Besluitenlijst 5 december 2023

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 28 november 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1. Beslissing op bezwaar bestuurlijk rechtsoordeel 'Wonen aan de Boompjes en het Noordeinde'

Het college besluit als beslissing op bezwaar de ingediende bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren. Het college volgt hierin het advies van de Commissie Bezwaarschriften (hierna: commissie) van 1 november 2023 grotendeels. De commissie komt tot de conclusie dat de brief van 31 mei 2023 waarin het college een bestuurlijk rechtsoordeel geeft over de planologische situatie aan de Boompjes en het Noordeinde, geen appellabel besluit is.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Het bezwaar van dhr. W. Van de Hoogen e/v de Boer, mevrouw M. Kuiper, mevrouw T.E. Bron, de heer G. Ribberink en mevrouw I.A. Kist tegen het bestuurlijk rechtsoordeel ‘Wonen aan de Boompjes en het Noordeinde’ d.d. 31 mei 2023 niet-ontvankelijk te verklaren.

3.2. Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Meppel

Het college heeft de Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie vastgesteld. Deze treedt in werking vanaf 1 januari 2024.Deze regeling beschrijft de voorwaarden waaronder kinderopvangorganisaties subsidie kunnen aanvragen voor voorschoolse educatie voor peuters met een VVE-indicatie, peuteropvang voor peuters van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en voor het ontwikkelen van aanbod voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Meppel vast te stellen met ingang van 1 januari 2024. 
2. De gemeenteraad over de nieuwe regeling te informeren met bijgaande memo. 
3. De gemeenteraad voor te stellen om de onderdelen uit de Verordening Sociaal Domein die betrekking hebben op peuteropvang en peutertoeslag (paragraaf 4.1) in te trekken per 1 januari 2024.

3.3. Verlengingsovereenkomst II PPS Oevers D

Het college heeft besloten in te stemmen met de verlengingsovereenkomst voor de Publiek-Private Samenwerking (PPS) Oevers D

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De bijgevoegde verlengingsovereenkomst II PPS Oevers D 2024 –2025 aan te gaan met KWS en HaskoningDHV

4. Hamerstukken

4.1. Energietoeslag 2023

De gemeente Meppel heeft de beleidsnotitie en de beleidsregels voor de energietoeslag 2023 vastgesteld. Deze regels zijn bedoeld om huishoudens in de gemeente Meppel met een laag inkomen tot 120% van het van toepassing zijnde sociaal minimum eenmalig een energietoeslag van € 800,- per huishouden toe te kennen. In de stukken is vastgesteld welke voorwaarden de gemeente stelt aan het (ambtshalve) verstrekken van de energietoeslag. De energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de energiekosten.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De notitie beleidskeuzes energietoeslag 2023 Meppel vast te stellen.
2. De beleidsregels categoriale bijzondere bijstand in de vorm van de eenmalige energietoeslag 2023 Meppel vast te stellen.
3. De raad voor te stellen:
    1. € 1.400.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering en uitbetaling van de energietoeslag 2023.
    2. Dit te onttrekken uit de algemene bufferreserve vooruitlopend op de resultaatbestemming van de jaarstukken 2023.

4.2. Ledenraadpleging Cao 2024-2025

Het college stemt in met het principe akkoord Cao Gemeenten 2024-2025 en machtigt de gemeentesecretaris om namens de werkgever te reageren richting de VNG.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met de gemaakte afspraken tussen de VNG en de vakbonden over de Cao Gemeenten 2024-2025.
2. De gemeentesecretaris te laten reageren richting de VNG namens het college. (N.B. de gemeentesecretaris zal ook reageren namens de werkgeverscommissie van de gemeenteraad).

4.3. Straatnaamgeving Boshoven en Centrumwonen

Te benoemen tien straatnamen voor het plan ''Boshoven'' en vier straatnamen voor het plan ‘’Centrum Wonen’’. Uit het besluit van 2012 met de thematisering voor straatnamen is destijds gekozen om het thema bomen en het thema ambachtsverleden toe te kennen aan het gebied.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. in te stemmen met de volgende tien straatnamen

 • Elzen
 • Knotwilg
 • Hazelaar
 • Acacia
 • Abeel
 • Esdoorn
 • Populier
 • Magnolia
 • Meidoorn (reserve)
 • Prunus (reserve)
   

2. In te stemmen met drie straatnamen voor het plan Centrum Wonen

 • Drijfwerk
 • Gildeplein
 • Filigraan
 • Pekkogel

4.4. Subsidie vaststelling Merk Meppel 2022

Merk Meppel ontvangt jaarlijks een subsidie voor het organiseren van intern draagvlak voor citymarketing. In 2022 was dit een bedrag van € 48.307,50. Voor dit bedrag zijn er onder andere een aantal sessies georganiseerd om de sectoren recreatie & toerisme en sport binnen de gemeentegrenzen te kunnen positioneren. Ook is er een campagne ontwikkelt rondom "De toren danst, 600 jaar verbeeldend geluk" en een film ontwikkeld met het thema "Gelukkig leer jij in Meppel". Hierin is de subsidie een vliegwiel, gezien de op waarde gezette loskomende inzet van vrijwilligers en vanuit de stakeholders voor een bedrag van € 56.000,-.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De subsidie voor Merk Meppel over het jaar 2022 vast te stellen op € 48.307,50.

4.5. Verlenging BIZ 2024-2028

De verlenging van de BIZ binnenstad Meppel treedt pas in werking wanneer er voldoende draagvlak is en de wettelijk vastgestelde meerderheden zijn behaald. Met een opkomstpercentage van 68%, 84% stemmen voor verlenging en een vertegenwoordigde WOZ waarde voor verlenging van 59% is er voldoende draagvlak aanwezig om de verordening per 1 januari 2024 in werking te laten treden.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De uitslag van de draagvlakmeting verlenging BIZ binnenstad Meppel vast te stellen;
2. De Verordening Bedrijveninvesteringszone binnenstad Meppel 2024-2028 in werking te laten treden per 1 januari 2024;
3. De Verordening Bedrijveninvesteringszone binnenstad Meppel 2024-2028 te publiceren.

5. Sluiting