Besluitenlijst 28 november 2023

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 21 november 2023 en donderdag 23 november 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1. Actieplan fiets!

Het college stelt de gemeenteraad voor Actieplan Fiets! Vast te stellen. Actieplan Fiets! Is de uitvoeringsagenda van het de 2013 vastgestelde Nota Fiets voor de periode 2024-2029. Het plan voorziet in een uitvoeringsagenda om hiermee het fietsnetwerk in de gemeente Meppel te verbeteren en bevat naast actiepunten op het gebied van onveilige situaties ook acties op het gebied van het verbeteren van bestaande fietspaden, het aanbrengen van verlichting en de verbetering van de inrichting van fietspaden. Het plan bevat analyses en een uitvoeringsagenda dat is samengesteld na gesprekken met stakeholders en een uitbreid online participatietraject met de inwoners van Meppel.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Actieplan fiets! Vaststellen;
2. De gemeenteraad voor te stellen:
    a. Actieplan Fiets! vast te stellen
    b. De programmabegroting 2024 als volgt te wijzigen:
        i. Beschikbaar stellen aanvullend investeringskrediet ad € 434.000 met als dekking een aanvullende bijdrage derden van € 413.000
       ii. Verlaging investeringskrediet Kastanjelaan-Weerdstraat met € 100.000
    c. De meerjarenraming 2025-2028 aan te passen voor het effect op de kapitaallasten volgend uit de investeringen.
    d. De investeringen en financiële effecten voor de jaren 2025 en verder te verwerken in de Perspectiefnota 2025-2028.

3.2 Afwijkingsbesluit repro

Het college van B&W besluit af te wijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de inkoop van diensten voor de imagePRESS C800 en de imagePRESSC165 voor reprografische doeleinden. Daarna kan één op één een overeenkomst gesloten worden met Canon.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Meppel, zonder aanbesteding een overeenkomst met Canon aan te gaan voor de vervanging ImagePRESS C800 en verlenging van de imagePRESS C165.

3.3 Participatiebeleid gemeente Meppel

Het college besluit de raad voor te stellen de documenten "Notitie participatie Meppel" en "Leidraad participatie "Meedoen in Meppel" vast te stellen. Bij vaststelling door de gemeenteraad is dit beleid van toepassing voor uitvoering van projecten waarbij participatie ingezet wordt.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Onderzoek te doen naar de financiële vertaling van het participatiebeleid en  hiervoor een voorstel uit te werken.

De raad voor te stellen:
2. De "Achtergrond participatiebeleid Meppel" en "Leidraad participatie Meppel" vast te stellen en van toepassing te verklaren voor het uitvoeren van participatie in de gemeente Meppel.

3.4 Verzameladvies vaststelling subsidies 2022

Het college stelt een aantal verleende subsidies voor 2022 vast.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De verleende subsidies, conform bijlage, vast te stellen.
2. Op grond van artikel 12a van de ASV toe te staan dat WMW een egalisatiereserve kan vormen van de BCF subsidie.

4. Hamerstukken

5. Sluiting