Besluitenlijst 31 januari 2023

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 24 januari 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel

3. Bespreekstukken

3.1. Derde wijziging energietoeslag lage-inkomens 2022

Landelijk wordt er in juni 2023 de wet energietoeslag 2023 verwacht.
De periode tussen de laatste betaling van de energietoeslag 2022 en de betaling na de nieuwe wetgeving in 2023 is groot. Daarom overbruggen we in Meppel deze periode met een eenmalige extra betaling energietoeslag 2022 van € 500,-. Het merendeel van de mensen die al energietoeslag 2022 heeft ontvangen krijgt deze extra €500,- automatisch toegekend. Voor de betaling van de energietoeslag 2023 blijft er dan, na de nieuwe wetgeving, € 800,- per huishouden over.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om extra € 500,- energietoeslag in 2023 uit te betalen over 2022 (scenario A);
 2. Het derde addendum notie beleidskeuzes tegemoetkoming energietoeslag 2022 vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023;
 3. De derde gewijzigde beleidsregels tegemoetkoming energietoeslag 2022 Meppel vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023;
 4. De notie beleidskeuzes eenmalige energietoeslag 2022 die zijn aangevuld met addenda met ingang van 1-7-2023 in te trekken.
 5. De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Meppel met ingang van 1-7-2023 in te trekken;
 6. De gemeenteraad bij de resultaatbestemming van de Jaarstukken 2022 voor te stellen de, via de decembercirculaire van het gemeentefonds, Ontvangen middelen voor Energietoeslag ter hoogte van € 1,1 miljoen toe te voegen aan het budget bijzondere bijstand;
 7. De raad via een memo kennis te laten nemen van dit besluit.

3.3 Overeenkomst met stichting Schepencarrousel

De gemeente sluit een overeenkomst met Stichting Schepencarrousel. Dit geeft leden van deze stichting de mogelijkheid om gedurende drie maanden in Meppel te verblijven met hun schip. De schepen voldoen aan de criteria van "varend cultureel erfgoed". Er zijn drie ligplaatsen aangewezen in de Buitenhaven (Jan van den Boschkade / Prins Hendrikkade).

Besluit: Akkoord conform voorstel

Met de stichting Schepencarrousel een overeenkomst af te sluiten over het gebruik van ligplaatsen voor varend cultureel erfgoed.

4. Hamerstukken

4.1. Restauratie cultuurhistorische monumenten op begraafplaats Zomerdijk

De stichting Waarborgfonds Meppel heeft een brief gestuurd waarin het fonds ons een voorstel doet voor een derde restauratiefase van de grafstenen op de Algemene Begraafplaats aan de Zomerdijk. Met het sluiten van een overeenkomst wordt de samenwerking vastgelegd voor deze restauratie.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. Een overeenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds voor een derde restauratiefase van cultuurhistorische monumenten op de begraafplaats;
 2. Wethouder K. de Vries machtigen om de overeenkomst te ondertekenen

4.2. Subsidieregeling steunfonds (motie raad 10 november 2022)

Om verenigingen, stichtingen, maatschappelijke en kerkelijke instellingen in Meppel te ondersteunen bij de stijgende energielasten heeft de raad € 250.000,- vrijgemaakt voor een eenmalige, generieke tegemoetkoming in 2023. De uitvoering is uitgewerkt in de subsidieregeling steunfonds. Daarin wordt bepaald dat:

 1. De subsidie digitaal kan worden aangevraagd tussen 1 februari 2023 en 28 februari 2023;
 2. De tegemoetkoming naar rato wordt verdeeld over de toekenbare aanvragen na sluiting van de aanvraagperiode;
 3. Aanvragers worden uiterlijk 31 maart 2023 geïnformeerd.
 4. Er wordt geen verantwoording gevraagd voor de verleende subsidies.
 5. Er wordt een mandaat van € 50.000,- afgegeven aan de teammanager Werken en Meedoen.

Besluit: Akkoord conform voorstel

De subsidieregeling steunfonds vast te stellen onder voorbehoud van instemming met de begrotingswijziging door de gemeenteraad d.d. 23 februari 2023.

4.3. Toekenning namen Mandenmakerspark en Watertorenpark

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met vaststelling van de naam voor de openbare ruimte van twee parken in Nieuwveense Landen: het nog aan te leggen Mandenmakerspark en het al bestaande Watertorenpark.

Besluit: Akkoord conform voorstel

In te stemmen met de openbare ruimte naam voor twee parken in Nieuwveense Landen: Mandenmakerspark en Watertorenpark.

5. Sluiting