZO-locatie”;
7. Het ontwerp van het “Beeldkwaliteitplan URZO-locatie” zes weken ter inzage te leggen;
8. Voor het project geen milieueffectrapportage (MER) op te stellen zoals bedoeld in artikel 7.19 Wet milieubeheer (Wm);
9. In te stemmen met bijgevoegde planschadeverhaalovereenkomst.

3.3 Collegeadvies Onderzoek Boazbrug

Het college laat een onafhankelijk bureau onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van het afbreken van de bovenbouw van de Boazbrug. Wanneer het onderzoek ter plaatse is afgerond wordt de brug deels gedemonteerd zodat het wegverkeer er weer gebruik van kan maken. Over verdere vervolgstappen valt op dit moment nog niets te zeggen, deze hangen mede af van de resultaten van het onderzoek.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Ingenieursbureau Westenberg opdracht te geven tot het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van het bezwijken van de bovenbouw van de Boazbrug;
2. Ten behoeve van het in beslisregel 1 genoemde onderzoek de navolgende onderzoeksvraag vast te stellen:
a. Wat is de oorzaak of zijn de oorzaken van het bezwijken van de bovenbouw van de Boazbrug?
3. BWO opdracht te geven voor het demonteren van de defecte brugdelen;
4. De in beslisregel 3 genoemde opdrachtnemer uitdrukkelijk op te dragen voorafgaande schriftelijke toestemming van de in beslisregel 1 genoemde opdrachtnemer te verkrijgen voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden.

4. Hamerstukken

4.1 Aanvraag Domein Overstijgende Samenwerking Drenthe “Achtgeven op mekare”

Wij willen werken aan een toekomstbestendig zorgsysteem waarbij er meer en beter wordt samengewerkt tussen informele en formele zorg en waarbij de ondersteuningsbehoefte van de inwoner centraal staat en niet de wetten leidend zijn (Wmo, ZvW, Wlz). Daarom doet gemeente Meppel mee aan de aanvraag Domein Overstijgende Samenwerking Drenthe “Achtgeven op mekare” waarbij 6 gemeenten een Specifieke Uitkering aanvragen bij ministerie van VWS.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. Het projectplan DOS Drenthe vast te stellen.
 2. Namens gemeente Meppel een aanvraag in te dienen binnen de SPUK DOS Drenthe zoals beschreven in het projectplan.
 3. Een samenwerkingsovereenkomst DOS Drenthe aan te gaan.
 4. De burgemeester machtigt wethouder Bos om de samenwerkingsovereenkomst te tekenen.

4.2 Principeverzoek voor het realiseren van drie vakantiechalets en vijf camperplekken

Het college heeft besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het plan om kleinschalig kamperen op het achtererf aan de Friesestraatweg 4 te Nijeveen mogelijk te maken. Hierbij zal het gaan om het realiseren van drie vakantiechalets en vijf camperplekken.

Besluit: Akkoord conform voorstel

In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het realiseren van drie vakantiechalets en vijf camperplekken aan de Friesestraatweg 4 te Nijeveen.

4.3 Subsidie 2023 Inloopvoorziening Cosis

Afhandeling aanvraag subsidie 2023 Inloopvoorziening Cosis.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Aan Cosis een subsidie te verlenen van € 70.225 voor de Inloopvoorziening.

5. Sluiting