Besluitenlijst 3 oktober 2023

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 26 september 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1 Aanvraag Drukkerijmuseum eenmalige subsidie onderzoek

Het college verleent het Drukkerijmuseum Meppel een eenmalige subsidie van maximaal € 30.250 (inclusief de bijdrage van de provincie van € 15.125) voor een onderzoek naar de toekomst van het museum. Uit het onderzoek moet blijken of en hoe het museum toekomstbestendig kan zijn.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Drukkerijmuseum Meppel een eenmalige subsidie van € 30.250 te verlenen voor een extern onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het museum.

3.2 Beleidsregels jeugdhulp 2023 e.v.

De beleidsregels jeugdhulp 2022 vragen een aanpassing om deze beter bij de praktijk aan te laten sluiten.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. De beleidsregels jeugdhulp 2023 e.v. vast te stellen;
 2. De beleidsregels jeugdhulp 2022 in te trekken.

3.3 Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning 43 appartementen Weerddwarsstraat

Het college besluit om het bezwaar tegen de weigering van de omgevingsvergunning voor de bouw van 43 appartementen aan de Weerddwarsstraat gegrond te verklaren en (alsnog) een omgevingsvergunning voor het bouwplan te verlenen. Het aangevulde bouwplan past binnen de gestelde kaders van de gemeente, er kan binnenplans afgeweken worden van het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning wordt daarom verleend.

Besluit: Gewijzigd besluit.

 1. Het bezwaar van Zenzo-Lithos B.V. en Lithos Projecten B.V. tegen de weigering van de omgevingsvergunning voor de bouw van 43 appartementen aan de Weerddwarsstraat te Meppel gegrond te verklaren;
 2. Het bezwaar van Zenzo Projecten B.V. tegen de weigering van de omgevingsvergunning voor de bouw van 43 appartementen aan de Weerddwarsstraat te Meppel niet ontvankelijk te verklaren;
 3. De aangevraagde omgevingsvergunning door Zenzo-Lithos B.V. voor de bouw van 43 appartementen aan de Weerddwarsstraat te Meppel te verlenen (bijlage 11);
 4. Kennisnemen van bijgevoegd memo over het gelopen proces.

3.4 NvL - samenwerkingsovereenkomst vereniging CPO Boshoven

De gemeente Meppel gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met de vereniging CPO Boshoven voor de ontwikkeling van 42 woningen in het deelgebied Boshoven van Nieuwveense Landen. In het deelgebied Boshoven is onder meer ruimte gereserveerd voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De vereniging CPO Boshoven is het eerste CPO-collectief dat met een concreet woningbouwplan aan de slag gaat. De volgende stap is het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst. In de samenwerkingsovereenkomst worden onder meer afspraken gemaakt over de rolverdeling, kosten en het vervolgproces met betrekking tot de planontwikkeling.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met de vereniging CPO Boshoven inzake de realisatie van 42 woningen in het deelgebied Boshoven van Nieuwveense Landen;
 2. Wethouder van Ulzen te machtigen om namens het college van B&W de onder 1 genoemde samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

3.5 Zienswijze Woonconcept Steenwijkerland

Het college heeft het verzoek tot zienswijze gekregen van de corporatie Woonconcept. Zij hebben in het verleden een ontheffing gekregen voor hun werkzaamheden in de gemeente Steenwijkerland. Om de werkzaamheden in Steenwijkerland te kunnen continueren is Woonconcept verplicht om op grond de woningwet de aangrenzende gemeenten te vragen om een zienswijze. We hebben verzoek binnengekregen voor een zienswijze op de ontheffing zodat de corporatie Woonconcept haar werkzaamheden in de gemeente Steenwijkerland kan voortzetten. Het voorstel is om toestemming te verlenen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

College van Burgemeester en Wethouders maakt, middels een zienswijze, kenbaar dat de gemeente Meppel geen bezwaar heeft tegen het continueren van de werkzaamheden van de corporatie Woonconcept in de gemeente Steenwijkerland.

3.6 Programmabegroting 2024-2027

Het college stelt de raad voor om de programmabegroting voor 2024 vast te stellen. In deze begroting worden de keuzes die zijn gemaakt bij de perspectiefnota 2024-2027 concreet. De vijf prioritaire thema's die in deze nota staan beschreven, zijn uitgewerkt in activiteiten. In deze programmabegroting staan de plannen die de gemeente de komende jaren heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten de gemeente verwacht.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Met de programmabegroting 2024 in te stemmen en de raad voor te stellen:
    - De totale baten en lasten per programma voor 2024 te autoriseren;
    - De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor 2024 vast te stellen;
    - Kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027;
    - De investeringskredieten voor de jaarschijf 2024 te autoriseren met inachtneming van de planning;
    - Kennis te nemen van het investeringsprogramma 2025-2027;
2. De subsidieplafonds voor 2024 als volgt vast te stellen:
    a. - € 106.862 voor amateurkunst;
        - € 7.714 voor algemene sportstimulering;
        - € 83.917 voor evenementen;
        - € 230.460 voor netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning.
    b. Het beschikbare bedrag van deze plafonds als volgt te verdelen:
        Bij overschrijding van een plafond op meetdatum 15 november, voorafgaand aan het subsidiejaar, wordt het te verlenen subsidiebedrag naar rato berekend en toegekend. Als het plafond op de meetdatum niet overschreden is, dan worden nog aanvullende aanvragen in volgorde van binnenkomst afgehandeld tot het plafond is bereikt.
3. De portefeuillehouder financiën te mandateren om na de vaststelling door uw college zo nodig nog redactionele aanpassingen te doen.

4 Hamerstukken

4.1 Inzet middelen taalonderwijs Oekraiense ontheemden

Het college heeft besloten om de decentralisatie-uitkering voor taalonderwijs aan Oekraïense ontheemden grotendeels beschikbaar te stellen aan de entree-opleiding van het Drenthe College in Meppel om onderwijs aan 18-jarige Oekraïense leerlingen mogelijk te maken. Een kleiner deel wordt verleend aan Welzijn Mensenwerk voor de aanschaf van lesmaterialen voor de Nederlandse lessen aan Oekraïense ontheemden.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. Aan Drenthe College eenmalig een subsidie toe te kennen van € 61.000 voor de entree-opleiding in Meppel om onderwijs aan Oekraïense leerlingen mogelijk te maken;
 2. Aan Welzijn Mensenwerk eenmalig een subsidie toe te kennen van € 1.581,60 om lesmaterialen aan te schaffen voor de Oekraïners die in de gemeentelijke opvang vrijwillige taallessen Nederlands volgen.

4.2 Procesmemo sportaccomodatiebeleid

Het college stelt het procesmemo sportaccommodatiebeleid vast en biedt dit ter kennisname aan aan de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. Het procesmemo sportaccommodatiebeleid vast te stellen;
 2. Het procesmemo sportaccommodatiebeleid ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.