Besluitenlijst 29 augustus 2023

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 11 juli 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1. Accountantscontrole 2023, controleprotocol & normenkader

Het betreft hier kennisname van het controleprotocol en normenkader, zoals deze gebruikt gaan worden, als opdracht toelichting vanuit de raad aan de Accountant

Besluit: Akkoord  conform voorstel

3.2. Afwijzing subsidie sch!k

De Coöperatieve Vereniging Scholing in Kunst (Schik) verzorgt kunstcursussen voor volwassenen en jong volwassenen. Met ingang van het lesjaar 2023-2024 wil Schik deze cursussen gaan aanbieden in het pand BHome. Voor de inrichting van de lesruimte in Meppel en de helft van de huur van de eerste vijf lesjaren vraagt Schik een subsidie aan bij de gemeente.

Besluit: Akkoord conform voorstel

Het structurele subsidieverzoek van Schik af te wijzen op grond van het feit dat de gemeente geen cultuur-educatieve activiteiten of huisvesting van deze activiteiten voor volwassenen subsidieert.

3.3. Integraal Veiligheidsplan gemeente Meppel

Het oude IVP is de afgelopen jaren gecontinueerd maar niet geactualiseerd. In de tussenliggende tijd is de samenwerking met de overige gemeenten in Zuidwest Drenthe gezocht om tot een gezamenlijk IVP te komen. De intentie is uitgesproken om in 2027 toe te werken naar een gezamenlijk IVP voor heel Zuidwest Drenthe.
De noodzaak tot nieuw beleid heeft zich afgelopen jaren gevormd door veranderingen in de samenleving. Denk aan de polarisatie, het verhoogde aantal de demonstraties en de (gewelds)incidenten waar ook onze handhavers op straat mee geconfronteerd worden. Tel hierbij de maatschappelijke ontwikkelingen op: vluchtelingenstromen, corona en de inherente jeugdproblematiek en anti-overheidssentiment dat tot uiting komt in de samenleving, en zich uit in mensenhandel en in druk op de politiecapaciteit. Tot nieuwe vormen van criminaliteit, zoals cyber en online criminaliteit en radicalisering.

Besluit: Akkoord conform voorstel

De raad voor te stellen het Integraal Veiligheidsplan gemeente Meppel vast te stellen en de volgende prioritering samen met gemeente Westerveld en Midden Drenthe voor veiligheid te hanteren: a) Verminderen verwevenheid van de onder- en bovenwereld b) Voorkomen jonge aanwas c) Versterken digitale veiligheid d) Veilig buitengebied e) Effectieve verbinding zorg en veiligheid

4. Hamerstukken

5. Sluiting