Besluitenlijst 31 oktober 2023

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 10 en 24 oktober 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

4. Hamerstukken

4.1. Aanpassen Laad- en losplaats Jumbo Het Vledder

Het college heeft ingestemd met het treffen van maatregelen bij de laad- en losplaats van de Jumbo aan Het Vledderdoor het plaatsen van eengeluidswerende (akoestische) voorziening.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met het plaatsen van een geluidswerend scherm bij de laad- en losplaats van de Jumbo aan Het Vledder.

4.2 Afhandeling oproep VNG m.b.t. bijdrage aardbeving Marokko

De gemeenteraad heeft het college gevraagd een conceptantwoord voor te bereiden op de brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over steunbetuiging aan de slachtoffers van de aardbeving die Marokko trof in september.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De gemeenteraad voor te stellen de brief van de VNG voor kennisgeving aan te nemen;
2. Bij de VNG inbreng van kennis en expertise vanuit de gemeente aan te bieden;
3. De raad te informeren via bijgaande memo.

4.3 NvL - intentieovereenkomst Broeklanden 3

De gemeente Meppel gaat een intentieovereenkomst aan met Rotij Grondontwikkeling Oost B.V. en Stichting Woonconcept voor de ontwikkeling van het deelgebied Broeklanden 3 in Nieuwveense Landen. Rotij Grondontwikkeling en Woonconcept hebben gezamenlijk, naast de gemeente Meppel, grondeigendommen in het betreffende deelgebied. In de intentieovereenkomst worden onder meer afspraken gemaakt over de rolverdeling en het proces met betrekking tot de planuitwerking van het deelgebied Broeklanden 3.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met de intentieovereenkomst met Rotij Grondontwikkeling Oost B.V. en Stichting Woonconcept inzake de ontwikkeling van het deelgebied Broeklanden 3 in Nieuwveense Landen;
2. Wethouder van Ulzen te machtigen om namens het college van B&W de onder 1 genoemde intentieovereenkomst te ondertekenen.

4.4 Overdracht goederen keramisten

Na het faillissement van St. Scala begin 2023 heeft de gemeente Meppel mede namens de gemeenten Hoogeveen, de Wolden, Steenwijkerland en Westerveld alle goederen van deze stichting verworven. De bedoeling van deze verwerving was om ervoor te zorgen dat de goederen beschikbaar bleven voor het geven van cultuureducatie in de regio. De keramisten die via Scala werkten hebben nu een beheerstichting opgericht voor het beheer van de goederen die gebruikt worden voor het geven van cultuureducatie op het gebied van keramiek.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Een overeenkomst van overdracht te sluiten met Stichting Schik Beheer

5. Sluiting