Besluitenlijst 28 maart 2023

Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 21 maart 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel

3. Bespreekstukken

4. Hamerstukken

4.1 Aanvraag bijdrage toiletvoorziening schoolgebouw De Akker

Voor het realiseren van een speciale toiletruimte voor een lichamelijk gehandicapte leerling wordt een eenmalige bijdrage verstrekt. Deze bijdrage komt ten laste van het budget toegankelijkheid voorzieningen.

Besluit: Akkoord conform voorstel

Eenmalig een financiële bijdrage te verstrekken voor het realiseren van een speciale toiletruimte op basisschool De Akker. Het te verstrekken bedrag vast te stellen op € 12.342.

4.2 Beleidsregel tijdelijk gebruik woonvoorziening

Het college van B&W heeft besloten de beleidsregel tijdelijk gebruik woonvoorziening vast te stellen. Het plaatsen van zo’n tijdelijke woonvoorziening voldoet bijna nooit aan het bestemmingsplan. Daarvoor is dan een tijdelijke omgevingsvergunning nodig, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Bij het toetsen of een tijdelijke omgevingsvergunning kan worden verleend vindt er een afweging plaats. De beleidsregel is opgesteld om sneller tot een besluit te kunnen komen, maar ook om rechtsgelijkheid tussen aanvragers te creëren. Aanvragers krijgen daarbij vooraf duidelijkheid over de criteria en randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan bij het aanvragen van een tijdelijke omgevingsvergunning voor een woonvoorziening.

Besluit: Akkoord conform voorstel
De beleidsregel tijdelijk gebruik woonvoorziening vast te stellen

4.3 Preventief jongerenwerk

Het college informeert de gemeenteraad met een memo over de stand zaken met betrekking tot de aangenomen motie en het aangenomen amendement over het preventief jongerenwerk.

Besluit: Akkoord conform voorstel
De gemeenteraad met een memo te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de motie en het amendement over het preventief jongerenwerk.

4.4 Subsidieaanvraag Dubbel Drents

De Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe (GCZWD) wil met Dubbel Drents een provincie breed merknaam uitbouwen. Deze doelstelling past goed bij de ambities van het college om lokaal consumeren te stimuleren. Onder de naam Dubbel Drents wordt al een aantal jaar brood verkocht door diverse Drentse bakkers. Het plan is om hier bijvoorbeeld zuivel, groente en delicatessen aan toe te voegen. Om de merknaam uit te bouwen is LEADER subsidie aangevraagd bij de provincie en wordt nu gevraagd aan de deelnemende gemeenten van GCZWD om een bijdrage. De provincie draagt € 70.000,- en de deelnemende gemeenten elk afzonderlijk € 10.000,-. De subsidie is eenmalig van aard en dient als startkapitaal. Hier worden onderzoek en bijeenkomsten voor nieuwe toetreders van georganiseerd. Uiteindelijk moet Dubbel Drents worden gedragen door lokale producenten, retailers en horecagelegenheden.

Besluit: Akkoord conform voorstel
De Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe eenmalig een subsidie toe te kennen van € 10.000,- voor het verder uitbouwen “Dubbel Drents”.

4.5 Verkoop Jan Sluytersstraat 16A

De erfpacht van het voormalig clubhuis aan de Jan Sluytersstraat 16A is in 2022 afgelopen. Het college heeft besloten om het voormalige clubhuis met ondergrond van in totaal 890 m². aan de Jan Sluytersstraat 16A te verkopen.

Besluit: Akkoord conform voorstel
1. Locatie Jan Sluytersstraat 16A aan te merken als af te stoten object;
2. Verkoopprocedure voor de Jan Sluytersstraat 16A op te starten volgens verkoopstrategie.

5. Sluiting