Besluitenlijst 5 september 2023

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van (29-08-2023)

Besluit: Akkoord conform voorstel

3. Bespreekstukken

3.1 Omgevingsprogramma en planMER Meppel - Noord IV
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad van Meppel voor te stellen de structuurvisie 'Omgevingsprogramma Noord IV' met bijbehorend planMER en de reactienota zienswijzen vast te stellen. Het omgevingsprogramma Noord IV is een structuurvisie voor het gebied Noord IV waarop op 1 oktober 2020 door de gemeenteraad van Meppel de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is gevestigd. Het omgevingsprogramma Noord IV zal als structuurvisie onder de huidige wet- en regelgeving worden vastgesteld. Om tot het omgevingsprogramma te komen zijn vier scenario’s uitgewerkt: het beekdallandschap, recreatielandschap, werklandschap en energielandschap. Deze varianten zijn in het planMER onderzocht. Op basis van de resultaten van onder meer dit onderzoek richt het omgevingsprogramma zich primair op het recreatielandschap en presenteert het een variant met bedrijventerrein als terugvaloptie. Er is gekozen voor een terugvaloptie aangezien de gesprekken met de initiatiefnemer van het beoogde themapark nog gaande zijn.

Besluit:
Akkoord met voorstel na redactionele aanpassingen en aan te passen raadsvoorstel

De raad voor te stellen:
1. De reactienota zienswijzen structuurvisie Omgevingsprogramma Noord IV 
    & Milieueffectrapport Omgevingsprogramma Noord IV vast te stellen;
2. De structuurvisie ‘Omgevingsprogramma Noord IV’ met planidentificatie 
    NL.IMRO.0119.NoordIV-SVC1 met bijbehorend Milieueffectrapport 
    Omgevingsprogramma Noord IV gewijzigd vast te stellen.

4. Hamerstukken

4.1 Archievenoverzicht en Bewaarstrategie
Met het Archievenoverzicht is er een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van de bij de gemeente Meppel berustende archiefbescheiden, geordend overeenkomstig het ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur. De Bewaarstrategie beschrijft de maatregelen die de organisatie toepast om haar informatie, zowel digitaal als analoog, duurzaam toegankelijk te maken en te houden.

Besluit:
Akkoord conform voorstel.

1. Het Archievenoverzicht en Bewaarstrategie vast te stellen;
2. Gedeputeerde Staten van Drenthe informeren via bijgevoegde brief.

4.2 Doorbreken geheimhoudingsplicht lokale belastinggegevens t.b.v. ondermijningsaanpak.

Besluit:
Akkoord conform voorstel.

Te besluiten dat lokale belastinggegevens kunnen worden gedeeld met het ondermijningsteam

4.3 Handboek Vervanging 2023
Het doel van het Handboek Vervanging is het vastleggen van de beleidsmatige, procesmatige en technische inrichting van de vervanging van de te bewaren en de te vernietigen archiefbescheiden. Hiermee wordt de digitale versie van een document aangeduid als brondocument in plaats van de papieren versie van het document.

Besluit:
Akkoord conform voorstel.

1. Het Handboek Vervanging Gemeente Meppel 2023 vast te stellen.
2. Gedeputeerde Staten van Drenthe informeren via bijgevoegde brief

4.4 Kaders LAS LUA
Voor de Lokale Adaptatie Strategie van de gemeente Meppel worden de kaders voor uitgangsjaar 2050 vast gelegd conform de landelijke normen en maatlatten voor zover deze toereikend zijn. Waar landelijke normen ontbreken worden de kaders vanuit de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) overgenomen. In een enkel geval wordt er afgeweken van deze kaders, om nadelige gevolgen zoals vervuiling tegen te gaan of om de verwoording duidelijker te maken voor uitvoering. Tot slot zijn enkele doelen voor het verminderen van drinkwatergebruik toegevoegd, op verzoek van de drinkwaterbedrijven uit de provincie.

Besluit:
Akkoord conform voorstel.

De kaders van de Lokale Adaptatie Strategie vast te stellen.

4.5 Onderwerpen raadscarroussel
Het college heeft ingestemd met het aandragen van twee onderwerpen voor de raadscarroussel van 12 oktober: jeugdbeleid en het Gezond en Actief Leven Akkoord.

Besluit:
Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met het aandragen van de volgende onderwerpen voor de raadscarroussel van 12 oktober:
- Jeugdbeleid
- GALA

4.6 Verlenging BIZ 2024-2028
Het college stemt in met het Meerjarenplan 2024-2028 dat door de ondernemers is opgesteld. Hiermee wordt de eerste stap gezet om de BIZ binnenstad te verlengen. De nieuwe periode gaat in per 1 januari 2024 en loopt af op 31 december 2028.
Het college stelt de raad voor om de Verordening bedrijven investeringszone binnenstad Meppel 2024-2028 vast te stellen. Indien de raad hiermee akkoord gaat, wordt er in november 2023 een draagvlakmeting gehouden. Daarnaast stemt het college in met de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en de Stichting BIZ Centrum Meppel.

Besluit:
Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met het door de ondernemers opgestelde Meerjarenplan 
    2024-2028 voor een bedrijven investeringszone (BIZ) voor de binnenstad 
    van Meppel;
2. De raad voor te stellen de Verordening bedrijven investeringszone 
    binnenstad Meppel 2024-2028 en de bijbehorende gebiedskaart vast te 
    stellen;
3. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en 
    de Stichting BIZ Centrum Meppel en ondertekent deze vóór de 
    vaststelling van de verordening door de gemeenteraad;
4. Af te wijken van de Algemene Subsidieverordening en deze buiten
    toepassing te verklaren voor het verlengen van de BIZ.

5. Sluiting