Besluitenlijst 27 juni 2023

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 20 juni 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1. Omgevingsprogramma en planMER Meppel - Noord IV

Het college van B&W heeft besloten het ontwerp omgevingsprogramma Noord IV, bijbehorende planMER en de Nota van beantwoording zienswijzen en reacties Notitie reikwijdte en detailniveau vast te stellen. Tevens heeft zij besloten om voor een periode van zes weken de stukken voor eenieder ter inzage te leggen. Een ieder kan op die manier hun zienswijze indienen. Het omgevingsprogramma Noord IV is een structuurvisie voor het gebied Noord IV waarop op 1 oktober 2020 door de gemeenteraad van Meppel de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is gevestigd. Het omgevingsprogramma Noord IV zal als structuurvisie onder de huidige wet- en regelgeving in procedure worden gebracht. Om tot het omgevingsprogramma te komen zijn vier scenario’s onderzocht: het beekdallandschap, recreatielandschap, werklandschap en energielandschap. Deze varianten zijn in het planMER onderzocht. Op basis van de resultaten van onder meer dit onderzoek richt het omgevingsprogramma zich primair op het recreatielandschap en presenteert het een variant met bedrijventerrein als terugvaloptie. Er is gekozen voor een terugvaloptie in de ontwerpfase aangezien de gesprekken met het beoogde themapark nog gaande zijn.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. Het STEC-rapport 'Behoefteramingen bedrijventerreinen gemeente Meppel' openbaar te maken.
 2. De provincie Drenthe te verzoeken het MKBA rapport openbaar te maken.
 3. De Nota van beantwoording zienswijzen en reacties Notitie reikwijdte en detailniveau vast te stellen.
 4. Het Milieueffectrapport Omgevingsprogramma Noord IV (planMER) vast te stellen.
 5. Op grond van hoofdstuk 7 Wet milieubeheer en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht het planMER voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.
 6. De ontwerp-structuurvisie ‘Omgevingsprogramma Noord IV’ vast te stellen.
 7. Op grond van artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening, artikel 2.1.1 Besluit ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht de ontwerp-structuurvisie ‘omgevingsprogramma Noord IV’ met het planMER voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.

3.2. Subsidie Buurtkamer het Kerspel (Noorderboog) Nijeveen

Voor het jaar 2023 aan Stichting Zorggroep Noorderboog onder voorwaarden een subsidie te verlenen van maximaal € 36.403 voor de Buurtkamer in het Kerspel te Nijeveen. De gesprekken met de Noorderboog hebben nog niet geleidt tot het gewenste resultaat, namelijk gezamenlijk te komen tot een afbouwregeling van deze subsidie en te werken naar een andere subsidierelatie passend bij de integrale samenwerking die wij over 3 jaar willen bereiken.Het was de bedoeling tot een gewenst resultaat te komen en dit mee te nemen in de afhandeling van de subsidie 2023 van de Buurtkamer. Aangezien dit niet is gelukt is de aanvraag en het gewenste resultaat over 3 jaar uit elkaar getrokken.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Aan Stichting Zorggroep Noorderboog onder voorwaarden een subsidie te verlenen van maximaal € 36.403 voor de Buurtkamer in het Kerspel te Nijeveen.

4. Hamerstukken

4.1. Begroting 2024 en jaarrekening 2022 GKB

De GKB biedt haar begroting 2024 en de jaarrekening 2022 aan, aan de raad

Besluit: Akkoord conform voorstel.

4.2. Beleidskaders VVE/OAB 2023-2026

Het college heeft de  "Beleidskaders en uitvoeringsprogramma onderwijsachterstanden 2023-2026" vastgesteld. Hierin staat beschreven welke doelen het college in de komende vier jaar nastreeft op het gebied van voorschoolse en vroegschoolse educatie en peuteropvang in samenwerking met kinderopvangorganisaties, scholen en andere maatschappelijke partners.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. Beleidskaders en uitvoeringsprogramma onderwijsachterstanden 2023- 2026 vast te stellen. 
 2. De volledige rijksbijdrage onderwijsachterstandbeleid jaarlijks beschikbaar te stellen voor de uitvoering van Beleidskaders en uitvoeringsprogramma onderwijsachterstanden 2023-2026. 
 3. De meerjarenbegroting 2024-2027 voor de inkomsten en uitgaven van onderwijsachterstandenbeleid met elkaar in evenwicht te brengen in de programmabegroting 2024. 
 4. De gemeenteraad hierover te informeren met bijgaande memo.

4.3 Gemeentefonds meicirculaire 2023

De meicirculaire 2023 informeert in hoofdzaak over de gemeentefondsuitkeringen voor dit jaar en de komende jaren, gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het rijk.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. Kennis te nemen van bijgaande memo aan het college over de hoofdpunten uit de circulaire en de financiële gevolgen voor Meppel;
 2. De (financiële) uitkomsten over 2023-2027 mee te nemen in het eerstvolgende P&C document over die jaren;
 3. De raad vóór de behandeling van de perspectiefnota via bijgevoegde memo te informeren over de meicirculaire 2023 en de financiële gevolgen voor Meppel.

4.4. Jaarverslag Archiefbeheer 2022

Burgemeester en wethouders hebben een Verslag vastgesteld over het beheer van de archiefbewaarplaats en de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven in 2022. De beoordelingen omtrent de archiefzorg variëren van Voldoende tot Goed. De gemeenteraad wordt over het Verslag geïnformeerd. Daarnaast wordt het Verslag naar de toezichthouder, Gedeputeerde Staten van Drenthe, gestuurd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. het Verslag over het beheer van de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven en het gevoerde beheer van de gemeentelijke archiefbewaarplaats over 2022 vast te stellen;
 2. de Raad te informeren middels het Verslag over 2022 en met bijgaande memo;
 3. Gedeputeerde Staten van Drenthe informeren via bijgevoegde brief.

4.5. Principeverzoek voor het bouwen van een nieuwe woning aan de hand van de Ruimte voor ruimteregeling

Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan een ruimtelijke procedure om een woonboerderij op perceelnummer 972 aan de Kolderveense Bovenboer te Nijeveen te realiseren en daarvoor agrarische bebouwing aan de Schiphorsterweg te slopen, door middel van het toepassen van de Ruimte voor ruimteregeling.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Geen medewerking te verlenen aan een ruimtelijke procedure om een woonboerderij aan de Kolderveense Bovenboer te Nijeveen te realiseren door middel van de Ruimte voor Ruimteregeling.

4.6. SPUK MEOZ

De gemeente Meppel verleent subsidie van € 266.387,25 aan Stichting Zwembad Meppel ter compensatie van de meerkosten energie in 2022 en 2023 en vraagt hiervoor de SPUK MEOZ aan. De SPUK MEOZ is een uitkering voor gemeenten voor zwembaden die door de hoge kosten voor energie in de financiële problemen zijn gekomen. Via de SPUK MEOZ regeling kan steun worden verleend aan deze organisaties. De subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat als de gemeente een lagere uitkering krijgt de subsidie ook lager wordt vastgesteld

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. Akkoord te gaan met aanvraag SPUK MEOZ ten bate van Stichting Zwembad Meppel.
 2. Subsidie te verlenen aan de Stichting Zwembad Meppel van € 266.387,25 voor tegemoetkoming meerkosten energie in 2022 en 2023 onder voorwaarde dat als de aanvraag SPUK MEOZ lager wordt toegekend de subsidie lager wordt vastgesteld.
 3. Aan de Stichting Zwembad Meppel een voorschot op de subsidie te verlenen van € 200.000.

4.7. Vaststelling tarieven sportaccommodaties 2023-2024

Het college stelt tarieven voor het gebruik van de binnen- en buitensportaccommodaties voor de periode juli 2023 t/m juni 2024 vast.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De tarieven voor het gebruik van de binnen- en buitensportaccommodaties periode juli 2023 t/m juni 2024 vast te stellen.

5. Sluiting