Besluitenlijst 30 mei 2023

Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders

1 Opening

2 Concept openbare besluitenlijst B&W van van 23 mei 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3 Bespreekstukken

3.1 Addendum samenwerkingsovereenkomst JHRD

Het college stemt in met het addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Jeugdhulpregio Drenthe van 12 december 2018 en stelt het bijbehorende mandaatbesluit, machtigings- en volmachtenbesluit vast.

Besluit: Gewijzigd besluit

1. In te stemmen met het addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Jeugdhulpregio Drenthe van 12 december 2018;
2. Het bijbehorende mandaatbesluit, machtigings- en volmachtenbesluit vast te stellen;
3. Wethouder Bos machtigen het addendum op de samenwerkingsovereenkomst namens gemeente Meppel te ondertekenen.

3.2 Bestuurlijk rechtsoordeel Noordeinde en de Boompjes

Het college wordt gevraagd om een bestuurlijk rechtsoordeel vast te stellen. Het rechtsoordeel geeft duidelijkheid of juridisch gezien bewoning onder het overgangsrecht is toegestaan aan de Boompjes en aan het Noordeinde in Meppel. Met het genomen besluit wordt duidelijkheid verschaft over de ontstane situatie en hoe deze juridisch moet worden geduid.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Het bestuurlijk rechtsoordeel vast te stellen;
2. Bijgevoegde persoonlijke brief te versturen naar de betreffende inwoner waarvoor dit rechtsoordeel is opgesteld;
3. De overige eigenaren van panden aan De Boompjes en Noordeinde middels bijgevoegde algemene brief te informeren over het vastgestelde bestuurlijk rechtsoordeel.

3.3 Perspectiefnota 2024-2027

De perspectiefnota 2024-2027 beschrijft het geheel van plannen en activiteiten voor de komende jaren, op integrale wijze samengebracht en afgewogen tegen de beschikbare middelen. Deze perspectiefnota beoogt Meppel te versterken door groeiend kwaliteit toe te voegen en daarmee onze voorzieningen en de brede welvaart op peil te houden en te verbeteren. En dat te doen op een duurzame en verbindende wijze, waarbij tevens ingezet wordt op versterking van de financiële positie.

Besluit: Akkoord conform voorstel, na verwerking van aanpassingen aan B&W-nota, raadsvoorstel en perspectiefnota.

1. Instemmen met de voorstellen om de exploitatie sluitend te krijgen;

2. Opdracht geven om de financiële positie op langere termijn in overeenstemming met de ambities te brengen door:
    a. enkele gerichte onderzoeken uit te voeren;
    b. fundamentele verbeteringen te bewerkstelligen.

3. Instemmen met voorstellen om investeringen binnen de kaders van het financieel actieplan te krijgen inclusief realistische voorstellen voor de planning en uitvoering van deze investeringen;

4. Opdracht verlenen aan de directie om de voorgestelde besparing op de formatie te realiseren;

5. Instemmen met de opzet van de perspectiefnota en het samenhangend verhaal daarin;

6. De Raad voorstellen om perspectiefnota 2024-2027 vast te stellen en daarmee in te stemmen met:

    • De inhoudelijke keuzes en deze te gebruiken als basis voor volgende begrotingen;

    • Het investeringsprogramma voor de komende vier jaar;

    • Het structureel werken aan verbetering van de financiële positie op
       langere termijn en rapportage daarover via de p&c-cyclus.

3.4 Visie op Dienstverlening

De gemeente Meppel heeft een nieuwe visie op dienstverlening die op basis van onderzoek onder inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, raadsleden en medewerkers van de gemeente tot stand is gekomen. Deze visie op dienstverlening schetst hoe de gemeente dienstverlening in de breedste zin van het woord vorm gaat geven. Een visie is nodig om richting te geven aan het uit te voeren beleid. Het is daarmee leidend voor de ambtelijke organisatie over de te varen koers. Het is eveneens een belofte aan de inwoners van Meppel. Een belofte waaraan het bestuur de gemeentelijke organisatie houdt en op stuurt, op basis van het onderliggende meerjarenplan dienstverlening.

Besluit:

1. In te stemmen met de visie op dienstverlening;
2. In te stemmen met het voorstel voor het realiseren van de visie.

4 Hamerstukken

4.1 Algemene Ledenvergadering VNG 14-6-2023

De Algemene Ledenvergadering van de VNG is het moment om als gemeente de stem te laten horen over de activiteiten, die de VNG onderneemt in naam van de leden. Deze vergadering vindt plaats op 14 juni 2023.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis nemen van de adviesmemo en standpunten bepalen t.a.v. de onderwerpen op de agenda van de vergadering;
2. Wethouder De Vries machtigen om namens de gemeente inbreng te leveren.

4.2 Jaarverslag HUP 2022

Ieder jaar stelt de gemeente een uitvoeringsprogramma vast voor vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot bouw en milieu. Het college heeft deze stukken vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Het jaarverslag handhavingsuitvoeringsprogramma 2022 vast te stellen;
2. Het jaarverslaghandhavingsuitvoeringsprogramma 2022 ter kennisname naar de raad te sturen.

4.3 Overeenkomst Fixteam Drenthe

De Drentse gemeenten en de provincie slaan in het kader van het bestrijden van energiearmoede samen de handen ineen om inwoners te helpen hoge energielasten snel te verminderen. Gezamenlijk wordt een Fixteam ingezet om mensen te helpen die zelf financieel niet bij machte zijn of een sociaal netwerk missen om het zelf aan te kunnen pakken. Het college heeft besloten deze samenwerking die tot en met 2024 duurt aan te gaan.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De overeenkomst Fixteam Drenthe aan te gaan;
2. €35.882,- van de SPUK energiearmoede middelen in te zetten voor het
    Fixteam Drenthe.

4.4 Principeverzoek dorpsrand Nijeveen Noord

Het college heeft besloten geen planologische principemedewerking te verlenen aan het verzoek tot het realiseren van 6 tot 12 woningen aan de Binnenweg in Nijeveen. Het plangebied betreft onbebouwde agrarische grond en ligt ten Noorden van de kern Nijeveen, ingeklemd tussen de Binnenweg, de Schuurmansweg en het woonpark de Wiedelanden. Het verzoek is in strijd met de huidige structuurvisie van de gemeente Meppel, waarbij uitbreiding van het dorp in noordelijke richting als onwenselijk wordt gezien. Op dit moment wordt voldoende voorzien in woningbouw in het Zuidoosten van Nijeveen. Het aanwijzen van deze locatie als eventueel uitbreidingsgebied kan daarnaast negatieve gevolgen hebben voor het noordelijke agrarisch gebied.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Geen planologische principemedewerking te verlenen aan het initiatief

4.5 Principeverzoek voor de herontwikkeling van de Werkhorst 36-40 naar wonen

Het college heeft besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de ruimtelijke procedure om de herontwikkeling van de locatie Werkhorst 36-40 te Meppel mogelijk te maken. Hierbij worden de huidige bedrijfspanden getransformeerd tot circa 116 woningen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van bedrijfspanden naar circa 116 woningen aan de locatie Werkhorst 36-40 te Meppel.

4.6 Uitvoeringsplan SUWI 2023-2024 Arbeidsmarktregio Zwolle

In de arbeidsmarktregio Zwolle werken vijftien gemeenten en het UWV samen aan een gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden. De basis voor deze samenwerking volgt uit de verplichtingen zoals vastgelegd in de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI). Hiervoor is een uitvoeringsplan SUWI vastgesteld. Het plan geeft een overzicht van de afspraken, prioriteiten en aandachtspunten bij de samenwerking in de arbeidsmarktregio Zwolle.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Het Uitvoeringsplan SUWI 2023-2024 voor de arbeidsmarktregio Zwolle vast te stellen;
2. De raad over dit besluit, het jaarverslag arbeidsmarkt en economie en het werkgeverstevredenheidsonderzoek te informeren middels een memo en de bijlagen.

4.7 Verzoek adhesieverklaring Terra en Drenthe College

Het college heeft besloten een brief te versturen aan Terra aan Drenthe College met een steunbetuiging voor de voorgenomen fusie van beide instellingen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van het verzoek om een steunbetuiging voor de voorgenomen fusie van Terra en Drenthe College;
2. Bijgaande brief met steunbetuiging aan het Drenthe College te versturen.

5 Sluiting