Besluitenlijst 7 februari 2023

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders.

1.Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 31 januari 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel

3. Bespreekstukken

3.1. Artikel 32 vragen GroenLinks over energielabel C kantoorpanden

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van GroenLinks over energielabel C kantoorpanden en stuurt deze toe aan de raad.

Besluit: Akkoord conform voorstel na aanpassing

In te stemmen met de voorgestelde, aan de raad toe te zenden, beantwoording van de vragen ex. artikel 32 Reglement van Orde met als onderwerp: energielabel C kantoorpanden.

3.2. Label C verplichting kantoorgebouwen

De energielabel C-verplichting stelt dat kantoorgebouwen per 1 januari 2023 minimaal over een energielabel C moeten beschikken. Gemeenten moeten toezien op de naleving van deze verplichting die voortkomt uit het Bouwbesluit. Met de voorgestelde aanpak, die is afgestemd met Assen, Hoogeveen en Emmen (de zogenaamde HEMA-gemeenten) en die Drenthe breed is gedeeld, wordt het toezicht op deze energielabel C-verplichting voorbereid. Eigenaren en/of huurders van de kantoorgebouwen die niet voldoen worden met een brief hiervan op de hoogte gesteld. Ook wordt er gezorgd voor informatievoorziening via diverse kanalen. De inzet van communicatie wordt per 1 juli 2023 bezien op basis van het overzicht van de kantoorgebouwen die dan nog niet voldoen. In het derde kwartaal wordt door de HEMA-gemeenten gestart met het opstellen van een aanpak voor 2024.

Besluit: Akkoord conform voorstel

In te stemmen met de voorgestelde aanpak voor toezicht en handhaving van de energielabel C-verplichting voor kantoorgebouwen.

4. Hamerstukken

4.1. Uitgangspuntennotitie herziening grondexploitaties 2023

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met de te hanteren uitgangspunten en parameters voor de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties per 1-1-2023. De verantwoording vindt plaats in de jaarrekening 2022, en de uitkomsten van de herziening worden nader toegelicht in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2023 (MPG 2023).

Besluit: Akkoord conform voorstel

In te stemmen met de uitgangspunten ten behoeve van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties

4.2. Verzoek tot provinciaal inpassingsplan Drents Overijssels netwerk (DON) Kabeltracé Wes

Als gemeente zijn wij benaderd door TenneT (initiatiefnemer en beheerder van het landelijke hoogspanningsnet) over voorgenomen aanpassingen in het ‘Drents Overijsselse Net’. Er zijn voor Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel onder andere nieuwe ondergrondse 110kV verbindingen en nieuwe hoogspanningsstations nodig. Deze aanpassingen raken naast ons grondgebied, het grondgebied van een aantal andere gemeenten. TenneT heeft aangegeven vanwege de samenhang, de gewenste snelheid en het uitgestrekte plangebied de
voorkeur te hebben vo

Besluit: Akkoord conform voorstel

De provincie Drenthe met bijgevoegde brief te verzoeken een provinciaal inpassingsplan of, na inwerkingtreding van de omgevingswet, een projectbesluit vast te stellen ten behoeve van het Drents Overijssels netwerk (DON) Kabeltracé West

5. Sluiting