Besluitenlijst 6 juni 2023

Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders

1. Opening

2.  Concept openbare besluitenlijst B&W van 30 mei 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1 Artikel 32 vragen CDA extra kosten GKB

Het CDA heeft artikel 32 vragen gesteld ten aanzien van de extra kosten GKB.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 RvO over de extra kosten gemeentelijke kredietbank

3.2 Memo leerlingprognoses 2023

Het college wordt geïnformeerd over de actuele leerlingprognoses 2023-2043 zoals opgesteld door Pronexus.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Kennis te nemen van de leerlingprognoses voor basis-, voortgezet en speciaal onderwijs, zoals opgesteld door Pronexus.

4 Hamerstukken

4.1 Raadsmemo update onderzoeken sport
Het college voorziet de gemeenteraad middels een memo van een update m.b.t. de onderzoeken conform raadsbesluit 7.1,nr.1446018/1454572, d.d. 25 maart 2021.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De gemeenteraad met een memo te voorzien van een stand van zaken met betrekking tot de onderzoeken conform raadsbesluit 7.1, nr.1446018/1454572 d.d. 25 maart 2021 ten aanzien van het beheerplan sportaccommodaties.

4.2 Subsidieaanvraag Stad & Esch huisvesting aanbieders buitenschoolse cultuureducatie

Het college besluit een eenmalige subsidie van maximaal € 8.550 te verlenen aan Stad & Esch voor de huisvesting van aanbieders buitenschoolse cultuureducatie gedurende april tot juli 2023.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Een eenmalige subsidie van maximaal € 8.550 te verlenen aan Stad & Esch voor de huisvesting van aanbieders buitenschoolse cultuureducatie gedurende april tot juli 2023.

5 Sluiting